Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
GIEYSZTOR, Marian.GIEYSZTOR, Marian Józef

Zastępca szefa KWC


Pseudonimy: "Krajewski", "Niemyski", "Urbański".


Urodzony: 22 luty 1901 r., w Petersburgu.

Zmarł: 5 czerwca 1961 r.


Promocje:

Funkcje:

Ochotnik w wojnie polsko - bolszewickiej.: (1920 r.)
Asystent w Zakładzie Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego.: 1926 - 1928 r.
Asystent w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego.: 1928 - 1931 r.
Asystent w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.: 1931 - ??
Ochotnik w Wojnie Obronnej.: (wrzesień 1939 r.)
Wstąpił do konspiracyjnego ZWZ.: (kwiecień 1940 r.)
Kierownik referatu W 5 (sprawy kulturalne i oświatowe), w Podwydziale W , Wydziału Informacji BIP KG AK.: 1940 - 1943 r.
Wykładowca tajnego Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.: 1940 - ??
Zastępca szefa Kierownictwa Walki Cywilnej (Stefana Korbońskiego).: wiosna 1941 r.
Kierownik Zakładu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego.: 1945 - 1947 r.
Kierownik Katedry Limnologii SGGW.: 1947 - 1952 r.
Kierownik Zakładu (następnie Katedry) Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego.: 1952 - ??
Członek - korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.: 1946 - 1948 r.
Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.: 1948 - ??
Prezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.: ??
Przewodniczący warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.: ??
Członek Komitetu Ekologicznego Polskiej Akademii Nauk.: 1959 - 1961 r.

Opinie:

Notatki:

Syn Józefa i Marii z domu Rudzkiej.
Skończył siedem klas gimnazjum Kazimierza Kulwiecia w Warszawie. W 1919 r., rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Wkrótce jednak przerwał studia i w roku 1920 zaciągnął się ochotniczo do Wojska Polskiego. Uczestniczył w walkach z bolszewikami.
Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych w Wilnie, otrzymał tam w 1921 świadectwo dojrzałości. W latach 1921 - 1926 ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1928 r., uzyskał stopień dr. filozofii w zakresie zoologii.
W latach 1931 - 1939 był asystentem i wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW).
Jako ochotnik uczestniczył w Wojnie Obronnej 1939 r. W czasie okupacji mieszkał do listopada 1943 r., przy ulicy Madalińskiego 42, potem u sióstr Urszulanek przy ul. Dobrej, wreszcie przy ul. Okólnik. W konspiracji od kwietnia 1940 r.
Po klęsce Powstania Warszawskiego, do stycznia 1945 r., przebywał w okolicy Skierniewic, potem udał się do Krakowa, by jeszcze w tym samym roku powrócić do Warszawy. Od 1945 r., aż do swojej śmierci w roku 1961 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, członkiem Polskiego Towarzystwa Hydrobiologiczego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Zoologicznego oraz Komitetu Ekologicznego Polskiej Akademii Nauk.

Odznaczenia m.in.:

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.: 1956 r.
Krzyż Armii Krajowej.: (pośmiertnie 1968 r.)
powrót.


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion