Führer i naczelny dowódca                                                                                                          Kwatera główna Führera
Wehrmachtu                                                                                                                                                  16.07.1940
OKW/WFAL/L nr 33 160/40 ściśle tajneŚciśle tajne !                                                                                                                                            7 egzemplarzy
Tylko przez oficera                                                                                                                                    2. egzemplarz


D y r e k t y w a   nr   16

na temat przygotowań do operacji desantu przeciwko Anglii.


Ponieważ Anglia, z wojskowego punktu widzenia znajduje się w położeniu bez wyjścia, nadal nie wykazuje gotowości do zawarcia porozumienia, postanowiłem przygotować operację desantu przeciwko Anglii, a jeżeli zajdzie potrzeba, przeprowadzić ją.
Celem operacji jest wyłączenie ziemi angielskiej jako potencjalnej bazy dla kontynuowania wojny przeciwko Niemcom, a jeżeli będzie to potrzebne, całkowita okupacja kraju.

   Rozkazuję wobec tego:

1. Desant musi zostać wykonany szerokim frontem jako przeprawa z zaskoczenia, na przykład na odcinku od Ramsgate do terenów położonych na zachód od wyspy Wright, przy czym części Luftwaffe przypadnie rola artylerii, a części Kriegsmarine rola saperów. Czy celowe jest przed przeprawą ogólną przeprowadzenie akcji częściowych, na przykład zajęcie wyspy Wright lub hrabstwa Kornwalii, należy sprawdzić z punku widzenie poszczególnych członów Wehrmachtu i zameldować mi o wyniku. Podjecie ostatecznej decyzji zachowuje dla siebie.
Przygotowania do operacji muszą zostac zakończone do połowy sierpnia.

2. Do przygotowań należy także stworzenie przesłanek, które umożliwią przeprowadzenie operacji desantu przeciwko Anglii:
   a) Angielskie siły powietrzne musza zostać tak dalece pokonane, moralnie i faktycznie, że nie będą w stanie w godny
       odnotowania sposób zagrozić operacji desantu.
   b) należy stworzyć trasy wolne od min.
   c) Trasa z Dover w kierunku obu flank, jak również zachodnie wejście do kanału na linii Alderney-Portland muszą zostać
       zamknięte szczelną zapora minową.
   d) Przy wykorzystaniu silnej artylerii nabrzeżnej należy opanować przedpole i zapewnić mu osłonę ogniową.
   e) Pożądane jest związanie angielskich sił morskich na krótko przed dokonaniem przeprawy zarówno na Morzu Północnym,
       jak i Śródziemnym (Włosi), przy czym już teraz należy spróbować osłabić te siły morskie, które znajdują się na terenie
       Anglii.

3. Organizacja dowodzenia i przygotowań. Pod moimi rozkazami i zgodnie z moimi dyrektywami ogólnymi panowie dowódcy naczelni dowodzą przynależnymi im członami Wehrmachtu.
Sztaby dowodzenia OKH, OKM i OKL, od dnia 1.08. muszą się znajdować w promieniu najwyżej 50 km od mojej Kwatery Głównej (Ziegenberg).
Celowe wydaje mi się wspólne zakwaterowanie wąskich sztabów dowódczych OKH i OKM w Giessen.
OKH będzie musiał włączyć Grupę Armii do dowodzenie wojskami przeprowadzającymi operację desantu.
Operacja otrzymuje kryptonim "Lew Morski".
Podczas przygotowań i wykonywania operacji poszczególnym formacjom Wehrmachtu przypadają następujące zadania:
   a) A r m i a  L ą d o w a:
       sporządza plan operacyjny i plan przeprawy dla wszystkich jednostek 1. rzutu. Artyleria przeciwlotnicza, którą należy        przerzucić wraz z 1. rzutem, będzie przy tym tak długo podlegała rozkazom armii lądowej, dopóki nie da się przeprowadzić        podziału zadań na wsparcie i osłonę wojsk naziemnych, osłonę portów wyładunkowych i baz lotniczych, które należy zająć.
       Dalej armia lądowa rozdziela środki transportu między poszczególne grupy i w porozumieniu z marynarką ustala        miejsca załadunku i lądowania.
   b) K r i e g s m a r i n e:
       zapewnia środki transportu i dostarcza ich zgodnie z życzeniem armii lądowej do poszczególnych portów załadunkowych.        Jeśli to możliwe, należy posłużyć się okrętami podbitych krajów nieprzyjacielskich.
       Do każdego miejsca, z którego będzie odbywała się przeprawa, przydziela sztab doradczy wraz z okrętami towarzyszącymi        i siłami ubezpieczającymi. Osłania, obok przeznaczonych do tego sił powietrznych, całą operację przeprawy przez kanał na        obu flankach. Odnośnie regulacji dotyczących podległości rozkazom wydany zostanie osobny rozkaz. Dalszym zadaniem        marynarki jest stworzenie artylerii obrony wybrzeża, tzn. ustawienie taktyczne wszystkich służących do zwalczania celów        morskich baterii należących do marynarki i do armii lądowej oraz organizacja prowadzenia ognia. Jak najszybciej należy        wprowadzić do akcji możliwie jak największą liczbę najcięższych dział w celu zabezpieczenia przeprawy i osłonięcia flanek        przed działaniami nieprzyjaciela od strony morza. Należy ściągnąć artylerię należącą do kolei (plus wszystkie        dostępnedziała zdobyczne), z wyłączeniem baterii przewidzianych do zwalczania celów na terenie Anglii (K 5 i K 6), i        wbudować je używając kolejowych tarcz obrotowych. Niezależnie od tego należy naprzeciw trasy z Dover wbudować w        beton najcięższe będące do dyspozycji działa na podkładach kolejowych, tak żeby mogły wytrzymać nawet najbardziej        dotkliwe ataki z powietrza i za wszelką cenę na dłuższą metę utrzymać pod ostrzałem trasę z Dover. Pracami technicznymi        zajmie się Organizacja Todta.
   c) Z a d a n i e m  L u f t w a f f e  j e s t:
       zapobiec interwencji nieprzyjacielskich sił powietrznych.
       Zwalczyć umocnienia nabrzeżne, które mogą atakować miejsca lądowania, złamać pierwszy opór nieprzyjacielskich wojsk        naziemnych i rozbić nadciągające rezerwy. DO wykonania tego zadania niezbędna jest ścisła współpraca poszczególnych        jednostek Luftwaffe z wojskami desantowymi armii lądowej.
       Dalej:
       Zniszczyć ważne drogi transportowe, który mogą nadejść rezerwy nieprzyjaciela i zaatakować jego nadciągające jednostki        morskie daleko od miejsc przeprawy. Proszę o propozycje użycia spadochroniarzy i wojsk powietrznodesantowych. Należy        przy tym we współdziałaniu z armia lądową sprawdzić celowość utrzymywania w dyspozycji spadochroniarzy i wojsk        powietrznodesantowych jako szybkich rezerw w razie zaistnienia konieczności ich użycia.

4. Szef służby łączności Wehrmachtu poczyni konieczne przygotowania dotyczące zorganizowania kanałów łączności między Francją a wybrzeżem Anglii.
Przeprowadzenie brakujących 80 km kabla wschodniopruskiego należy dopilnować w porozumieniu z Kriegsmsrine.

5. Proszę panów dowódców naczelnych o jak najszybsze przedłożenie mi:
   a) zamiarów Kriegsmarine i Luftwaffe, dotyczące stworzenia przesłanek dla operacji przeprawy przez kanał (patrz punkt 2.),
   b) szczegółów utworzenia baterii nabrzeżnych (Kriegsmarine),
   c) Przeglądu nadających się do użycia środków transportu i metod ich przygotowania i wyprodukowania. Udziału jednostek
       cywilnych ? (Kriegsmarine),
   d) Organizacji osłony powietrznej obszarów przygotowań wojsk desantowych i środków transportu (Luftwaffe),
   e) Planu przeprawy i operacji armii lądowej, podziału i wyposażenia 1. fali desantowej,
   f) Organizacji i środków podjętych przez Kriegsmarine i Luftwaffe w celu przeprowadzenia samej przeprawy, jej
       zabezpieczenia i wsparcia lądowania,
   g) Propozycji uzycia spadochroniarzy i wojsk powietrznodesantowych, jak również dowodzenia artylerią przeciwlotniczą do        opanowania wystarczającego obszaru na terytorium angielskim (Luftwaffe),
   h) Propozycji lokalizacji sztabów dowodzenie OKH i OKM,
   i) Stanowiska armii lądowej, marynarki i lotnictwa, czy i jakie akcje poprzedzające główną operację desantu uważane są za        celowe,
   j) Propozycji armii lądowej i marynarki dotyczące dowodzenia podczas przeprawy.


(podp.) Adolf Hitler

Otrzymują:
OKH      - 1. egzemplarz
OKM     - 2. egzemplarz
OKL      - 3. egzemplarz
OKW
WFA     - 4. egzemplarz
L.         - 5-7 egzemplarzpowrót do spisu

Design by Scypion