Instrukcja gen. K. Sosnkowskiego dla płk Stefana Roweckiego

(w sprawie powołania Związku Walki Zbrojnej)1939 grudzień 4, Paryż

Instrukcja gen. K. Sosnkowskiego dla płk Stefana Roweckiego w sprawie powołania Związku Walki Zbrojnej.


Pocztą kurierską.

I.
Na podstawie decyzji Rządu na terenach okupowanych Kraju powstaje tajna organizacja wojskowa pod nazwą "Związek Walki Zbrojnej". Na Komendanta Głównego tej organizacji Szef Rządu i Naczelny Wódz dnia 13-go listopada br. desygnował mnie. Działać będę na tym posterunku jako Zastępca Naczelnego Wodza i z jego rozkazu.

II. Cel organizacji.
   a. Przez skupienie w związkach konspiracyjnych jednostek najstaranniej dobranych stworzyć ośrodki czynnego oporu        narodowego, przeciwdziałającego załamaniu się sił moralnych polskiego społeczeństwa.
   b. Współdziałać w odbudowie Państwa na drodze walki orężnej. Z chwilą wkroczenia do Kraju Wojsk Polskich, organizacja        ulega rozwiązaniu i wstępuje do szeregów armii regularnej.

III. Drogi i formy działania.
   a. Współdziałanie w informowaniu społeczeństwa o istotnej sytuacji politycznej i militarnej oraz w walce z niemiecką i        bolszewicką propagandą.
   b. Podtrzymanie uczuć nienawiści do okupanta i żądzy wzięcia odwetu.
   c. W ramach dyrektyw, zdefiniowanych przez Rząd Polski, stosowanie represji względem osób, podtrzymujących z        okupantami stosunki towarzyskie, organizacyjne i polityczne, aż do karania [śmiercią] w wypadku jawnej i oczywistej        zdrady.
   d. Prowadzenie w okresie trwania okupacji akcji bojowo-dywersyjnej na terenie Kraju. O czasie, charakterze i rozmiarach tej        akcji decydują - na wniosek Komendanta Głównego ZWZ - Premier i Naczelny Wódz.
   e. Szkolenie wojskowe kadr oddziałów wojskowych; gromadzenie środków walki zbrojnej; przygotowanie powstania        zbrojnego na tyłach armii okupacyjnych, które nastąpi z chwilą wkroczenia regularnych wojsk polskich do Kraju.

IV. Charakterystyka organizacji pod względem politycznym.
   a. ZWZ jest organizacją jednolitą, jedyną działającą na terenie Kraju i nie może być w żadnym wypadku związkiem kilku        organizacji pokrewnych.
   b. ZWZ jest organizacją ogólno-narodową, ponadpartyjną i ponadstanową, skupiającą w swych szeregach, bez względu na        różnicę przekonań politycznych i społecznych, wszystkich prawych Polaków, pragnących walczyć orężnie z okupantami w        warunkach pracy konspiracyjnej i odpowiadających pod każdym względem wysokim moralnym wymaganiom, jakie stawia        wobec jednostki podobna praca.
   c. Rekrutowanie członków ZWZ odbywa się indywidualnie, jednak w zasadzie poprzez środowiska organizacyjne, społeczne,        polityczno-ideowe i polityczne, istniejące na terenie Kraju. Wykaz tych środowisk zawiera załącznik. Komendant Główny        ZWZ będzie uwzględniał życzenia, wskazówki i dyrektywy odnośnych Ministrów politycznych w sprawie metod rekrutacji na        terenie paszczególnych środowisk, z tym jednak, że wskazówki te nie będą stały w sprzeczności z celami i regulaminem        ZWZ.
   d. Przy rekrutowaniu członków i w toku pracy organizacyjnej nie ma środowisk uprzywilejowanych. Obowiązuje w tym        zakresie na terenie Kraju równość startu i równość praw dla wszystkich stronnictw, czy też ugrupowań społecznych i        ideowych, działających pod określoną egidą polityczną. ZWZ nie może stać się terenem wyścigu o polityczne wpływy w        Kraju.

V. Zasady struktury organizacyjnej.
   a. Członkiem ZWZ może być każdy Polak (każda Polka), nieposzlakowanej czci, poczynając od wieku lat 17-u, który cele        organizacji przyjmie za swoje, podda się bez zastrzeżeń jej regulaminowi, oraz złoży przepisaną przysięgę.
   b. Najniższą komórką organizacyjną jest sekcja, złożona z 5-u członków; na czele sekcji stoi sekcyjny.
   c. Tworzy się oddziały męskie i żeńskie. Oddziały żeńskie będą zatrudnione przede wszystkim w zakresie propagandy,        kolportażu, łączności, transportów i służby sanitarnej.
   d. Kilka sekcji (nie mniej jak dwie, nie więcej jak pięć) istniejących w tej samej miejscowości - tworzy pluton. Na czele        plutonu stoi plutonowy.
   e. Wyższych jednostek organizacyjnych nie tworzy się; natomiast plutony mogą być łączone doraźnie dla większych akcji        bojowych lub dla celów ćwiczebnych.
   f. Komenda obwodu obejmuje większe miasta (ponad 10 tys. ludności) lub teren powiatu (wedle dawnego podziału        administracyjnego polskiego), względnie jego część, jeśli powiat został przepołowiony linią demarkacyjną obu okupacji.
   g. Komenda okręgu obejmuje miasta ponad 100 tys. mieszkańców lub teren województwa (wedle dawnego podziału        administracyjnego), względnie jego część, o ile województwo zostało przepołowione linią demarkacyjną obu okupacji.
   h. Na czele obwodów i okręgów stoją komendanci obwodowi i okręgowi.
   i. Okupacja niemiecka podzielona została na cztery komendy obszarów: Komenda Obszaru Nr 6 w Toruniu, Komenda Obszaru        Nr 5 w Poznaniu, Komenda Obszaru Nr 4 w Krakowie i Komenda Obszaru Nr 1 z siedzibą w Warszawie. Okupacja sowiecka        podzielona została na dwie komendy obszarów: Komenda Obszaru Nr 2 z siedzibą w Białymstoku i Komenda Obszaru Nr 3        z siedzibą we Lwowie. Linie rozgraniczenia pomiędzy poszczególnymi komendami obszarów zostaną wyznaczone        szczególnymi zarządzeniami.
   j. Zagranicą tworzone są bazy terytorialne obejmujące sieć granicznych punktów przejściowych, oraz sieć punktów        składowych dla bibuły, broni oraz środków technicznych. Na czele bazy stoi komendant bazy. Urządzone będą na razie trzy        bazy: węgierska (Nr 1), rumuńska (Nr 2) i litewska (Nr 3). Ilość baz będzie zwiększana w miarę możności i potrzeby.

VI. Zasady regulaminowe.
   a. ZWZ jest organizacją ścisłą, tajną, wojskową, opartą o bezwzględnie pojęte zasady hierarchii, karności i dyscypliny.        Kandydat, wstępujący do ZWZ, składa przysięgę następującej treści:

       W obliczu Boga Wszechmogącego - i Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty        Krzyż, znak męki i zbawienia - przysięgam, że będę wiernie i nieugięcie stał na straży honoru Polski, a o wyzwolenie Jej z        niewoli walczyć będę ze wszystkich sił moich, aż do ofiary mego. życia. Wszelkim rozkazom władz Związku będę        bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.

       Po złożeniu przez kandydata powyższej przysięgi, przyjmujący wygłasza następującą formułę:

       Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Wolności. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku o odrodzenie Ojczyzny.        Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.

       Uwaga: W tekście przysięgi dla różnowierców słowa pomiędzy myślnikami zostają opuszczone.

   b. Wystąpić z szeregów ZWZ można tylko za zezwoleniem komend wyższych, poczynając od komendy okręgowej w górę, przy        czym sankcje za zdradę tajemnicy nie przestają działać.
   c. Kary dyscyplinarne za niedbałe pełnienie obowiązków określi specjalny kodeks, wzorowany na normach postępowania        wojskowego, jednak dostosowany do warunków pracy konspiracyjnej.
   d. System konspiracji będzie oparty o zasady następujące:
     - pseudonimy członków,
     - oparcie rozkazodawstwa o zlecenia ustne i system pamięciowy, przy ograniczeniu pisania do niezbędnego minimum,
     - oparcie systemu łączności o hasła i odzewy słowne lub materialne,
    - kontakty organizacyjne odbywają się na kwaterach tajnych, nieustannie zmienianych, przy czym adres kwatery można        jedynie otrzymać przez odpowiednio dobrane punkty łączności po wymienieniu hasła,
    - w zasadzie każdy żołnierz ZWZ zna tylko swych towarzyszy z sekcji; kontakty komend odbywają się w porządku ściśle        hierarchicznym wedle zasady: tylko jeden kontakt w górę,
    - w kodeksie dyscyplinarnym będzie przewidziany specjalny system kar za niepotrzebne gadulstwo i za nieprzestrzeganie        zasad konspiracji,
    - zasada najważniejsza: w doborze członków kłaść nacisk na jakość kandydatów, ich niewątpliwą wartość moralną,        pamiętając, iż największym błędem byłoby dążenie do sukcesów ilościowych. W myśl tej zasady celem pierwszego etapu        organizacji będzie zwerbowanie nie więcej jak po 500 członków na terenie każdego obszaru; z reguły plany rekrutacji        będą normowane pod względem ilościowym rozkazami Komendanta Głównego.

VII. Zarządzenia szczególne.
Zarządzenia niniejsze mają na celu wstępne uregulowanie spraw organizacyjnych na terenie Waszej Komendy Obszaru. Obawiam się bowiem, że zasady organizacyjne niniejszej instrukcji odbiegają od rzeczywistości już przez Was wytworzonej. Jeśli tak, to nie chcąc Wam psuć roboty, upoważniam Was do elastycznego i stopniowego wprowadzania instrukcji w życie. W każdym bądź razie zasadnicze wytyczne instrukcji obowiązują, - przejmijcie się jej duchem. Przyślijcie mi swoje wnioski w sprawach organizacyjnych i regulaminowych, poruszajcie jednak tylko sprawy istotne i nie spierajcie się o małoważne szczegóły. W szczególności przestrzegam przed zbyt pochopnym ilościowym rozrostem, który nastręcza dwa niebezpieczeństwa:

   a.  zwiększa możliwość wsypy,
   b.  wytwarza parcie z dołu, popychające kierownictwo do szybkich i nieumotywowanych wystąpień.

Pamiętajcie, że na rozkaz wystąpienia zbrojnego można długo czekać, gdyż każde wystąpienie tego rodzaju musi mieć swój polityczny sens i cel, którego określenie należy do Rządu. Gdyby organizacja na terenie Waszego Obszaru już teraz była b. liczna, to radzę Wam wybrać z tej masy najpewniejsze jednostki i te związać w ścisłą organizację ZWZ, jako kościec szerszych i luźniejszych skupień organizacyjnych.

   1. Mianowanie
       Mianuję Was Komendantem wojskowym Obszaru ZWZ Nr 1.
   2. Zasięg i podział organizacyjno-terytorialny
       Komenda Obszaru Nr 1 z siedzibą w Warszawie obejmuje swym zasięgiem województwo Warszawskie, Lubelskie i Łódzkie

oraz część województwa Białostockiego, pozostałą w granicach okupacji niemieckiej.

       Komenda Obszaru Nr 1 dzieli się na 6 komend okręgów ZWZ:
        Warszawa miasto,
        Warszawa województwo,
        Lublin miasto,
        Lublin województwo,
        Łódź miasto (ewent.),
        Łódź województwo (ewent.).

Jeśli jest prawdą, że zachodnia część województwa Łódzkiego wraz z miastem Łodzią, Ziemią Płocką i Ciechanowską oraz część województwa Białostockiego (rejon Myszyńca) zostały włączone do Rzeszy, to trzeba je wydzielić z zasięgu Komendy Obszaru Nr 1. Tereny te będą podporządkowane Komendom Obszarów Nr 5 i 6. W tym wypadku wschodnią część województwa Łódzkiego należy podporządkować Komendzie Okręgu Warszawa - województwo. Daję Wam upoważnienie do ostatecznego ustalenia w przyszłości rozgraniczenia pomiędzy Waszą Komendą Obszaru a komendami obszarów sąsiednich, w porozumieniu z ich komendantami i przy uwzględnieniu warunków komunikacyjnych, wytworzonych przez okupantów. Wnioski meldujcie.

Daję Wam również upoważnienie do mianowania komendantów okręgów z tym, że przedstawicie mi Wasze wnioski do wiadomości.

Waszymi sąsiadami są:
    we Lwowie - Komendant Obszaru Nr 3, pseudonim Stolarski,
    w Białymstoku - Komendant Obszaru Nr 2, pseudonim Kopa,
    w Krakowie - na razie nie wyznaczony, według niesprawdzonych wiadomości działa w Krakowie "E".

Nie wiem jeszcze, co się dzieje w Poznaniu i Toruniu. Postarajcie się dotrzeć tam swoją łącznością i dać mi wiadomości.

   3. Organizacja łączności

    a.
    Podstawową i pierwszą czynnością, bez której organizacja nie będzie mogła powstać i okrzepnąć, jest nawiązanie łączności     pomiędzy bazami a komendantami obszarów. Ze swej strony wydaję komendantom baz zarządzenia odnośnie     zorganizowania jak najszybciej granicznych punktów przejściowych i tej sprawie poświęcę maksymalną troskę. Tą drogą     będę się starał przede wszystkim dostarczyć Wam jak najwcześniej pieniądze. Podajcie jak najszybciej Wasze najpilniejsze     potrzeby. Was proszę o analogiczne wysiłki. Nawiążcie łączność z Komendantami Baz Nr 1 (Węgry) i Nr 3 (Litwa), a o ile     będzie to możliwe, za pośrednictwem Komendy Obszaru Nr 3 (Lwów) również z Komendantem Bazy Nr 2 (Rumunia).     Komendantem Bazy Nr 1 jest ob. Polesiński, Bazy Nr 2 - ob. Prawdzic. Baza Nr 3 dotychczas nie obsadzona. Znaki     rozpoznawcze dla emisariuszy. Moi emisariusze będą aż do odwołania legitymować się następującym znakiem: pod jedną     klapą marynarki (kieszeni bluzki) agrafka biała, pod drugą - agrafka czarna. Ponadto następni emisariusze będą na Wasze     zapytania mówić, że "przybywają od Pana Jana" i muszą okazać kartkę papieru, na której będą narysowane w szeregu trzy     gwiazdki, dwie czarne i jedna czerwona pośrodku.
    Waszych emisariuszy obowiązują te same znaki rozpoznawcze od dnia 10.I.40 r.
    Pseudonim. Mój pseudonim organizacyjny - Józef Godziemba. Podajcie jak najszybciej Wasz pseudonim.
    b.
    Również dużo wysiłków należy poświęcić zorganizowaniu łączności radiowej. Trzeba w terenie odszukać dawnych     krótkofalowców, którzy, być może, zdołali ukryć swe aparatury. Uczynię wszelki wysiłek, aby dostarczyć Wam lampy do     krótkofalówek. Ja ze swej strony zmontuję w Paryżu, a w następstwie, być może, i na bazach stacje krótkofalowe i zarządzę     całodzienny i całonocny podsłuch, mający na celu stwierdzenie, czy się nie odzywacie. Stacja krótkofalowa w Paryżu będzie     zmontowana w najbliższych dniach. Początek korespondencji dnia 10 grudnia br. Aż do odwołania słuchać mnie na długości     fali około 22 m w dnie parzyste, zaś około 45 m w dnie nieparzyste, w godzinach od 8.00 do 10.00 i na długości około 65 m     w dnie parzyste i około 85 m w dnie nieparzyste w godzinach od 22.00 do 24.00 według czasu środkowo-europejskiego;     sygnał wywoławczy naszej stacji: 7 AZ, dla Waszej stacji ustalam sygnał wywoławczy TK.
    c.
    Szyfr umówiony. Aż do odwołania ustalam dla korespondencji pisanej i radiowej według książki: Adam Mickiewicz - "Dziady"     - Warszawa, Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska, cykl "Wielka Biblioteka", Nr 41. Liczą się wszystkie wiersze i wszystkie     znaki pisarskie, z wyjątkiem podkreśleń. Podstawowa stronica 117-a, 14 wierszy od góry. Zmiana stronic w porządku     kolejnym, począwszy od dnia 29 listopada (w tym dniu ważna stronica 117-a). Daty pisma nie wolno zaszyfrować. Dla     korespondencji radiowej wyłącznie grupy trzycyfrowe.

    4.
    Wskazówki odnośnie werbunku członków. Podkreślam z naciskiem raz jeszcze zasadę, która przy kompletowaniu,     względnie werbowaniu członków Związku Walki Zbrojnej domaga się zwracania najbaczniejszej uwagi na jakość     kandydatów, a nie na ilość. Nie odstępujcie od tej zasady: lepiej mieć 200 ludzi pewnych zupełnie, niźli tysiące źle dobranych,     pomiędzy których wślizgnąć się mogą elementy niepożądane. Oczekuję meldunków o Waszym obecnym stanie     organizacyjnym.

    5.
    Poszukiwanie wiadomości. Zbierajcie pilnie wiadomości o rozmieszczeniu i sile wojsk okupacyjnych. Wiadomości te     przesyłajcie tutaj bezpośrednio. W przyszłości roześlę w teren sieć oficerów wywiadowczych, członków ZWZ, którzy będą     podporządkowani Waszym rozkazom, względnie rozkazom odnośnych Komend lokalnych ZWZ. Oczekuję od Was wiadomości     również o położeniu w Kraju.

    6.
    Wysyłanie ludzi z terenu Kraju. W wypadku, gdyby okupanci zaczęli wybierać ludzi do oddziałów roboczych celem wysłania     ich do Niemiec, postępujcie według następujących dyrektyw:
    a) Wysyłajcie zagranicę żołnierzy, przede wszystkim specjalistów łączności, artylerii, ludzi nadających się do jednostek     zmotoryzowanych, następnie - młodszych wiekiem oficerów i podoficerów, wreszcie - młodzież od lat 18-u, nadającą się do     szkół oficerskich i podoficerskich. Jeśli warunki przekraczania linii demarkacyjnej są względnie łatwe, wysyłajcie     przynajmniej część ludzi do Francji drogą przez Rumunię, wobec stwierdzonych trudności przejazdu z Węgier i Litwy. Ludzie     wysyłani muszą być twardzi charakterem, nie tylko ze względu na trudności przekroczenia granicy. W wielu wypadkach trafić     oni mogą do obozów dla internowanych na Węgrzech i na Litwie, skąd będą musieli uciekać przy dość ograniczonej pomocy     lub nawet bez niej.
    b) Wśród członków oddziałów roboczych, formowanych przez okupantów, zawiązujcie zakonspirowane grupy dywersyjne,     złożone z ludzi najpewniejszych pod względem charakteru i ideowości.
    c) Jednostki potrzebne dla ZWZ muszą się uchylić od rekrutacji do oddziałów roboczych i przejść w całości na życie     podziemne.

VIII. Akcja zbrojna i wystąpienia dywersyjne.
Rząd Polski nie dopuszcza na razie żadnej akcji zbrojnej na terenie Kraju, ponieważ cel polityczny takiej akcji w obecnym okresie przedstawia się niejasno, a po drugie - w obecnym zaczątkowym okresie organizacji akcja zbrojna wypadłaby prawdopodobnie słabo; zasięg jej byłby nikły obejmując tylko pewne punkty Kraju. Efekt tej akcji najprawdopodobniej nie stałby w żadnym stosunku do represji, jakie akcja podobna musiałaby ściągnąć na Kraj, dając okupantom powód do bezwzględnej eksterminacji Polaków. Powstrzymajcie się również na razie od wystąpień dywersyjnych i czekajcie na dyrektywy Naczelnego Wodza w tej mierze. Ze swej strony przyślijcie mi swoje wnioski co do możliwości i celowości podobnych wystąpień na Waszym terenie. Należy cały wysiłek zwrócić na razie przede wszystkim na zmontowanie organizacji i nawiązanie łączności.

IX. Wskazówki dotyczące uporządkowania organizacyjnego.
Na terenie Kraju zostały zapoczątkowane bądź to na podstawie zarządzeń władz dawnych, bądź to z własnej inicjatywy różnych osób akcje, mające na celu prowadzenie tajnej roboty wojskowej w Kraju oraz zorganizowanie łączności z różnymi ośrodkami na emigracji. Najpilniejszym zadaniem Obywatela, jako Komendanta Obszaru Nr 1, będzie nawiązanie kontaktu z kierownikami ośrodków tych akcji, podporządkowanie ich sobie i ujęcie ich w ramy organizacyjne ZWZ. Nie mogę bowiem dopuścić by w Kraju powstawał i istniał szereg równoległych inicjatyw w zakresie tajnej roboty wojskowej na terenach okupowanych. Tajny związek w Kraju, stanowiący część składową Wojsk Polskich, może i musi być organizacją jedyną, jednolitą, podległą jednemu ośrodkowi rozkazu i dyspozycji politycznej; nie może być w żadnym wypadku związkiem organizacji pokrewnych.

Na terenie Kraju nie będzie się czynić różnic pomiędzy tymi, którzy chcą służyć idei i ryzykować życie w najcięższej bodaj i najtrudniejszej konspiracji z pośród wszystkich dotychczasowych, tworzonych w toku dziejów Polski. Taką bowiem będzie konspiracja w cieniu Gestapo i GPU. Dlatego w Kraju obowiązuje równość dla wszystkich ugrupowań organizacyjnych, dla wszystkich odcieni politycznych i ideowych.

W myśl zasad powyższych, w imieniu Rządu Polskiego oraz w imieniu Naczelnego Wodza, jako Komendant Główny tajnej organizacji wojskowej ZWZ rozkazuję wszystkim tym, którzy na własną rękę, lub z rozkazu władz poprzednich rozpoczęli z terenu Rumunii pracę w Kraju o charakterze wojskowym (należą tu również wywiad i dywersja), aby przekazali upełnomocnionemu przeze mnie obywatelowi Rakoniowi, Komendantowi Obszaru Nr 1 (Warszawa) wszystkie swoje w tym zakresie stosunki, wszystkie stworzone dotychczas w Kraju komórki organizacyjne, szlaki łączności z Krajem, wszystkie przeznaczone na robotę powyższą dotychczas niewydatkowane pieniądze, wreszcie rachunki z kwot dotychczas na pracę tę wydatkowanych.

Daję Obywatelowi pełnomocnictwo do przeprowadzenia scalenia na terenie swojej komendy obszaru poczynań w zakresie tajnej organizacji wojskowej. Dotyczy to w pierwszym rzędzie przekształcenia, w myśl zasad organizacji ZWZ, istniejących już na Waszym terenie komórek POW, kierowanych przez ob. Stolarskiego, dalej NOW, wreszcie organizacji, kierowanych przez ob. Pejcza i ob. Owoca. Przywódcy niektórych z wymienionych organizacji są mi znani, ale jedynie z nazwiska, pseudonimy są nadane przeze mnie. Najbliższy Wasz emisariusz winien mi podać nazwiska i pseudonimy właściwe wszystkich przywódców. W razie napotkania na sprzeciw należy zażądać rozwiązania organizacji, uchylających się od podporządkowania się.

Jednocześnie należy ułatwić Komendzie Głównej ZWZ nawiązanie łączności z organizacjami politycznymi i wojskowymi, ewentualnie istniejącymi na terenach Obszarów Nr 4 (Kraków), Nr 5 (Poznań) i Nr 6 (Toruń) i przysłać szczegółowy raport, podający stan tych organizacji. Upoważniam Was do wyznaczenia w moim imieniu tymczasowych komendantów dla tych trzech obszarów. Zameldujcie mi swoje wnioski w tym względzie.

Nie daję Wam żadnych upoważnień do zawierania jakichkolwiek kompromisów w sensie organizacyjnym, Powtarzam: ZWZ nie może być związkiem organizacji pokrewnych. Na terenie Kraju działać mogą jako tajna organizacja wojskowa wyłącznie komórki ZWZ kierowane przez Komendanta Głównego i zatwierdzone przez Naczelnego Wodza. Komórki wszelkich innych tajnych organizacji wojskowych muszą być bezwzględnie zlikwidowane.

X. Dyrektywy polityczne w sprawie stosunku do okupantów.
Powtórzono tu dyrektywy, zawarte w p. I, podp. 2 Uchwały Komitetu Ministrów d/s Kraju z 15 listopada1939 r.

XI. Wskazówki końcowe .
   1. Zasady regulaminowe, jakie Wam przesyłam, stanowią na razie zarys. Szczegółowy plan organizacyjny prześlę w swoim        czasie.
   2. Instrukcję niniejszą podajcie do wiadomości Obywatelowi Stolarskiemu oraz wyznaczonym przez Was tymczasowym        Komendantom Obszarów Nr 4 (Kraków), Nr 5 (Poznań) i Nr 6 (Toruń).
   3. Podaję Wam do wiadomości, że Rząd zorganizował wysyłkę na teren Kraju większych sum pieniędzy, które mają być       doręczone przedstawicielom pracy politycznej i wojskowej w ważniejszych ośrodkach. Dla Warszawy zostało wysłanych:       pół miliona złotych z Rzymu, 1 milion złotych z Budapesztu i 1 milion złotych przez Brukselę. Pieniądze te mają być       dostarczone na punkty pośrednie w Warszawie pod adresem "Belfer" lub "Znachor". Organizuję przesyłkę znaczniejszej       sumy pieniężnej drogą specjalną. Podział pieniędzy należy przeprowadzić w porozumieniu z istniejącym w Warszawie       Komitetem Politycznym. W zasadzie połowę pieniędzy przeznaczam na robotę wojskową. Oczekuję wiadomości, czy       pieniądze doszły i jakimi drogami.
    4. Klucz pseudonimów i kryptonimowych adresów da ustnie emisariusz, oddawca niniejszej instrukcji.
    5. odbiór instrukcji niniejszej kwitować.


Komendant Główny ZWZ
Józef Godziemba


Niniejszą instrukcję czytałem, zatwierdziłem i nakazuję wykonanie jej w całej osnowie.

Wódz Naczelny
Eugeniusz Strażnicaźródło:
Armia Krajowa w dokumentach, t. 1, Przew. kom. red. T. Pełczyński, Londyn 1970, s. 10-21


powrót do spisu

Design by Scypion