Tajny protokół polsko-brytyjski do układu sojuszniczego.1939 sierpień 25, Londyn

Tajny protokół polsko-brytyjski do układu sojuszniczego.

Rząd Polski i Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkżej Brytanii i Północnej Irlandii porozumiały się w sprawie następującej interpretacji Układu o Pomocy Wzajemnej podpisanego w dniu dzisiejszym, jako jedynie autentycznej i wiążącej:

1.
a. Pod określeniem "mocarstwo europejskie" użytym w Układzie należy rozumieć Niemcy.
b. W wypadku akcji podjętej w sensie art. 1 lub 2 Układu przez mocarstwo inne jak Niemcy, Strony Umawiające się konsultować się będą wzajemnie co do kroków, które podejmie się wspólnie.

2.
a. Oba Rządy od czasu do czasu ustalą wzajemnym porozumieniem hipotetyczne wypadki akcji Niemiec wchodzące w grę w sensie art. 2 Układu.
b. Aż do czasu, w którym oba Rządy porozumieją się co do zmiany następujących postanowień niniejszego paragrafu, uważać one bedą: że wypadek przewidziany przez paragraf pierwszy artykułu 2 Układu dotyczy Wolnego Miasta Gdańska; i że inne wypadki przewidziane przez paragraf drugi art. 2 dotyczą Belgii, Holandii, Litwy.
c. Łotwę i Estonię oba Rządy uważać będą za objęte listą krajów przewidzianych przez paragraf drugi art. 2 od chwili, w której zobowiązanie pomocy wzajemnej obejmujące te dwa kraje zostanie zaciągnięte między Zjednoczonym Królestwem i trzecim państwem.
d. Odnośnie do Rumunii, Rząd Zjednoczanego Królestwa powołuje się na gwarancję, której udzielił temu krajowi; a Rząd Polski powołuje się na zobowiązania wzajemne sojuszu rumuńsko-polskiego, których Polska nigdy nie uważała za nie dające się pogodzić z jej tradycyjną przyjaźnią dla Węgier.

3.
W razie zaciągnięcia zobowiązań wspomnianych w art. 6 Układu przez jedną ze Stron Umawiających się wobec państwa trzeciego, niezbędnie winny one być tak sformułowane, że ich wykonanie w żadnym wypadku nie może przynieść uszezerbku dla niepodległości albo integralności terytorialnej drugiej Strony Umawiającej się.

4.
Protokół niniejszy stanowi integralną część podpisanego w dniu dzisiejszym Układu, którego zakresu on nie przekracza.


Na dowód czego niżej podpisani, posiadając odpowiednie pełnomocnictwa, podpisali niniejszy Protokół.

Sporządzono w języku angielskim w dwu egzemplarzach, w I.ondynie dnia 25 sierpnia 1939. Tekst polski zostanie w następstwie uzgodniony między Stronami Umawiającymi się i wówczas oba teksty będą uważane za autentyczne.

Halifax
Edward RaczyńskiŹródło:
H. Batowski, Agonia pokoju i początek wojny (sierpień-wrzesień 1939), Poznań 1969, s. 184-185.


powrót do spisu

Design by Scypion