Führer                                                                                                                         Kwat gł. Führera 15 kwietnia 1943 r
OKH, Sztab Gen. W. Ląd. Oddz. Oper. (I)
Nr 430246/43 Ściśle tajne

Ściśle Tajne                                                                                                                                            13 egzemplarzy
Dla Dowódców!                                                       Tylko przez oficerów!                                                     4 egzemplarz

AOK 2 Ia 591/43 Ściśle tajne
Wpł. 17.4.43 (2 załączniki) Czwartek


Rozkaz operacyjny nr 6


Zdecydowałem, natychmiast, jak tylko pogoda na to pozwoli przeprowadzić operację "Zitadelle". Będzie to pierwsza tegoroczna operacja zaczepna.
Operacji tej zostaje nadane znaczenie nadzwyczajne. Musi ona być wykonana szybko i zakończyć się rozstrzygającym sukcesem. Musi ona oddać w nasze ręce inicjatywę na okres wiosny i lata. Dlatego też wszelkie przygotowania muszą być wykonywane z największą starannością i energicznie. Na głównych kierunkach uderzenia należy wprowadzić do walki najlepsze oddziały, najlepszą broń, najlepszych dowódców i wielkie ilości amunicji. Każdy dowódca, każdy człowiek musi być przesiąknięty świadomością decydującego znaczenia tej operacji. Zwycięstwo pod Kurskiem musi podziałać na świat jak znak ognisty.

         W związku z tym rozkazuję:

1. Celem operacji jest okrążenie sił nieprzyjacielskich znajdujących się na obszarze Kurska i zniszczenie ich koncentrycznymi     atakami. Należy tego dokonać za pomocą sprężyście ześrodkowanych sił i szybko przeprowadzonymi uderzeniami dwóch     armii atakujących z rejonów Biełgorodu i na południu od Orła.
    W toku tej operacji należy wyjść na nową, krótszą linię frontu, dającą oszczędność sił: Nieżega - odcinek rzeki Koroczy -     Skorodnoje - Tim - wschód Szczigry - odcinek rzeki Sosny.

2. Następnie należy:
a) w daleko idącym stopniu strzec momentu zaskoczenia, a przede wszystkim trzymać nieprzyjaciela w niepewności co do     terminu rozpoczęcia ataku,
b) Siły atakujące skupić na możliwie wąskim odcinku, aby za pomocą uzyskania wielkiej, lokalnej przewagi wszystkich środków     ataku (czołgi, działa pancerne, artyleria, moździerze wielolufowe itd.) za jednym zamachem przebić się do połączenia się     obu armii w terenie nieprzyjacielskim i tym samym zamknąć kocioł,
c) Tak szybko, jak to jest możliwe, doprowadzić klinom uderzeniowym, z głębi operacyjnej, siły do przykrycia skrzydeł, tak aby     kliny uderzeniowe mogły się spokojnie posuwać naprzód,
d) Za pomocą wcześniej przeprowadzonych ze wszystkich stron uderzeń do środka kotła nie dawać nieprzyjacielowi ani chwili     spokoju i przyśpieszyć jego zniszczenie,
e) Atak przeprowadzić tak szybko, aby nieprzyjaciel nie mógł się wycofać w obliczu okrążenia, ani nie mógł ściągnąć odwodów     z innych odcinków frontu,
f) Przez szybką rozbudowę nowego frontu zwalniać wcześnie siły, zwłaszcza oddziały szybkie,, do wykonywania dalszych zadań.

3. Grupa Wojsk "Południe", wychodząc do ataku z mocno skupionymi siłami a lini Biełgorod _ Tomarowka, przełamuje linie     Prilepy - Obojan i w rejonie Kurska oraz na wschód od niego osiąga styczność z atakująca armia Grupy Wojsk "Środek". Dla     osłony ataku na kierunku wschodnim należy możliwie najszybciej osiągnąć linię Nieżega - odcinek rzeki Koroczy - Skorodnoje      - Tim, ale bez osłabienia sił działających na głównym kierunku uderzenia Prilepy - Obojan. Dla osłony ataku od strony     zachodniej należy wydzielić część sił, których zadaniem będzie jednoczesne uderzenie do środka tworzącego się kotła.

4. Grupa Wojsk "Środek" uderza - armią wykonującą atak w warunkach dużej koncentracji sił - z linii Trosna - północ     Mołoarchangielska, przełamuje linię Fateż - Weraitenowo, punkt ciężkości na prawym skrzydle i na wschód od Kurska     nawiązuje styczność z atakującą armią Grupy Wojsk "Południe". Dla osłony ataku na kierunku wschodnim należy możliwie     najszybciej osiągnąć linię Tim - wschód Szczigry - odcinek rzeki Sosny, jednak skupienie sił na kierunku głównym nie może     na tym ucierpieć. Część sił należy wydzielić do osłony ataku od strony zachodniej.
    Siły Grupy Wojsk "Środek" znajdujące się na zachód od m. Trosna aż do styku z Grupą Wojsk "Południe" mają zadanie z     chwilą rozpoczęcia ataku wiązać nieprzyjaciela za pomocą lokalnych ataków specjalnie w tym celu tworzonych grup     uderzeniowych i odpowiednio wcześnie uderzać w środek tworzącego się kotła, Poprzez ciągłe rozpoznanie naziemnie i     obserwację lotniczą należy upewnić się, że nieprzyjaciel nie wycofa się niezauważony. W tym wypadku należy natychmiast     atakować na całym froncie.

5. Postawienie w stan gotowości bojowej obu Grup Wojsk powinno się odbywać z wykorzystaniem absolutnie wszystkich     możliwych przedsięwzięć maskowania, pozorowania i zwodzenia, z dala od pozycji wyjściowych i być przeprowadzone tak,     aby począwszy od 28.04. można było przystąpić do ataku w ciągu sześciu dni od otrzymania rozkazu z OKH.

6. Celem zmylenia przeciwnika należy w strefie operacyjnej grupy Wojsk "południe" kontynuować przygotowania do operacji     "Panther". Należy je wzmocnić wszelkimi środkami (wpadające w oczy rozpoznanie, wprowadzanie czołgów, zbieranie     środków przeprawowych, radio, agenci, tworzenie atmosfery, wykorzystywanie Luftwaffe itp.) i podtrzymywać tak długo, jak     to jest tylko możliwe. Te przedsięwzięcia maskujące powinny być także wsparte przez skądinąd pożądane przedsięwzięcia     mające na celu podwyższenie siły obronnej frontu nad Dońcem (patrz pozycja 11). W strefie operacyjnej grupy Wojsk     "Środek" nie ma potrzeby wykonywania przedsięwzięć maskujących w wielkim stylu, jednak wskazane jest, aby wszelkimi     środkami zamazywać nieprzyjacielowi obraz sytuacji (przeciwne i mylące ruchy wojsk, jak również transporty za dnia,     rozsiewanie fałszywych informacji odnośnie do terminu ataku, że dopiero w czerwcu itp.).
    W obu Grupach Wojsk nowo wprowadzone związki taktyczne, zachowują ciszę radiową.

7. Celem zachowania tajemnicy należy z zamiarem operacji zapoznawać tylko koniecznie niezbędną ilość osób. Niniejsze     wytyczne mają być przekazywane stopniowo i możliwie najpóźniej. Tym razem należy osiągnąć pewność, że w następstwie     nieostrożności lub niedbalstwa nie z planowanych zamierzeń nie zostanie zdradzone. Przez wzmocnienie organów Abwehry     należy w sposób ciągły zwalczać szpiegów nieprzyjacielskich.

8. Siły atakujące, w przeciwieństwie do poprzednich operacji mają z uwagi na ograniczenia przestrzenne i dokładnie     wyznaczone cele ataku, obowiązek pozostawienia wszelkiego rodzaju pojazdów, które nie są bezwzględnie potrzebne w     czasie ataku, a są tylko zbędnym balastem!. Wszystko inne tylko przeszkadza i może ujemnie oddziaływać na tempo natarcia     oraz w dużym stopniu opóźniać doprowadzanie drugich rzutów. Dlatego też każdy dowódca musi być świadom tego, aby do     walki prowadzić tylko to, co jest niezbędne. Dopilnowanie tego w sposób rygorystyczny należy do obowiązków dowódców     korpusów i dywizji. Należy ustanowić sprężystą regulację ruchu. Musi ona reagować bezwzględnie.

9. Rozporządzenia dotyczące zaopatrzenia i natychmiastowego oraz pełnego uchwycenia wszystkich jeńców, mieszkańców i     zdobyczy oraz propagandy wobec nieprzyjaciela zostały podane w załącznikach 1 - 3.

10. Luftwaffe także wprowadzi do walki wszystkie rozporządzalne siły z uwzględnieniem głównego kierunku uderzenia.
      Rozmowy z odpowiednimi dowództwami Luftwaffe należy rozpocząć natychmiast. Zwraca się szczególna uwagę na       zachowanie tajemnicy (patrz pozycja 7).

11. Dla powodzenia ofensywy nadzwyczajne znaczenie ma to, aby nieprzyjacielowi nie udało się poprzez ataki na innych       odcinkach grupy Wojsk "Południe" lub "Środek" zmusić nas do przesunięcia terminu rozpoczęcia operacji "Zitadelle" lub       wcześniejszego zabrania oddziałów wyznaczonych do ofensywy.
      Dlatego też obie Grupy Wojsk przygotowują się planowo i wszelkimi środkami do końca miesiąca, zarówno do działań       zaczepnych w ramach operacji "Zitadelle", jak i do działań obronnych na pozostałych frontach, głównie zaś na odcinkach       szczególnie zagrożonych. Chodzi głównie o to, aby wszelkimi środkami przyspieszyć rozbudowę pozycji, nasycić bronią       przeciwpancerną odcinki zagrożone atakiem czołgów, ustanowić lokalne odwody, ustalić drogą wczesnego rozpoznania       węzły obronne przeciwnika itd.

12. Jako cel końcowy operacji przewiduje się:
   a) Przesunięcie lini rozgraniczenia pomiędzy Grupami Wojsk "Południe" i "Środek" ogólnie na linię Konotop (południowy skraj)        - Kursk (południowy skraj) - Dołgoje (Srodek).
   b) Przejście dowództwa 2 A z dowództwami 3 korpusów i 9 dywizjami piechoty, jak również będącymi jeszcze do ustalenia
       oddziałami wojsk lądowych z grupy Wojsk "Środek" do Grupy Wojsk "Południe".
   c) Przygotowanie 3 dalszych dywizji piechoty Grupy Wojsk Środek" do dyspozycji OKH w rejonie północny wschód Kurska.
   d) Wycofanie wszystkich oddziałów szybkich z frontu celem innego ich wykorzystania. Temu zamiarowi należy zwłaszcza        dostosować ruchy związków 2 armii. Zastrzegam sobie już w czasie trwania operacji, stosownie do przebiegu działań        bojowych, stopniowo, zgodnie z pozycją 12, podlegające oddaniu sztaby i oddziały podporządkować Grupie Wojsk        "Południe".
Zastrzegam sobie także, przy planowym przebiegu operacji, tak szybko jak to jest możliwe przystąpić z marszu do uderzenia na południowy wschód (Panther) celem wykorzystania zamieszania powstałego u nieprzyjaciela.

13. Grupy Wojsk meldują o przedsięwzięciach dotyczących ataku i obrony, a podjętych w związku z niniejszym rozkazem operacyjnym na podstawie map 1:300 000 z podaniem danych uzupełniających odnośnie do podziału oddziałów wojsk lądowych, jak również dokonanych z 4 flotą powietrzną względnie z Dowództwem Luftwaffe Wschód, uzgodnień co do wsparcia ataku i przedsięwzięć maskujących.


Termin 23.04

(podpisał) Adolf Hitler

Za zgodność:
(podpisał) Heusinger
generał porucznikpowrót do spisu

Design by Scypion