Nr ISSN 2082-7431
Polska Podziemna
Delegatura Rządu na Kraj.
Biuro Delegata Rządu na Kraj.
Część II.


Departamenty delegatury prowadzące tzw. "działalność bieżącą".


III. Departament Spraw Wewnętrznych. Kryptonimy: "Ład", "Sieć", "Rój", "510/W".

Szefowie:

- Leopold Rutkowski "Muszyński", "Trojanowski", "Zawadzki".: luty 1941 - lipiec 1944 r.
- Kazimierz Bagiński "Dąbrowski".: lipiec - sierpień 1944 r.
kpt. rez. Stefan Korboński "Nowak", "Zieliński".: sierpień 1944 - czerwiec 1945 r.

Zastępcy:

- Wacław Januszewski "Kochanowski".: 1942 - ??
- Jerzy Strowski "Wiktor".

Departament Spraw Wewnętrznych powstał w lutym 1941 r., a jego szefami byli kolejno: Leopold Rutkowski "Muszyński", "Trojanowski", "Zawadzki", w okresie od lipca do sierpnia 1944 r., Kazimierz Bagiński "Dąbrowski", natomiast od sierpnia 1944 do czerwca 1945 r., Stefan Korboński "Nowak", "Zieliński".

Funkcje zastępcy dyrektora departamentu sprawowali kolejno: od 1942 r., Wacław Januszewski "Kochanowski" oraz Jerzy Strowski "Wiktor". Lokalami kontaktowymi departamentu były m. in. dom przy ulicy Czerniakowskiej 145 i mieszkanie przy ulicy 6 sierpnia 30. Oba te lokale należały do łączniczki szefa departamentu Narcyzy Beigert "Cyzy".

Podstawowym zadaniem Departamentu Spraw Wewnętrznych było zorganizowanie tajnej administracji państwowej na obszarze całego kraju w granicach sprzed 1 września 1939 r., a następnie kierowanie nią.
Struktura departamentu ulegała w ciągu lat zmianom, a co gorsza jej odtworzenie jest możliwe tylko częściowo, a to ze względu na luki w dokumentacji.
W końcu 1943 r., Departament Spraw Wewnętrznych miał na etacie 131 pracowników, natomiast na jego działalność w całym tym roku wydano 6 699 861 zł. i dodatkowo 17 931 372 zł. na działalność 15 delegatur okręgowych. Był to, więc jeden z najbardziej rozbudowanych departamentów w strukturach Biura Delegata Rządu.


(Żródło: Waldemar Grabowski "Polska Tajna Administracja Cywilna 1940 - 1945").

Schemat organizacyjny Departamentu Spraw Wewnętrznych z 1943 r.


III a. Wydział Ogólny.

Kierownik:

- Franciszek Stemler "Franciszek", "Seraficki", "A. Syski".

Kierowniczka kancelarii:
- Zuzanna Zawadzka "Irena".: 1942 - ??
Referent finansowy;
- Janina Zabirzewska.

Komórka Łączności "Ekspress"/"Spójnia".
Kierownik:
- Tadeusz Pachnowski "Aplikant", "Zych".

Komórka łączności radiowej z okręgami:
- N.N. "Mostek".: 1943 - 24 luty 1944 r. (aresztowany).
- N.N. "Jan".
Radiotelegrafiści:
- N.N. "Kalina".
- N.N. "Ryszard".
Łącznik:
- N.N. "Jan".

Łączniczki:
- Anna Brzozowska "Ada".
- Stefania Pachnowska "Renata".
- Zuzanna Zawadzka "Irena".
- Janina Zabirzewska.
- Aleksandra Śmigielska "Oleńka".: ?? - styczeń 1943 r., (aresztowana).
- Maria Aniela Załęska "Alina", "Anita".

Inni pracownicy:
Feliks Zawadzki "Feliks", Wojciech Brzozowski "Wojtek", Jan Ptaszyński, Jan Jaroń, Bronisław Ziemkowski, Józef Kaczyński.

Ogółem na etacie Wydziału Ogólnego były 22 osoby. W wyniku wywiezienia znacznej liczby pracowników, w tym kierownika po powstaniu warszawskim do Niemiec wydział praktycznie przestał istnieć, a jego obowiązki przejął zastępca dyrektora departamentu.
Lokale kontaktowe mieściły się przy ul. Rozbrat (654 - zaszyfrowany numer), Miodowej (226-zaszyfrowany numer) oraz Sandomierskiej 23.

Głównym zadaniem wydział było utrzymywanie łączności między delegaturami terenowymi oraz kierowanie ich pracą. Ponadto kierownik Wydziału Ogólnego miał obowiązek zapewnienia delegaturze licznych lokali kontaktowych w administrowanych przez siebie domach, położonych przy ul. Koszykowej 11, Puławskiej 140, Nowy Świat 7, Kieleckiej 16. Inny punkt kontaktowy mieścił się także przy ul. Marszałkowskiej 80.

W ramach Wydziału Ogólnego funkcjonowała komórka łączności o kryptonimie "Ekspres" (od 23 lutego 1944 r. "Spójnia") kierowana przez Tadeusza Pachnowskiego, w której oprócz łączniczek, od 1943 r. zorganizowano komórkę łączności radiowej z okręgami. Jej pierwszym kierownikiem został "Mestek" N.N., po jego aresztowaniu, które miało miejsce 24 lutego 1944 r., szefem komórki został "Jan" N.N.
Podobnie jak w przypadku kierowników, tak i jeśli chodzi o radiotelegrafistów, znane są tylko pseudonimy: "Kalina", "Ryszard" łącznikiem był "Jan". Zadaniem komórki było zorganizowanie łączności pomiędzy centralą w Warszawie a okręgowymi delegaturami rządu.

W tym celu, w roku 1943 zakupiono 22 radiostacje produkcji konspiracyjnej, które podzielono w następujący sposób:

ODR Lwów otrzymało 5 sztuk,
ODR Kraków - 3 sztuki,
ODR Kielce - 3 sztuki,
ODR Lublin - 3 sztuki,
ODR Wilno 1 sztukę,
ODR Polesie - 1 sztukę,
ODR Nowogródek - 1 sztukę,
ODR Wołyń - 1 sztukę.
Cztery aparaty pozostawiono do dyspozycji komórki centralnej.

Mniej więcej w połowie roku 1944 wysłano w teren kolejne radiostacje: dwie do ODR Wilno i również dwie do ODR Białystok.
Poza aparatami dostarczano oczywiście również wszelkiego rodzaju kody, instrukcje i szyfry. Dla Okręgów: Wileńskiego, Poleskiego i Nowogródzkiego szyfry zostały opracowane przez Inspektorat Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury Rządu. Najprężniej działały okręgowe komórki łączności w Krakowie i Lublinie, wynikało to z ich najlepszej organizacji. Radiostacja krakowska zdołała nawet nawiązać bezpośredni kontakt radiowy z Londynem, co stało się faktem w 1944 r.

W strukturach Wydziału Ogólnego znalazła się także organizacja "Blok" (w Delegaturze kryptonim "Wytwórnia"), kierowana przez Henryka Glassa. Sprawozdanie z działalności antykomunistycznej tej organizacji zostało skierowane do delegata rządu 1 października 1943 r. Przedstawiono w nim metody pracy i organizację "Bloku", liczącego wówczas 102 pracowników. W jego ramach utworzono oddział ochrony obejmujący trzech oficerów, jednego sierżanta i szesnastu szeregowych.

III b. Biuro Wschodnie, kryptonimy: "Granica", "Stanica", "WL", "Tama".


Kierownik:

- Andrzej Zwierzyński "Aleksander", "Tokarski".: jsień 1941 (luty 1942 ?) - ??

Zastępca:

- Piotr Jarocki "Rawicki", "Wojnicki".

Biuro Wschodnie utworzono najprawdopodobniej jesienią 1941 r., inna data podawana w źródłach to luty 1942 r.
W każdym bądź razie Delegat Rządu Cyryl Ratajski, w swoim sprawozdaniu z 12 marca 1942 r. informował rząd:

"Administracja Tymczasowa obejmuje 3 delegatury okręgowe na Ziemiach Wschodnich (Wilno, Białystok i Brześć nad Bugiem), z biurem łącznikowym w Warszawie".

Biuro podzielone było na referaty obejmujące poszczególne rejony Ziem Wschodnich:
referat ziem północno - wschodnich,
referat ziem południowo - wschodnich
referat do spraw Polesia.
W jego strukturach utworzono również kancelarię i referat finansowy.

Zakres działalności biura określono następująco:

A. Współdziałanie z organami rządowymi na Ziemiach Wschodnich w granicach określonych przez Dyrektora Departamentu.
B. Przedstawianie Dyrektorowi Departamentu wniosków w sprawie koordynacji działalności Delegatur Okręgowych na Ziemiach Wschodnich.
C. Zwracanie uwagi na wszelkie przejawy życia na Ziemiach Wschodnich i dawanie odpowiednich informacji władzom oraz opracowywanie wspólnie z Sekcją Wschodnią "Anteny" (Departament Informacji i Prasy) sprawozdań informacyjnych.
D. Przedstawianie uwag i wniosków w sprawie urbanizacji Ziem Wschodnich.
E. Przekładanie wniosków i uwag w sprawie gospodarczego i kulturalnego rozwoju Ziem Wschodnich.
F. Przedstawianie uwag i wniosków, mających na celu utrzymanie i wzmocnienie elementu polskiego na Ziemiach Wschodnich.
G. Udzielanie pomocy wszelkim inicjatywom mogącym wzmocnić żywioł polski na Ziemiach Wschodnich.
H. Opiniowanie zarządzeń natury ogólnej dotyczących Ziem Wschodnich.
I. Opracowywanie uwag na temat potrzeb Ziem Wschodnich bezpośrednio po wojnie w zakresie życia społecznego i gospodarczego.

W ramach swoich obowiązków biuro było zobligowane do utrzymywania stałej łączności z okręgowymi delegaturami Ziem Wschodnich. W marcu 1942 r. były to okręgowe delegatury: białostocka, poleska i wileńska. W późniejszym czasie dołączono do nich delegatury: lwowską, nowogródzką i wołyńską.
Przekazywano do nich fundusze potrzebne na działalność oraz instrukcje, odbierano zaś materiały informacyjne o sytuacji panującej na tamtych terenach. Równocześnie rozwinięto szeroką współpracę z kołami regionalnymi grupującymi ludzi z terenów wschodnich, którzy przebywali w Warszawie. Istniały tutaj koła: białostockie, lwowskie, nowogródzkie, poleskie, wileńskie i wołyńskie.
Ich przedstawiciele wchodzili w skład Rady Społecznej, działającej przy Biurze Wschodnim.
Głównymi zadaniami Rady Społecznej było:

A. Dążenie do wyeliminowania walk na terenie wśród społeczeństwa polskiego i skoncentrowanie wysiłków w sprawach najważniejszych z punktu widzenia polskiej racji stanu.
B. Staranie się wszelkimi środkami o ratowanie elementu polskiego.
C. Podejmowanie wysiłków i studiów w kierunku opanowania przez element polski miast, które na skutek wyeliminowania Żydów staną się najłatwiejszym i naturalnym terenem ekspansji żywiołu polskiego.
D. Opracowanie wniosków w kierunku wzmocnienia elementu polskiego we wsi.
E. Ustalenie dróg, jakimi można będzie w inny sposób wzmocnić element polski na Ziemiach Wschodnich.

W celu przygotowania rozwoju ziem wschodnich utworzono komitety resortowe (referaty), m. in. dla spraw finansowych, miejskich, opieki społecznej, prawnych, przemysłu, handlu i rzemiosła, rolnych i wyznaniowych. Oprócz tego istniały komitety do spraw białoruskich, litewskich i ukraińskich, z zadaniem opracowywania zasad polityki narodowościowej.
Biuro Wschodnie wydawało w 1942 r., "Biuletyn Wschodni". Od lipca tego roku biuro sporządzało tygodniowe raporty sytuacyjne z ziem wschodnich. Współpracowano także z redakcją "Naszych Ziem Wschodnich", dodatkiem do "Rzeczpospolitej Polskiej", naczelnego organu Delegatury Rządu, a także z Komitetem Ziem Wschodnich, utworzonym w 1943 r. przez Stronnictwo Narodowe.

30 czerwca 1944 r. Biuro Wschodnie miało być zlikwidowane, nie jest jednak pewne czy tak stało się naprawdę. Przeczą temu rozliczenia budżetowe biura z lipca i sierpnia 1944 r. Natomiast według sprawozdań "Niku" (Sekcji Kontroli w Prezydium). w lipcu 1944 r. "Tama" miała zostać włączona do Biura Narodowościowego.

III c. Biuro Ziem Zachodnich, kryptonimy - Biuro Ziem Nowych. Kryptonimy: "Odra", "Warta", "Rugia", "750".

Kierownicy:

- Stanisław Tabaczyński "Ryszard".
- Władysław Czajkowski "Polański".: 1942 -??

Organizowanie biura rozpoczęto jeszcze w 1940 r., a jego twórcą był Witold Grott "Adam". Początkowo była to komórka łącznikowa dla delegatury na ziemie włączone do Rzeszy. Później, już po likwidacji odrębności delegatury poznańskiej służyło utrzymywaniu łączności z delegaturami terenowymi.

W marcu 1942 r., Delegat Rządu informował rząd o istnieniu:

"5 Delegatur Okręgowych na Ziemiach Zachodnich (Poznań, Katowice, Toruń, Ciechanów i Łódź), obejmujących około 9 milionów Polaków oraz 1,5 miliona Niemców z biurem łącznikowym w Warszawie.

Kierownikiem Biura Zachodniego był Stanisław Tabaczyński "Ryszard", a od 1942 - Władysław Czajkowski "Polański". Na etacie biura było 6 pracowników oraz około 150 współpracowników. Lokale kontaktowe mieściły się w gmachu Komunalnej Kasy Oszczędności przy ul. Traugutta 5 róg ul. Czackiego, gdzie pracował współpracownik biura Władysław Czajkowski oraz przy ul. Mokotowskiej 51/53. Archiwum było przechowywane w dwóch miejscach: w Bibliotece Wydziału Teologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Bibliotece Szkoły Głównej Handlowej.

Specjalne miejsce w strukturach Biura Zachodniego zajmowali emisariusze, którzy objeżdżali polskie placówki na ziemiach zachodnich. Stefan Brzeziński "Wojciech Kamiński", który zakończył pracę w Biurze Ziem Nowych jesienią 1943 r., odbył dwa takie objazdy:
Pierwszy odbył się w kwietniu 1942 r., a trasa biegła przez Katowice, Brzeg, Wrocław i Poznań. Drugi z wiosny 1943 r., biegł trasą Piotrków Trybunalski, Łódź, Bydgoszcz, Toruń i Poznań.
Drugi z emisariuszy, Edward Serwański "Mietek", w okresie maj - czerwiec 1943 r. wyjechał do Wielkopolski. W lipcu 1943 r. zakończył pracę jako emisariusz.

Podobnie jak w przypadku Biura Wschodniego, tak i przy Biurze Zachodnim istniał organ doradczy, najpierw pod nazwą Rady Obywatelskiej Ziem Zachodnich a następnie Rady Społecznej. Na jej czele stali: ks. bp. Stanisław Adamski i Leopold Szefer. Wiadomo, że Rada działała jeszcze po Powstaniu Warszawskim. W styczniu 1945 r. jej przedstawiciel wpłacił do kasy delegatury pieniądze pochodzące z wymiany walut.
Zadaniem biura było organizowanie na ziemiach zachodnich przyszłej administracji, sieci informacyjnej, opieki społecznej, szkolnictwa, łączności. Terytorialny zakres działania obejmował, oprócz ziem wchodzących w skład państwa polskiego w 1939 r., również Ziemie Postulowane, mające przypaść Polsce po wojnie.

W projektach Biura Zachodniego z października 1943 r., postulowano utworzenie po zakończeniu wojny, następujących okręgów administracyjnych:

Okręg   I - Gdańsk, tereny Wolnego Miasta.
Okręg  II - Pomorze Wschodnie, Prusy Wschodnie siedzibą w Królewcu.
Okręg III - Mazury, z siedzibą w Olsztynie.
Okręg IV - Pomorze Zachodnie, z siedzibą w Koszalinie.
Okręg  V - Środkowa Odra, z siedzibą w Zielonej Górze.
Okręg VI - Dolny Śląsk, z siedzibą we Wrocławiu.

Według tych planów administracją cywilną na Ziemiach Postulowanych powinien kierować Komisariat Generalny Ziem Nowych, składający się z dziesięciu departamentów: Ogólno - organizacyjnego, Administracyjno - Politycznego, Polityki Ludnościowej i Osadnictwa, Oświaty i Kultury, Finansowego, Przemysłu Handlu i Rzemiosła, Rolnictwa Lasów i Wyżywienia, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej i Zdrowia, Publicznego Zabezpieczenia Mienia.

Do wybuchu powstania warszawskiego zdołano zaangażować tylko około dwudziestu pracowników. Z grupy tej trzech zaginęło bez wieści w trakcie powstania, jeden zginął, natomiast dwie osoby wywieziono do obozów. Po wygaśnięciu walk w Warszawie pracowały tu dwadzieścia dwie osoby, a od marca 1945 r. dziewiętnaście: dyrektor, zastępca, czternastu kierowników działów, dwóch referentów i jedna maszynistka. W tym czasie jeden referent został osadzony w obozie pracy. Jeszcze w okresie czerwiec - lipiec 1945 r. planowano wydatki tej komórki z funduszy Delegatury w wysokości 2 720 zł.

Warto w tym miejscu wspomnieć również o Instytucie Zachodnim, powstałym ze Studium Zachodniego, a w dokumentach Delegatury określanego jako Instytut Beskidzki. Zgodnie z tymi dokumentami instytut działał od początku 1943 r. i składał się z kierownictwa w Warszawie oraz placówki w Krakowie.
Dodajmy, że w 1945 r. znaczna część pracowników biura weszła w skład Ministerstwa Ziem Odzyskanych. I tak dla przykładu można wspomnieć, że w okresie od grudnia 1945 r. do września 1947 r. ostatni z kierowników Biura Zachodniego Władysław Czajkowski był podsekretarzem stanu we wspomnianym ministerstwie. Podobnie rzecz miała się z Leopoldem Gluckiem, który piastował to samo stanowisko co Czajkowski, w okresie od maja 1948 - lutego 1949 r.

III d. Wydział Bezpieczeństwa. Kryptonim: "Oko".


Wydział Bezpieczeństwa Departamentu Spraw Wewnętrznych powołano w kwietniu lub maju 1942 r. Jego naczelnikiem mianowano wówczas Tadeusza Miklaszewskiego "Małynicza", "Nilskiego", jego zastępcą zaś został Leon Lutyk "Bereda". Do najbliższych współpracowników Miklaszewskiego należeli: Seweryn Eustachiewicz "Sewer" i Stanisław Wąsowicz "Dedal", "Maćko" - sekretarz wydziału. W pierwszym etapie organizacyjnym, w wydziale utworzono komórkę legalizacyjną, zalążek sieci informacyjnej oraz podjęto współpracę z Komendą Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa nad tworzeniem organów bezpieczeństwa.

W czerwcu 1942 r. adwokat Tadeusz Myśliński otrzymał polecenie zorganizowania "placówki, której zadaniem było zapewnienie aparatowi delegatury i jej zapleczu politycznemu bezpieczeństwa w najszerszym tego słowa znaczeniu".
Rozpracowywanie niemieckiego aparatu bezpieczeństwa Myśliński zlecił swojemu zastępcy Stanisławowi Cybulskiemu. We wrześniu naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa polecił Myślińskiemu rozbudować działalność o rozpoznanie organizacji polskich i badanie nastrojów społecznych, czym miał się zająć zespół Witolda Rościszewskiego, a także rozpracowanie komunistów - do czego zaangażowano Józefa Mitzenmachera "Berdycha".

W październiku 1942 r. doszło do opracowania Statutu Organizacyjnego KB (Komórki Bezpieczeństwa). Na jej czele stanął wspomniany już Tadeusz Myśliński "Albert". Zadaniem nowo powstałej organizacji, działającej na terenie Warszawy i powiatu warszawskiego, było rozpracowywanie aparatu bezpieczeństwa okupanta i jego polityki w stosunku do ludności polskiej oraz rozpoznanie polskich organizacji polityczno - społecznych.

Bezpieczeństwo składało się z dwóch wydziałów: Ogólnego (OG) i Wywiadu (WW).
Kierownikiem pierwszego i jednocześnie zastępcą Myślińskiego był Stanisław Cybulski "Prawdzic". Podlegały mu oddziały:
Informacyjny (OJ), wywiadu więziennego (OW), dochodzeniowo - śledczy (OD) i gospodarczo - budżetowy (OGB).

Naczelnik:
- Tadeusz Miklaszewski "Małynicz", "Nilski".: kwiecień/maj 1942 - ??

Zastępca:

- Leon Lutyk "Bereda".

Sekretariat:
- Stanisław Wąsowicz "Dedal", "Maćko".

Referat Organizacyjny.
Utworzony w listopadzie 1942 r. Zadania: ustalenie struktury i zakresu działania służby bezpieczeństwa.

Komórka Bezpieczeństwa "Stożek".

Kierownik:
- Tadeusz Myśliński "Albert".: czerwiec 1942 - ??

Zastępca:
- Stanisław Cybulski "Prawdzic".

I. Wydział Ogólny (OG).

Kierownik:
- Stanisław Cybulski "Prawdzic".

Oddziały:

I A) Oddział Informacyjny (OJ).

Kierownik:
- Stanisław Cybulski "Prawdzic".

Zadania: Gromadzenie wiadomości pochodzących od aparatu administracyjnego oraz organizacji gospodarczych i społecznych.

Sekcje:

1) Policja.
2) Zarząd miasta.
3) Urzędy Pracy.
4) Urzędy Skarbowe.
5) Instytucje życia społecznego i opieka społeczna.
6) Żydowska.
7) Środowiska mniejszościowe.
8) Komuna.

I B) Oddział Wywiadu Więziennego (OW).

Kierownik:
- Stanisław Cybulski "Prawdzic".

Sekcje:

1) Wywiad ścisły.
2) Opieki społecznej.

I C) Oddział Dochodzeniowo-Śledczy (OD).

Kierownik:
- N.N. (jeden z prokuratorów warszawskich).

Sekcje:

1) Przesłuchań.
2) Inspektoratu.

Zadaniem Sekcji Inspektoratu miało być prowadzenie oceny pracy organów delegatury pod kątem bezpieczeństwa.

I D) Oddział Gospodarczo-Budżetowy (OGB).

Kierownik:
- Tadeusz Myśliński "Albert".

II. Wydział Wywiadu (WW).

Kierownik:

- Witold Rościszewski "Umiński".

II A) Oddział Śledczo-Wywiadowczy (WS)

Kierownik:
- N.N. (ukrywający się oficer policji.)

Sekcje:

1) Dochodzeniowa (dochodzenia terenowe).

2) Informacyjno-śledcza do spraw niemieckich.

Kierownik:
- Zborowski "Neuman".

W dokumentach jest zapis, że miano dojścia do władz dystryktu, mowa też jest o podsłuchu założonym na Gestapo.

3) Spraw komunistycznych i mniejszościowych.

Kierownik:
- Józef Mitzenmacher "Jar".

4) Ogólna.

5) Społeczeństwa własnego i polskich organizacji polityczno-społecznych.

II B) Oddział Wykonawczy (WWK)

Kierownicy:
- Jan Zborowski.
- Edward Huszczo "Mancewicz".

II C) Oddział Inspektoratu (WJ).

Od października 1942 r., na etacie Komórki Bezpieczeństwa znalazły się dwie łączniczki (po jednej na każdy wydział) oraz maszynistka w wydziale ogólnym. Ponadto powstała sekcja likwidacyjna, która według statutu KB miała liczyć sześć osób, a z czasem została rozbudowana do trzech grup pięcioosobowych, które dysponowały własnym samochodem oraz mundurami policji niemieckiej.
W listopadzie 1942 r. powołano jednoosobowy referat organizacyjny, podlegający bezpośrednio naczelnikowi wydziału, z zadaniem ustalenia struktury i zakresu działania służby bezpieczeństwa.

W tym samym miesiącu naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa opracował projekt budżetu KB na 1943 r. Można dowiedzieć się z niego o planowanej na ten rok rozbudowie pionu wykonawczego, która zmierzała głównie do rozszerzenia terenu działania. Planowana grupa warszawsko - terenowa, "wyłoniona z cywilnego członu policji", miała objąć wywiad kolejowy, w przemyśle oraz w hotelach (Europejskim i Bristolu). Oprócz tego personel techniczny miał być powiększony do dwóch sekretarzy, dwóch łączniczek i dwóch maszynistek. Przygotowywano również powołanie analogicznych komórek KB w Krakowie, Lublinie i na terenie województwa warszawskiego. Jednocześnie wprowadzono w Komórce Bezpieczeństwa stałą subwencję dla ONR - za dostarczanie materiałów o ruchu komunistycznym.

Do wiosny 1943 r., udało się rozbudować Komórkę Bezpieczeństwa (od marca 1943 r. kryptonim "Stożek") pod względem personalnym. Oprócz wymienionej wyżej obsady do pracy w KB zwerbowano: Jerzego Krassowskiego "Maja" - na stanowisko szefa Inspektoratu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Stanisława Saleckiego - (oficera policji granatowej) jako szefa agendy dochodzeniowej, Zygmunta Zienca "Waltera" na szefa Inspektoratu Terytorialnego, Eugeniusza Gittermana "Eugeniusza" na szefa KB w Warszawie i w województwie, Wacława Iwaszkiewicza "Wacława" na zastępcę Gittermana, Bolesława Kontryma "Białego" - po aresztowaniu Rościszewskiego (6 kwietnia 1943 r.) objął po nim szefostwo agendy dochodzeniowej i likwidacyjnej, Seweryna Eustachiewicza - pracował dla KB od maja 1943 r. i opracowywał reorganizację "Stożka", Hejnosza - działacza Stronnictwa Ludowego, który opracowywał zadania "Stożka" na okres powojenny, Henryka Szklennika "Witolda" - sprawy organizacyjne i łączności.

W październiku 1942 r. mianowano szefa istniejącej już w tym czasie w ramach KB, Komórki Więziennej (KW). Został nim Witold Bieńkowski "Jan", "Kalski". Jej zadaniem było "utrzymywanie stałego kontaktu z polskimi więźniami politycznymi, znajdującymi się w więzieniach, aresztach śledczych i obozach". Oprócz kierownika w komórce pracowali: Władysław Bartoszewski "Ludwik" i Bogna Domańska "Bronisława", łączniczki: Pelagia Piotrkiewicz i Wanda Muszyńska. Utrzymywano stały kontakt z więzieniem Sicherheitspolizei - Sipo, przy ulicy Dzielnej, a od połowy 1943 r. także z innymi więzieniami i obozami (w stolicy przy ul. Mokotowskiej i Daniłowiczowskiej). Komórka sporządzała także raporty przedstawiające stan więzień oraz obozów hitlerowskich, przekazywała grypsy i ostrzeżenia przed aresztowaniami.

W zakresie opieki nad więźniami nawiązano współpracę z Międzyorganizacyjnym Porozumieniem Pomocy Więźniom. Jego prezesem była działaczka Konfederacji Narodu Helena Jamonttówna "Bogucka".
Porozumienie za pomocą paczek prowadziło akcję dożywiania oraz zaopatrywania w leki więźniów obozów koncentracyjnych i obozów pracy. Całe przedsięwzięcie finansowane było przez Delegaturę Rządu. Przystąpiły do niego liczne organizacje konspiracyjne, poza AK i delegaturą m. in. NSZ, "Unia", PPS - WRN, Korpus Bezpieczeństwa, "Pobudka", OPW. Wysyłano paczki do Oświęcimia, Majdanka, Ravensbrück, Drutte, Hamburga, Gross - Rosen, Woldenbergu, Stammlager Osckatz, Jaworzna, Dachau, Mohlenburgu, Aussenlager Stadion George, Weimaru, Oranieburga, Kilonii, Furstenbergu, Neuengamme i Dyhernfurth.
Oprócz indywidualnych rzeczy wysyłano również paczki do tzw. centralek, które rozdzielały otrzymane wyżywienie i inne potrzebne rzeczy wewnątrz obozów. Zorganizowano przynajmniej dziesięć centralek: trzy w Oświęcimiu, dwie w Ravensbrück, dwie w Hamburgu, dwie w Gross - Rosen i jedną w Drutte. Porozumienie, poza swoją centralą w Warszawie, miało swoje placówki w Krakowie, Lublinie, Kielcach, Częstochowie i Radomiu. Tylko w ciągu maja i czerwca 1944 r. delegatura przekazała porozumieniu 799 200 zł.

Kierownik Komórki Bezpieczeństwa, utrzymując bezpośredni kontakt zarówno z szefem Wydziału Ogólnego jak i Wywiadu, sporządzał obszerne raporty okresowe obrazujące ówczesną sytuację w Warszawie. Od 1943 r., sprawozdania te coraz częściej zawierały informacje o sytuacji spoza stolicy. Oprócz tego sporządzano także raporty tygodniowe i specjalne.

Stan bezpieczeństwa Delegatury praktycznie od początków jej działania, przedstawiał się źle. 26 października 1942 r. został aresztowany Stanisław Roman Dangel, kierownik Sekcji Finansowo - Budżetowej Delegatury Rządu, a 19 lutego 1943 r. delegat rządu Jan Piekałkiewicz.
W tym okresie sekcja likwidacyjna wydziału wywiadu, kierowana przez Rościszewskiego, który brał osobiście udział w jej akcjach, przeprowadzała obserwacje miejsc zagrożonych, usuwała archiwa, i środki finansowe z mieszkań aresztowanych, m. in. Dangla i Piekałkiewicza, odzyskiwała utracone zrzuty, ustaliła m. in. miejsce ukrycia radiostacji delegatury skradzionej w Skolimowie, prowadziła ochronę lokali konspiracyjnych, wykonała wyroki śmierci na Izydorze Ossowskim (14 stycznia 1943 r.) i Romanie Leonie Święcickim (15 lutego 1943 r.).

W wykonaniu tego ostatniego osobisty udział brał Rościszewski, który kilka dni wcześniej dokonał wyroku na Jerzym Mostowiczu, agencie Gestapo działającym w kierownictwie Społecznej Organizacji Samoobrony, a 18 stycznia uczestniczył w przygotowaniach do odbicia więzionych w Pińsku żołnierzy "Wachlarza".
Do nieudanych akcji z tego okresu trzeba zaliczyć akcję na Arbeitsamt z 23 stycznia 1943 r. podczas której poległ jeden z wykonawców ubrany w niemiecki mundur. Aktywna działalność Komórki Bezpieczeństwa, a zwłaszcza jej akcje likwidacyjne, nie uszła uwagi Niemców. Komórka stała się obiektem ataku niemieckiego aparatu policyjnego.
W krótkim czasie doprowadziło to do aresztowań, które objęły praktycznie całe kierownictwo KB.

W okresie od marca do maja 1943 r., Gestapo aresztowało co najmniej sześciu jej członków. 3 marca aresztowany został Huszcza, 6 kwietnia Rościszewski, 13 maja Myśliński, jego zastępca Cybulski oraz Hejnosz i Eustachiewicz.
Z wymienionych osób Rościszewski został zamordowany krótko po aresztowaniu, Hejnosz rozstrzelany 16 lipca 1943 r. Cybulski i Eustachiewicz dostali się do obozu w Oświęcimiu.
Przy Myślińskim Niemcy znaleźli schemat organizacyjny "Stożka" z pseudonimami jego pracowników, notatki z konferencji i odpraw z kilku poprzednich tygodni, materiały BIP, raport Rościszewskiego, korespondencję z komórkami Departamentu Spraw Wewnętrznych. Sprawa więc wyglądała poważnie.

Po majowych aresztowaniach praca "Stożka" została tymczasowo zahamowana, bowiem całość wymagała reorganizacji. Nowym jego kierownikiem został Eugeniusz Gitterman "Ginter", zastępcą Jan Zborowski a na czele komórki likwidacyjnej stanął Bolesław Kontrym "Żmudzin"' "Biały". Przyczyny aresztowań z okresu marzec - maj 1943 r., do dziś nie są właściwie wyjaśnione.
Należy jednak podkreślić, że 13 maja uniknął aresztowania Ryszard Sędek, który nie przybył na umówione spotkanie. Podczas powstania warszawskiego został rozstrzelany jako agent Gestapo. Niewątpliwie przyczyniła się do nich także nieprzeciętna aktywność Rościszewskiego, który działał także w ramach "Wachlarza". Wiele wskazuje na to, że Niemcy trafili do niego rozpracowując właśnie "Wachlarz".

Szef wywiadu KB był "zasypany" także z innego źródła. Mowa tutaj o osobie Józefa Mitzenmachera, zatrudnionego w sekcji informacyjno - śledczej do spraw komunistycznych i mniejszościowych. Mitzenmacher jako agent specjalnej placówki Gestapo już 10 lutego 1943 r. przedstawił dokładnie postać Rościszewskiego, jak i Myślińskiego. W 1943 r. Mitzenmacher ożenił się i zmienił nazwisko na Jan Roszkowski. Według zeznań jego żony, Jadwigi Roszkowskiej, utrzymywał on kontakt z gestapowcem Schnattendorfem i dostarczał paczki uwięzionym, zapewnie także Rościszewskiemu.
W przewidywaniu "spalenia" swojego agenta gestapo urządziło17 listopada 1943 r. jego fikcyjne aresztowanie. Następnie Mitzenmacher wyjechał do Białegostoku, gdzie pisywał artykuły do "Dziennika Białostockiego" jako "Ziemski". W 1944 r. przeniósł się z Białegostoku do Krakowa. Po wejściu Armii Czerwonej wyjechał do Wrocławia, gdzie pracował w PKP, był członkiem PPR. Zmarł 30 grudnia 1947 r.
Aby nie odbiegać zasadniczo od tematu, zakończmy ten wątek i wróćmy do dalszego omawiania struktur całego Wydziału Bezpieczeństwa.

W ramach Wydziału jeszcze w październiku 1942 r. powołano jednoosobowy Referat Organizacyjny, z zadaniem ustalenia struktury i zakresu działania służby bezpieczeństwa. W maju 1943 r. utworzono, również jednoosobowy Referat Inspekcyjny, którego zadaniem było czuwanie nad rozwojem służby bezpieczeństwa w terenie oraz nad wykonywaniem przez nią instrukcji bezpieczeństwa na okres przejściowy, opracowanej w kwietniu 1943 r.
W końcu maja, w związku z aresztowaniem referenta inspekcyjnego, oba referaty połączono w Oddział Organizacyjno - Inspekcyjny "Insecty", "Insekty". Obsadę personalną nowego Oddziału stanowili: Konrad Sieniewicz "Kazimierz Świątek", N.N. "Maria", Maria Eustachiewicz "Wodzińska", N.N. "Kamińska", Stanisław Wąsowicz "Dedal".
W czerwcu 1943 r. Referat Organizacyjny opracował instrukcję o ujednoliceniu struktury organizacyjnej urzędów okręgowych i powiatowych delegatur rządu w zakresie służby bezpieczeństwa. Po otrzymaniu uwag od okręgowych Wydziałów Bezpieczeństwa zredagowano ostatecznie "Instrukcję struktury organizacyjnej".
Także latem 1943 r. opracowano instrukcję dla okręgowych władz bezpieczeństwa dotyczącej pracy "Stożka", oznaczając go kryptonimem "Wirówka" (stąd zapewne późniejszy kryptonim komórki - "Wir"). Jednocześnie przygotowywano akty ustawodawcze przewidziane do wydania w okresie powstania powszechnego.

Referat Inspekcji kontrolował stan organizacyjny służby bezpieczeństwa w poszczególnych okręgach oraz prowadził rozmowy w sprawach bezpieczeństwa z przebywającymi w Warszawie okręgowymi delegatami lub naczelnikami Wydziałów Bezpieczeństwa.
Po aresztowaniu Tadeusza Myślińskiego Komórkę Bezpieczeństwa "Stożek", kierowaną teraz przez Eugeniusza Gittermana , zreorganizowano w Dział Polityczno - Społeczny "Stożek" a następnie "Wir" i opracowano plan jego działalności na okres od sierpnia do grudnia 1943 r.

Dział ten składał się w tym czasie z egzekutywy oraz trzech referatów:

- Społeczeństwo własne - organizacje polityczne, zawodowe, gospodarcze, społeczne.
- Okupant.
- Organizacje komunistyczne.

W okresie sierpień - grudzień 1943 r. w skład "Stożka" wchodził jeszcze inspektorat bezpieczeństwa wewnętrznego.

Najmniej wiadomo na temat Referatu Politycznego Wydziału Bezpieczeństwa. Z kontroli finansowej "Oka" wynika, że w końcu 1943 r. na etacie był jeden pracownik. W materiałach archiwalnych Delegatury Rządu zachowała się notatka "Ogólne wytyczne prac Referatu Politycznego". Zgodnie z pochodzącymi najprawdopodobniej z początków 1942 r. wytycznymi, zadaniem referatu miało być prowadzenie wywiadu politycznego w organizacjach konspiracyjnych. Miał być komórką studiów nad polskim życiem konspiracyjnym. Planowano nawet wydawanie dwutygodnika "Biuletyn Polityczny", który miał zawierać dwa działy: kronikę wydarzeń oraz zagadnienia komunistyczne.

W Wydziale utworzono także Referat Legalizacyjny o kryptonimie "Fala" w którym pracował m. in. Ryszard Marek "Wrona" z Biura Ewidencji Ludności, a wykonywaniem fałszywych dokumentów zajmowała się pracownia prowadzona wspólnie ze Związkiem Syndykalistów Polskich, finansowana w 70 % przez Delegaturę. W lutym 1943 r. referat ten wydał instrukcję odnośnie dokumentów potrzebnych do zmiany danych personalnych zagrożonych pracowników.
Także w roku 1943 utworzono na szczeblu centralnym zespół, który we wrześniu został przekazany do Wydziału Bezpieczeństwa Okręgowej Delegatury Rządu Warszawa, tworząc tam "Stożek" okręgowy, późniejszy "Wir" - Mury". W jego skład wchodzili także ludzie przekazani tu z Administracji Zmilitaryzowanej AK "Teczki".

Rok 1944 rozpoczął się od kolejnej reorganizacji. Przeprowadzono ją na podstawie "Statutu organizacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa", opracowanego przez Referat Organizacyjny w grudniu 1943 r.

I tak od 1 stycznia 1944 r. wydział składał się z kierownictwa i trzech oddziałów.

Kierownictwo:

Naczelnik:

- Tadeusz Miklaszewski "Małynicz", "Nilski", "Stencel".

Zastępca:

- Leon Lutyk "Bereda".

Członkowie kierownictwa:

podinsp. Policji Państwowej Stanisław Wasilewski "Rogala".

Sekretarka:
- Maria Kiszewska "Maria".

Łączniczki:
- N.N. "Helenka".
- N.N. "Jadwiga".

W czerwcu na etacie było sześć osób.


Oddział Organizacyjno - Inspekcyjny "Spojówka".

Obsadę stanowili: Kierownik, dwóch referentów i trzy siły pomocnicze, ponadto prace zlecone wykonywały dwie osoby. W kierownictwie oddziału pracowali Stanisław Wąsowicz "Dedal" i Stefan Machorowski "Stefan".

Oddział ten zarówno przed reorganizacją jak i po niej dzielił się na dwa referaty: Organizacyjny i Inspekcji.

1) Referat Organizacyjny.

Zadaniem Referatu Organizacyjnego było:

A) Opracowywanie projektów dekretów, instrukcji, okólników, regulaminów, zarządzeń i obwieszczeń w zakresie zagadnień merytorycznych, bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju w okresie przejściowym i w konspiracji.
B) Uzgadnianie opracowanych projektów z zainteresowanymi departamentami, kierownictwem organów bezpieczeństwa (PKB, Strażą Samorządową i Strażą Pomocniczą) oraz z władzami wojskowymi.
C) Projektowanie ram prawno-organizacyjnych dla inicjatywy i działalności społecznej w zakresie bezpieczeństwa.

2) Referat Inspekcyjny.

Do obowiązków Referatu Inspekcji należało:

A) Wykonywanie inspekcji i piecza nad sprawnym działaniem władz bezpieczeństwa.
B) Koordynowanie prac Wydziałów Bezpieczeństwa z pracami innych resortów, władz wojskowych i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.
C) Opiniowanie spraw obsady personalnej Wydziału Bezpieczeństwa Delegatur Okręgowych oraz w razie potrzeby, wydawanie opinii personalnych na żądanie władzy przełożonej.
D) Opracowanie sprawozdań z wykonywanych inspekcji oraz przedkładanie wniosków.


Oddział Bezpieczeństwa "Źrenica".

Kierownik:

- Dominik Piotrowski "Czarnecki", "Sas".

Piotrowski był wiceprokuratorem Sądu Okręgowego. Oddział składał się z czterech referatów:

Referat I. Bezpieczeństwa i Spraw Organów Bezpieczeństwa.

Kierownik:

- N.N. "Gabryś".: 15 lutego 1944 -??

Referat dysponował trzema "siłami pomocniczymi". Zadaniem referatu było:

A) Nadzór nad wykonywaniem przez okręgowe władze bezpieczeństwa zadań wynikających z Instrukcji Bezpieczeństwa, o ile nad wykonaniem poszczególnych zadań nie został mocą statutu niniejszego wyraźnie powierzony Referatowi II tegoż Oddziału, bądź któremuś z Referatów Oddziału Polityczno - Społecznego.

B) Dopilnowanie by okręgowe władze bezpieczeństwa opracowały z pomocą przygotowanych przez ten referat instrukcji szczegółowych organów bezpieczeństwa, potrzebnych do wykonania zadań wskazanych w Instrukcji Bezpieczeństwa. Korekta tych planów z punktu widzenia celowości i realności.

C) Koordynowanie metod i tempa organizacji, planów działania i ich wykonywania - wszystkich organów bezpieczeństwa (PKB, Straży Samorządowej i Straży Pomocniczej.Szkolenie centralne kadr instruktorskich przyszłej Policji Politycznej oraz troska nad obsadzeniem potrzebnych placówek tej policji w terenie.

D) Współdziałanie z organizacjami społecznymi nad rozwijaniem ich inicjatywy i działalności w zakresie rozwiązywania zagadnień i wykonywania zadań bezpieczeństwa w okresie przejściowym i obecnym.

Referat II. Przestępczości i Obozów.

Kierownik:

- Mirosław Nowicki "Szczupakowski".

Zadaniami referatu było:

A) Prowadzenie centralne akcji rejestracji i dokumentacji zbrodni niemieckich w Polsce. Archiwa i kartoteki centralne. Piecza nad wykonywaniem zadań, wynikających z tej akcji, poprzez okręgowe władze bezpieczeństwa.

B) Opracowanie wytycznych do walki z bandytyzmem, rozpracowanie ich do terenowych władz bezpieczeństwa, nadzór nad wykonywaniem przez nie zadań z zakresu walki z bandytyzmem, wskazanych w Instrukcji Bezpieczeństwa.

C) Nadzór nad wykonywaniem przez Okręgowe Władze Bezpieczeństwa zadań wynikających z Instrukcji Bezpieczeństwa w zakresie przygotowania planu rozmieszczenia i organizacji przejściowych obozów zatrzymania. Opracowanie instrukcji szczegółowych w sprawie przejęcia z rąk okupanta i zabezpieczenia stałych obozów odosobnienia, opracowanie regulaminów obozowych i potrzebnych instrukcji szczegółowych. Nadzór nad szkoleniem kadr Straży Obozowych.

D) Badanie stanu przestępczości w kraju. Kontakt w tym zakresie z okupacyjnymi władzami sądowymi.

E) Opracowanie materiałów obciążających dane osoby zarzutem działalności przestępczej pospolitej bądź antypolskiej i opracowanie odpowiednich wniosków do Sądów Państwowych Polski Podziemnej.

Referat III. Informacji "Stożek".

Kierownik:

- Eugeniusz Gitterman "Ginter".: 23 lutego 1944 - lipiec 1945 r.

Zastępca:

- Jan Zborowski "Neuman".: ?? - lipiec 1945 r.

Zborowski, już po zwolnieniu "Gintera" kierował jego pracą od wiosny 1944 r. aż do rozwiązania Delegatury w lipcu 1945 roku.

Referat składał się z kilku działów:

Dział Ogólny.

W Dziale Ogólnym pracował jeden referent, którego zadaniem było przeprowadzanie spraw finansowych, lokalowych oraz skrzynek kontaktowych. W maju i czerwcu 1944 r. na etacie działu było 16 osób.

Dział Informacji.

Dział miał dwóch pracowników, których zadaniem było prowadzenie centralnego wywiadu politycznego (niewojskowego) w stosunku do okupanta i organizacji wywrotowych,czyli takich, "które w ich ideologii i metodach działania dają wyraz nieuznawania, jako zasady naczelnej, niezależności państwowości polskiej, bądź które dążą do obalenia istniejącego ustroju politycznego".

Dział Prowincji.

Dział zatrudniał jednego referenta, do którego zadań należało "montowanie terenowych komórek informacji przy delegaturach okręgowych, ustalenie dla nich wytycznych pracy, zlecanie im zadań specjalnych, nadzór nad ich działalnością i utrzymywanie z nimi kontaktu".

Dział Sprawozdawczości.

Dział liczył dwóch referentów, których zadaniem było opracowywanie materiałów informacyjnych nadsyłanych przez terenowe komórki informacyjne oraz ich analizowanie dla oceny aktualnej sytuacji w kraju pod względem bezpieczeństwa a także prowadzenie centralnej kartoteki działaczy organizacji wywrotowych polskich i agentów wywiadu okupanta.
Sporządzano miesięczne sprawozdania sytuacyjne dotyczące całego kraju. Jeden z referentów przydzielony był do "Piasta", czyli do komórki, gdzie gromadzono cały materiał o ruchu komunistycznym.

Referat IV. Inspektorat Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Pim", "Ster".

Kierownik:

- Stanisław Dryjski "Wtorek", "Struga".

Obsadę stanowiło pięciu referentów i trzy tzw. "Siły pomocnicze".

Zadaniem Inspektoratu było:

A) Piecza nad zagwarantowaniem bezpieczeństwa pracy Centralnej Delegatury Rządu, a więc rozpoznawanie stanu bezpieczeństwa użytkowanych przez nią lokali, skrzynek, archiwów, ujawnianie metod inwigilacji stosowanych przez władze bezpieczeństwa okupanta, rejestracja aresztowań rozpracowywanie "wpadek" w ramach Centralnej Delegatury Rządu i wyciąganie konsekwencji praktycznych, montaż aparatu ostrzegawczego.

B) Piecza nad zagwarantowaniem bezpieczeństwa osobistego Centralnej Delegatury Rządu, a więc zaopatrywanie w potrzebne dokumenty, przepustki, rozwiązywanie trudności mieszkaniowych, meldunkowych oraz wynikających z przymusu pracy.

C) Wykonywanie przez będące w dyspozycji zespoły wykonawcze zadań specjalnych, wynikających z potrzeby fizycznego usunięcia warunków uniemożliwiających prace Centralnej Delegaturze Rządu.


Oddział Polityczno - Społeczny "Tęczówka".

Kierownik:

- N.N. "Rawicz".

Oddział składał się z kierownictwa i trzech referatów:

Referat polityczno - prasowy.

Kierownik:

- Zbigniew Bieńkowski "Mały Andrzej".

Obsadę stanowiło trzech referentów i jedna "siła pomocnicza".
Referat miał za zadanie:

A) Obserwację działalności i prasy polskich organizacji politycznych i paramilitarnych.
B) Obserwację ruchu zawodowego (działalność zawodowych związków robotniczych, urzędniczych, zawodów wolnych itp.) oraz zakładów pracy.
C) Obserwacje działalności organizacji społecznych (samopomocowych, kulturalnych, rozrywkowych itp.).
D) Obserwację życia gospodarczego i jego struktury pod kątem widzenia bezpieczeństwa społecznego.
E) Obserwację związków wyznaniowych społeczeństwa polskiego.
F) Opracowanie sprawozdań, dających analizę zdarzeń i pogląd ogólny na sytuację społeczno - polityczną kraju.

Referat Narodowościowy.

Kierownik:

- Feliks Świątek "Bonawentura".

Świątek przed wojną był kierownikiem referatu w Wydziale Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Referat zatrudniał dwóch referentów, a jego zadaniem było:

A) Badanie przejawów życia politycznego, społecznego, religijnego i gospodarczo - zawodowego wśród Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Litwinów i Niemców oraz zbieranie materiałów informacyjnych, dotyczących tych mniejszości.

B) Prowadzenie centralnej ewidencji organizacji mniejszościowych i ich działaczy. Udzielanie opinii we wszystkich sprawach narodowościowych i wyznaniowych mniejszości.

C) Współdziałanie z polskimi organizacjami społeczno - politycznymi w zakresie organizowania samoobrony przed wrogimi akcjami mniejszości narodowych.

D) Opracowywanie sprawozdań dających analizę zdarzeń na tym odcinku i pogląd na sytuację narodowościowo - polityczną kraju.

Referat Organizacji Komunistycznych.

Referat zatrudniał jednego referenta i jedną tzw. "siłę pomocniczą". Do jego zadaniami należało:

A) Badanie działalności organizacyjnej i propagandowej ruchu komunistycznego w kraju i ugrupowań o tendencjach komunistycznych, obserwację kontaktów z niemieckim ruchem komunistycznym oraz zbieranie materiałów informacyjnych z tego odcinka.

B) Prowadzenie centralnej ewidencji organizacji komunistycznych i ich przybudówek ideowych, społeczno - samopomocowych, kulturalnych i zawodowych.

C) Prowadzenie kontrwywiadu antykomunistycznego pod kątem widzenia bezpieczeństwa patriotycznych działaczy polskich.

D) Opracowywanie sprawozdań dających analizę zdarzeń na tym odcinku i pogląd ogólny na sytuację. Przedstawianie wniosków oraz współpraca z zainteresowanymi komórkami Delegatury Rządu, wojska oraz organizacji polityczno-społecznych.
Referat ten, najprawdopodobniej po zagarnięciu archiwum Wacława Kupeckiego, został przeniesiony do Oddziału Bezpieczeństwa.

Wacław Kupecki "Kulawy" z Wydziału Bezpieczeństwa ODR Warszawa - Miasto prowadził archiwum wywiadu antykomunistycznego przy ul. Poznańskiej 37. 17 lutego 1944 r. grupa komunistów pod kierownictwem Bogusława Hrynkiewicza, we współpracy z Gestapo zatrzymała w lokalu "Kulawego" siedem osób. Zagarnięte archiwum trafiło najprawdopodobniej do Wydziału Informacji Armii Ludowej.


Oddział Dyspozycyjny Wydziału Bezpieczeństwa "Podkowa", "Sztafeta".

Dowódca:

Bolesław Kontrym "Żmudzin".

Zastępcy:

ppor. rez. Józef Zatryb "Krzysztof".
ppor. Stefan Rodkiewicz "Bronowski".

Oddział utworzono ostatecznie w czerwcu 1943 r. Podlegał on bezpośrednio naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa. Jego pierwszym dowódcą był kpt. Bolesław Kontrym "Żmudzin".
Zadaniem tego czterdziestoosobowego oddziału była ochrona delegata rządu oraz wykonywanie wyroków na konfidentach. Do wybuchu powstania wykonał on 23 akcje likwidacyjne. Na początku 1944 r. do oddziału przeniesiono ze "Stożka" dwunastoosobową grupę por. Mariana Petrejko "Kmicica". Przed przeniesieniem do "Podkowy" sekcja wykonawcza "Stożka" miała już na koncie pięć akcji likwidacyjnych.


III e. Główny Inspektorat Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa i Straży Samorządowej
(Centralna Służba Bezpieczeństwa) - "Głowin".

Główny Inspektor PKB:

podinsp. policji Marian Kozielewski "Bartkowski, "Ciszewski".: listopad - grudzień 1943 r.
mjr. Stanisław Tabisz "Pancer", "Piotrowski", "Skiba".

Zastępcy:

kpt. Bolesław Kontrym "Cichocki".: maj 1943 - ??
- Konrad Sieniewicz "Kazimierz Świątek", "Sokołowski", "Wierzejski".

Szefowie sztabu:

mjr Bolesław Buyko.
- Seweryn Eustachiewicz "Sewer".: ?? - lipiec 1943 r.
mjr/ppłk Józef Maciejowski "Piecowski".

Sztab składał się z pięciu wydziałów:

Wydział I Organizacyjny.

Kierownik:
mjr/ppłk. Józef Maciejowski "Pecowski".

Wydział II Gospodarczy.

Kierownik:
por./kpt. Czesław Witebski.

Wydział III Wyszkolenia

Kierownik:
płk Henryk Charlemagne.

Wydział IV Inspekcyjny.

Kierownik:
mjr Piotr Michalecki.

Wydział V Straży Samorządowych.

Kierownicy:
Stanisław Tabisz "Pancer", "Piotrowski", "Podzamecki".: wrzesień 1942 - wrzesień 1943 r.(?).
- Bronisław Biały (Kazimierz Staniszkis) "Bronicz", "Miłosz", "Zygmunt", "Zygmuntowicz".

Służba Śledcza.
Szef:
kpt./mjr Bolesław Kontrym "Żmudzin".

Zastępca:
- Stanisław Warnocki "Wrzesiński".

Referentka do spraw kobiecej służby policyjnej:
- Kwasieborska "Karbosiecka".

Oficer broni:
- inż. Matuszewski (Stronnictwo Pracy).

Łącznicy:
- N.N. "Irena" (urzędniczka policji).
- N.N. "Ola".

Pracownicy:
asp. policji Abramowski.
- Wacław Ellert "Kowalski" (były prokurator w Białymstoku).

Lokale kontaktowe mieściły się przy ul. Lwowskiej 11/3, na Nowym Świecie, Pańskiej i Kredytowej 6. Archiwum było przechowywane w mieszkaniu porucznika policji granatowej Kaczmarczyka przy ul. Mokotowskiej.

W planach powstania powszechnego, istotnym był problem zapewnienia bezpieczeństwa na jego zapleczu. W tym celu już jesienią 1941 r. przystąpiono do organizowania sił bezpieczeństwa, czyli Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa i Straży Samorządowych.
Pierwszy projekt organizacyjny Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa został wysłany do Londynu w październiku 1942 r. Wydane 26 czerwca 1943 r. "Zarządzenie w sprawie utworzenia organów służby bezpieczeństwa w okresie konspiracji" ustalało zasady tworzenia PKB oraz Straży Samorządowych.

Według tych wytycznych, w ramach przygotowywania się do działalności w okresie powstania powszechnego, nakazywano:

A) Dokonanie selekcji oficerów i szeregowych policji państwowej celem zaliczenia ich do korpusu bezpieczeństwa.
B) Werbowanie funkcjonariuszy do korpusu bezpieczeństwa i do straży samorządowej.
C) Zorganizowanie kadrowe jednostek korpusu bezpieczeństwa i kompletnie straży samorządowych.

Wojewódzka komenda PKB miała składać się z wydziałów: Administracyjnego, gospodarczego, inspekcji i wyszkolenia oraz urzędu śledczego, którego zadaniem było prowadzenie dochodzeń i zwalczanie przestępczości kryminalnej.
Obsadę wojewódzkich komend mieli stanowić: Komendant, wojewódzki inspektor Straży Samorządowej, 8 - 10 oficerów oraz 25 - 30 szeregowych i personel kancelaryjny. Komenda miał dysponować również odwodem, liczącym jedną kompanię lub więcej. Powiatową komendę PKB mieli tworzyć: Komendant, instruktor Straży Samorządowej, sekretariat (4-6 osób), sekcja śledcza (kierownik, 4 - 10 szeregowych, 1-4 kobiet) oraz odwód (od drużyny do kompanii).

Po uzgodnieniu z Komendą Główną Armii Krajowej ustalono kryteria werbunku do PKB. Do Korpusu mogli być przyjmowani:

A) Wszyscy funkcjonariusze policji państwowej, o ile nie byli w konspiracji żołnierzami Sił Zbrojnych w Kraju.
B) Zaliczeni do nadkontyngentowych z roczników poborowych 1917 i starszych, o ile nie byli w konspiracji żołnierzami Sił Zbrojnych w Kraju.
C) Wszyscy z roczników poborowych 1895 i starszych z wyjątkiem żołnierzy Sił Zbrojnych w Kraju oraz oficerów i podoficerów zawodowych.

W lutym 1944 r., w skali kraju, w skład PKB wchodziło 463 oficerów i około 11 000 szeregowych i podoficerów. Natomiast niedługo przed powstaniem warszawskim służby bezpieczeństwa Delegatury liczyły około 7 000 członków PKB i około 40 000 w Strażach Samorządowych.

W celu rozbudowy PKB i SS delegatura nawiązała współpracę ze Stronnictwem Ludowym, Stronnictwem Narodowym, PPS - WRN oraz "Unią" Stronnictwa Pracy.
W lecie 1944 r. doszło do porozumienia w tej sprawie z Zarządem Głównym Stronnictwa Narodowego. W jego wyniku Stanisław Tabisz wydał rozkaz o włączeniu w skład służby bezpieczeństwa zarówno pojedynczych członków SN, jak i zwartych oddziałów, mających stanowić odwody PKB i SS.
Obie formacje bezpieczeństwa były często traktowane instrumentalnie przez członków danych formacji politycznych i ich wojskowych przybudówek, chcących mieć wpływy na aparat bezpieczeństwa państwa.

Straże Samorządowe tworzono jako zawodową organizację bezpieczeństwa stopnia terytorialnego, przeznaczoną do utrzymywania spokoju i porządku publicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa i mienia w gminach miejskich i wiejskich. Każda gmina wiejska miała utworzyć jeden posterunek, a gmina miejska jeden lub więcej posterunków SS.
Jako normę przyjęto posterunki 8 - 10 osobowe. Straże te podlegały przełożonemu gminy, a nadzór nad ich działalnością sprawowali powiatowy delegat rządu i powiatowa komenda PKB.

Straż Obywatelską tworzono jako organizację bezpieczeństwa na okres przejściowy, pomocniczą dla PKB. Jej zadaniem miało być pilnowanie ważnych obiektów, mienia publicznego i prywatnego w miejscowościach, w których mieszkali członkowie SO. Straż mieli tworzyć obywatele zgłaszający się ochotniczo oraz powoływani przez przełożonych gmin. Każda gmina wiejska miała utworzyć jeden, a gmina miejska jeden lub więcej posterunków (komisariatów) SO. Nadzór nad działalnością straży sprawowali: powiatowi delegaci rządu i powiatowe komendy PKB.

W związku z rozprzestrzenianiem się fali przestępstw kryminalnych w 1944 r., przystąpiono do formowania z funkcjonariuszy PKB i SS w powiatach, placówek Ekspozytury Śledczej. Podlegały one delegatom powiatowym, a miały się składać z kierownika, 1-2 zastępców, brygady wywiadowczej (od kilku do kilkunastu osób), brygady likwidacyjnej (5-9 osób), sekretarza i personelu pomocniczego. Zadaniem tych komórek było prowadzenie wywiadu i dochodzeń w sprawach kryminalnych, składanie wniosków o ukaranie sprawców tych przestępstw do Cywilnych Sądów Specjalnych oraz wykonywanie zasądzonych wyroków.
Wytyczne dla ekspozytur dopuszczały, w razie złapania sprawców bandytyzmu lub sabotażu na gorącym uczynku, "ich tracenie na miejscu". Podobnie miano postępować przypadkach, gdy istniało przeświadczenie, że zwłoka wywołana przekazaniem sprawy do rozpatrzenia przez Cywilny Sąd Specjalny może spowodować "uchylenie się sprawcy od odpowiedzialności".

Przez cały okres istnienia Główny Inspektorat oraz komendy wojewódzkie i powiatowe PKB organizowały kursy dla kandydatów na oficerów i szeregowych. Jednocześnie przeprowadzano "inspekcje nadzwyczajne" we wszystkich strukturach służb bezpieczeństwa, które miały na celu skontrolowanie stanów osobowych poszczególnych komend oraz stopnia przygotowania PKB i SS do wystąpienia w momencie rozpoczęcia jawnej działalności.

Według tajnego rozkazu mobilizacyjno - organizacyjnego (rozkaz nr 9) PKB, tylko w województwach należących do Generalnego Gubernatorstwa miano zmobilizować 9 batalionów PKB, każdy z nich miał liczyć pięćset osób. Bataliony te miały być użyte na terenie "województw kresowych wschodnich i zachodnich".
W maju - czerwcu 1944 r. w Głównym Inspektoracie PKB było piętnastu pracowników etatowych i jedenastu opłacanych ryczałtowo. Po upadku Powstania Warszawskiego inspektorat został rozwiązany, a jego członków zwolniono z przysięgi. W aparacie delegatury pozostał Stanisław Tabisz i jeszcze do stycznia 1945 r., utrzymywał łączność ze strukturami terenowymi służby bezpieczeństwa. Po zajęciu terytorium Polski przez Armię Czerwoną służby te zostały rozwiązane, a Tabisza zwolniono z przysięgi.

III f. Wydział Zabezpieczenia Mienia.

Głównym zadaniem wydziału było przygotowanie zabezpieczenia mienia państwowego na okres powstania powszechnego. Chodziło tu głównie o zakłady przemysłowe, banki, szpitale, elektrownie itd.
Swoje prace wydział realizował w uzgodnieniu z poszczególnymi departamentami, np. Przemysłu i Handlu, Skarbu, Rolnictwa. Wytyczne opracowane przez wydział rozsyłano do delegatur okręgowych. Obsada personalna nie jest znana.

III g. Wydział Samorządu.

Kierownik:

- Bolesław Marczak "Gołębiowski" (Stronnictwo Ludowe).

Zastępca:

- Sobolski (Stronnictwo Ludowe).

Wynikiem prac wydziału było "Rozporządzenie Krajowej Rady Ministrów o podjęciu działalności przez organa samorządu terytorialnego", opublikowane w czasie powstania warszawskiego. Od powstania działalność wydziału uległa ograniczeniu, na etacie pozostało dwóch pracowników. Według materiałów "Niku" wydział został zlikwidowany w maju 1945 r.

III h. Wydział Administracyjny.

Kierownik:

- Piotr Typiak (Stronnictwo Ludowe).

Zastępca:

- Mieczysław Oczkowski (Stronnictwo Ludowe).

Typiak wcześniej pracował w Okręgowej Delegaturze Rządu Lublin. W Powstaniu Warszawskim redagował wspólnie z Kazimierzem Banachem, byłym delegatem okręgowym na Wołyniu, pismo SL "Żywią i bronią".
Według materiałów "Niku" w maju - czerwcu 1944 r. w wydziale było czterech pracowników etatowych, a po wybuchu powstania wydział przestał istnieć.

III i. Wydział Inspekcji "Lustrolinia".

O istnieniu tego wydziału informują materiały "Niku". Miał on zajmować się inspekcjami delegatur okręgowych. Obsada personalna nie jest znana, nie wiadomo też do końca, czy nie jest to po prostu fałszywa informacja. Być może chodzi tu o opisywany wyżej referat Wydziału Bezpieczeństwa.

III j. Referat antykomunistyczny "Pralnia".

Praktycznie nic nie wiadomo o działalności referatu. W 1943 r. na jego działalność wydano 73 000 zł. Z materiałów Sekcji Kontroli "Niku" można wnioskować, że komórka ta funkcjonowała jeszcze w maju - czerwcu 1944 r.

Źródła:

* Waldemar Grabowski "Polska Tajna Administracja Cywilna 1940 - 1945".
* Waldemar Grabowski "Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1940 - 1945."


Redakcja Dws-Xip.pl pragnie gorąco podziękować Panu dr hab. Waldemarowi Grabowskiemu za zezwolenie na publikację obszernego tekstu oraz zdjęć, pochodzących z monografii "Polska Tajna Administracja Cywilna 1940 - 1945".


Koniec.

Powrót do poprzedniej strony.

Powrót do Strony Głównej


Design by Scypion, Butryk.