Nr ISSN 2082-7431
Polska Podziemna
Związek Odwetu.


Początki koncepcji walki czynnej 1939-1940.

Równolegle do planów powstania ogólnonarodowego, opracowywanych w latach 1940-1941 oraz 1942-1943, przez cały okres okupacji, a tym samym również w jej początkach, organizowano i prowadzono walkę bieżącą.
Z konieczności prowadzenia czynnego sabotażu i dywersji zdano sobie sprawę już podczas budowy struktur Służby Zwycięstwu Polski. Twórca tej organizacji, gen. bryg. Michał Karaszewicz-Tokarzewski "Torwid", w statusie zawarł konieczność prowadzenia walki z najeźdźcą na każdym polu jej działalności w Polsce, wszelkimi dostępnymi środkami.

W celu realizacji tych założeń, już w październiku 1939 r., utworzono w Dowództwie Głównym SZP, w Oddziale III, tzw. "Referat C", który obciążono realizacją następujących zadań:

- Zorganizowanie kierownictwa walki bieżącej oraz aparatu dowodzenia i łączności na wszystkich szczeblach hierarchii organizacyjnej.
- Opracowanie planów działań sabotażowo-dywersyjnych oraz instrukcji walki.
- Kierowanie działalnością własnych oddziałów wykonawczych oraz przejmowanie tworzących się w ramach różnych organizacji pionów wojskowo-dywersyjnych.

Kierownictwo "Referatu C" objął mjr sap. Franciszek Niepokólczycki "Franek" "Szubert" "Teodor", pełniący równolegle funkcję dowódcy Wydziału Saperów Dowództwa Głównego SZP.
W listopadzie 1939 r., utworzono tzw "sztab dywersji", skupiając w nim oficerów saperów, którzy po klęsce wrześniowej zaczęli zgłaszać się do dyspozycji "Teodora".
Spora ich część, poprzez wciąganie do organizacji odnalezionych w Warszawie kolegów i podwładnych, zaczęła tworzenie zalążków późniejszych zespołów sabotażowo - dywersyjnych.
Praca organizacyjna szła bardzo szybko, bowiem już pod koniec 1939 r., Dowódca Główny SZP w raporcie z 14 grudnia stwierdził gotowość do czynnego wystąpienia w ograniczonym zakresie, a do marca 1940 r., do zorganizowania czynnego wystąpienia na okres 10-14 dni.

W tym czasie zaszły jednak wypadki, które zasadniczo wpłynęły na dalszy rozwój koncepcji walki czynnej. 8 listopada 1939 r., uchwałą Rady Ministrów utworzono Związek Walki Zbrojnej, który poprzez Komendanta Głównego (gen. Sosnkowski) podlegał bezpośrednio Naczelnemu Wodzowi generałowi Sikorskiemu.
Komendantem ZWZ na terenie okupacji niemieckiej mianowano płk./gen. bryg. Stefana Roweckiego "Rakonia", "Grabicę", "Kalinę", "Grota", natomiast gen. Karaszewicza przesunięto na stanowisko komendanta okupacji radzieckiej z siedzibą we Lwowie.

Tworzenie ZWZ rozpoczęto w połowie stycznia 1940 r., stopniowo przejmując aktywa Służby Zwycięstwu Polski. Postanowienia statutowe nowej organizacji - podobnie jak w SZP - zawierały deklarację utworzenia ośrodków czynnego oporu narodowego i przygotowanie powszechnego powstania.

Za główne czynniki prowadzenia walki czynnej uznano:

- Stosowanie represji w stosunku do osób utrzymujących z okupantem stosunki towarzyskie, organizacyjne i polityczne, aż do karania śmiercią w przypadkach oczywistej zdrady.
- Prowadzenie w okresie okupacji akcji bojowo-dywersyjnej, z tym że o czasie i rozmiarach tej akcji decydować miał Naczelny Wódz na wniosek Komendanta Głównego.

19 marca 1940 r., gen. Rowecki wydał "Wytyczne działań sabotażowo-dywersyjnych", nakazując jednocześnie - w miarę możliwości organizacyjnych - realizację następujących zadań:

- Stosowanie wszelkiego rodzaju piętnowania i represji wobec osób lub organizacji wysługujących się lub zbyt uległych okupantowi, z tym że dobór środków leżał w kompetencjach komendantów obszarów i okręgów. W celu zabezpieczenia ZWZ przed dekonspiracją zalecano wykonywanie tych zadań, osobom sympatyzującym z ZWZ nie będącym członkami organizacji.
- Wykonywanie wyroków śmierci na prowokatorach i zdrajcach po dokładnym przewodzie Sądu Kapturowego, złożonego z trzech członków.
- Prowadzenie sabotażu skierowanego na transporty kolejowe, materiały wywożone z Polski i przechodzące tranzytem przez Polskę (ropa, benzyna, węgiel itp.), wytwórnie uzbrojenia i przemysłu spożywczego oraz wszelkiego rodzaju magazyny.
Wszystkie wymienione wyżej zalecenia polecono wykonywać za pomocą personelu pracującego na terenie danego obiektu i jeśli to tylko możliwe w sposób noszący charakter przypadkowy lub obciążający samych Niemców i ich aparat organizacyjny.

Jednocześnie z wydaniem "Wytycznych działań sabotażowo-dywersyjnych", Rowecki w tym samym dniu raportował Komendantowi Głównemu ZWZ, że aktualny stan organizacyjny pozwala na prowadzenie akcji sabotażowej z wydatnym skutkiem, bez obawy zdekonspirowania się.
W tym samym raporcie płk/gen. "Grot" zawarł również plan szerokiego prowadzenia dywersji, który zakładał jej realizację w dwóch fazach:

- W fazie pierwszej miały to być zainicjowane przez Naczelnego Wodza akty dywersji na zaopatrzenie Niemiec w żywność i materiały wojenne, wywożone z Polski i obszarów wschodnich.
- W fazie drugiej działania dywersyjne miały być w pełni dostosowane do potrzeb powstania powszechnego.

W rozkazach Naczelnego Wodza, szczególny nacisk położono na bezwzględny zakaz podejmowania wystąpień zbrojnych, co było spowodowane obawami przed głębokimi represjami okupanta. Przewidując jednak możliwość akcji zbrojnej już w najbliższej przyszłości, związanej z nadziejami na ofensywę aliantów na froncie zachodnim, płk "Grot" polecił w przytaczanych już wyżej wytycznych opracowanie do 15 maja 1940 r., planów dywersji w obrębie poszczególnych Okręgów ZWZ.

Zgodnie z koncepcją Roweckiego działania w pierwszej fazie powinny być ściśle powiązane z działaniami wojennymi na terenach operacyjnych frontu zachodniego, oddalonego przecież znacznie od granic Polski. Wiązało się to z tym, że główne uderzenie dywersji planowano skierować przeciwko zaopatrzeniu materiałowemu Niemiec z obszarów wschodnich. Dlatego też całą uwagę powinno się skupić na niszczeniu nie tylko materiału, ale także zakładów przemysłowych, pracujących na potrzeby niemieckiego potencjału wojennego, oraz na długotrwałym uszkodzeniu linii Lwów-Kraków oraz innych linii, biegnących przez województwo lubelskie i wschodnią część województwa warszawskiego.
Drugą fazę miało zapoczątkować przeniesienie działań wojennych na teren Polski. Powinna ona poprzedzać bezpośrednio wybuch powstania powszechnego lub łączyć się z nim w jedną, operacyjną całość. W związku z tym planowanie fazy drugiej odłożono na czas opracowywania planów powstania.

Związek Odwetu.


Brak odrębnej organizacji, prowadzącej planową i powiązaną ze wszystkimi ośrodkami akcję dywersyjną, spowodował, że w latach 1939 - 1940 działalność dywersyjno-sabotażowa ograniczała się do nielicznych wystąpień o znaczeniu lokalnym, prowadzonych i inicjowanych z reguły przez dowódców niższych szczebli.
Jeśli więc "Wytyczne działań sabotażowo-dywersyjnych" były pierwszą, formalną podstawą do rozpoczęcia organizowania walki czynnej, o tyle rozkaz Komendanta na Okupację Niemiecką z 20 kwietnia 1940 r., o utworzeniu Związku Odwetu miał znaczenie fundamentalne.
Utworzenie nowej organizacji miało na celu ujęcie walki bieżącej w odrębne ramy organizacyjne, z własnym ośrodkiem dyspozycyjnym i organizacją na wszystkich szczeblach dowodzenia w terenie. Związek Odwetu miał być częścią składową ZWZ i tylko ze względu na bezpieczeństwo całej organizacji został z niej wyodrębniony w osobny pion sabotażowo-dywersyjny, działający na własnej sieci łączności.

Zgodnie z omawianym rozkazem dotychczasowy "Referat C" III Oddziału Dowództwa Głównego SZP, a następnie Komendy ZWZ na terenie okupacji niemieckiej przekształcony został na Referat Związku Odwetu.

Głównymi zadaniami nowo powołanej komórki było:

- Opracowanie instrukcji z zakresu sabotażu i dywersji.
- Zakup lub produkcja środków potrzebnych do prowadzenia walki bieżącej.
- Dostarczanie tych instrukcji i środków walki grupom terenowym poprzez własną sieć łączności i zaopatrzenia.

Szefem Referatu Związku Odwetu na szczeblu Komendy Okupacji Niemieckiej mianowano dotychczasowego kierownika "Referatu C" mjr Franciszka Niepokólczyckiego "Teodora".
Kierownicy referatów ZO w okręgach działali na podstawie instrukcji i środków otrzymanych z Referatu ZO KG ZWZ, natomiast akcje mieli oni prowadzić według rozkazów komendantów okręgów.

Do zadań owych referatów należało:

- Prowadzenie akcji sabotażowej, polegającej na skrytym uszkadzaniu lub niszczeniu narzędzi produkcji, zasobów materiałowych i środków transportowych oraz na wprowadzaniu zamętu w aparacie organizacyjnym okupanta w każdej dziedzinie jego działalności administracyjnej i gospodarczej.
- Prowadzenie akcji dywersyjnej, będącej jawną działalnością niszczycielską, prowadzoną z zaskoczenia przez specjalne zespoły wykonawcze, a stającą się dywersją bojową, jeśli akcje te związane były z walką zbrojną.
- Prowadzenie akcji terrorystycznych i odwetowych oraz akcji mających na celu obronę społeczeństwa przed eksterminacyjną działalnością okupanta.

Tymczasem 10 maja 1940 r., niemiecki Wehrmacht runął na zachód, w krótkim czasie rozbijając wojska aliantów. Wobec tak widocznej klęski cała koncepcja walki bieżącej, oparta przecież na sojuszu z Zachodem, przestała być aktualna.
W depeszy z 15 czerwca gen. Sosnkowski, wychodząc z założenia, że w obecnej sytuacji działalność ZO może tylko w niewielkim stopniu oddziaływać na rozwój sytuacji, nakazał ograniczenie akcji do rozmiarów uznanych za niezbędne, a nawet jej całkowite zaniechanie w przypadku stosowania przez Niemców represji na szeroką skalę.
Na dalsze, przełomowe jak się miało okazać decyzje, nie trzeba było długo czekać.
18 czerwca w radiogramie wysłanym z Libourne, a także w depeszy z 30 czerwca (wysłanej już z Londynu) oraz w instrukcji nr 5 z 8 lipca 1940 r., przekazano Roweckiemu decyzję o utworzeniu Komendy Głównej ZWZ w Kraju.

Obok tej fundamentalnej dla rozwoju ZWZ decyzji przekazano także rozkazy zaniechania - aż do odwołania - wszelkich akcji z bronią w ręku, które uznano za bezcelowe w zaistniałej sytuacji. Wyjątkiem miały być tylko działania mające zapewnić bezpieczeństwo organizacji.
Dodatkowo polecano przejście struktur ZWZ na pracę długofalową oraz zredukowanie ich stanów osobowych do niezbędnego minimum. Miało to zapewnić organizacji charakter wybitnie kadrowy.
W takich to okolicznościach doszło do kilkumiesięcznej przerwy w działalności sabotażowo-dywersyjnej, którą jednak wykorzystano na rozbudowę, usprawnienie i szkolenie aparatu dywersyjnego, choć nie tylko.
Mimo sporego wstrząsu, jakim była klęska Francji i odgórnego nakazu powstrzymywania się od wystąpień czynnych w historiografii znanych jest kilkadziesiąt akcji sabotażu i dywersji dokonanych w tym okresie, oto najgłośniejsze z nich:

Sabotaż i dywersja kolejowa.
- 15 sierpnia 1940 r., grupa ppor. sap. Wacława Smoczyka "Szeligi" dokonała dwóch zamachów bombowych na Dworcu Głównym we Wrocławiu i Dworcu Śląskim w Berlinie.
- W końcu sierpnia spowodowano zderzenie transportu wojskowego z transportem towarowym w Warszawie.
- We wrześniu dwukrotnie podpalono wagony ze słomą w transportach kolejowych pod Kielcami i na stacji Jedlnia, a 19 września w transporcie z sianem na stacji Łódź Kaliska.
- 22 października wykolejono pociąg towarowy między Zduńską Wolą a Sieradzem, rozbito wagon z amunicją w okolicach Skarżysko-Kamiennej, podłożono bombę zegarową w pociągu relacji Warszawa - Wiedeń.
Akcje bojowe.
- Dokonano zamachu bombowego na posterunek policji niemieckiej w Rybniku.
- 23 lipca 1940 r., rozbrojono grupy Selbstschutzu pod Radomskiem, w Stalowej Woli, Jaśle, Chełmie i Tomaszowie Mazowieckim.
- 27 października dokonano próby wysadzenia trybun niemieckich w Krakowie.
- Zlikwidowano kilkudziesięciu konfidentów, zdrajców i policjantów niemieckich wyróżniających się okrucieństwem wobec ludności polskiej.

Przełom, jakkolwiek niewielki nastąpił dzięki instrukcji nr 7 z 3 grudnia 1940 r., w której dopuszczano akcję sabotażową o słabym natężeniu, sporadyczne akcje zbrojne, ograniczone do samoobrony i represji wobec okupanta, oraz likwidowanie szpiegów i zdrajców.
Prawdziwym punktem zwrotnym, kończącym bierność w działalności Związku Odwetu był "Rozkaz wzmożenia akcji sabotażowej" z 14 lutego 1941 r.

Rozkaz ten wydano, przede wszystkim w oczekiwaniu na atak niemiecki na Wielką Brytanię. Mówił on o rozpoczęciu akcji sabotażowej o natężeniu średnim w zakresie:

- Biernego oporu w zakładach przemysłu wojennego, połączonego z rozmyślnym psuciem maszyn i materiałów.
- Sabotażu przeciwko magazynom i składom materiałów wojennych.
- Sabotażu przeciwko transportom paliwa płynnego, amunicji i żywności.
- Sabotażu rolnego i bakteriologicznego.

Efekty tych decyzji pokazały się bardzo szybko i były bardzo obiecujące. Dla przykładu można przytoczyć dwa meldunki Komendy Głównej ZWZ.

Meldunek nr 61 z 27 marca 1941 r., za okres od kwietnia 1940 do marca 1941 r. (większą część wymienionych niżej akcji wykonano już po wydaniu rozkazu o "wzmożonej akcji sabotażowej"):

- Uszkodzono 257 parowozów.
- Wywołano 37 pożarów w pociągach osobowych.
- Spalono lub podpalono: 142 wagony z różną zawartością, 400 cystern z materiałami pędnymi, 24 baraki wojskowe z materiałem wojskowym, armijne magazyny intendenckie w Warszawie, halę fabryczną PZL w Mielcu, armijne magazyny paszy w Krakowie, 3150 ton paszy w zapasach oraz 6 składów żywności dla wojska.

Meldunek nr 74 z 13 sierpnia 1941 r., za okres od 1 kwietnia do 1 sierpnia 1941 r.:

Sabotaż kolejowy:
- Uszkodzono 876 parowozów i 641 wagonów, wywołano 76 pożarów w pociągach transportowych na terenie Polski i 18 na terenie Rzeszy. Wykolejono 39 pociągów i przetrzymano w remoncie 91 parowozów.
Sabotaż przemysłowy:
- Opóźniono produkcję materiałów dla potrzeb wojska na okres 2-3 miesięcy oraz wykonano 2 699 aktów sabotażu, powodujących opóźnienia w produkcji.
Sabotaż bakteryjny:
- Do Rzeszy wyjechało 92 ludzi z bakteriami, a podczas koncentracji wojska na wschodzie użyto nosaciznę w 143 oddziałach, natomiast tyfus i czerwonkę w 178 wypadkach.
Niszczenie sprzętu wojskowego:
- Uszkodzono 2 112 samochodów, 15 ciągników oraz 7 tankietek.
Niszczenie zapasów materiałów wojskowych:
- Ogółem wywołano 93 pożary oraz zniszczono armijny skład amunicji w Białej Podlaskiej.

Uruchomienie akcji sabotażowo-dywersyjnej w pełnym wymiarze nastąpiło po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej.
Naczelny Wódz w swojej depeszy z 25 sierpnia 1941 r., polecił Komendantowi Głównemu ZWZ zorganizowanie i prowadzenie sabotażu i dywersji w maksymalnych granicach, zarówno na terenie Niemiec, jak i na bezpośrednim zapleczu Wehrmachtu.
W dalszej części depeszy oceniono, że otwarta walka dywersyjno-partyzancka byłaby przedwczesna i doprowadziłaby do ogromnych strat w substancji Narodu.
Atak niemiecki na ZSRR zmienił radykalnie patrzenie się na kwestię dywersji utajonej. Wobec poważnie zapowiadającej się współpracy wojskowej ze Związkiem Radzieckim, gen. Sikorski wysunął koncepcję zorganizowania dywersji w poważniejszym zakresie na terenach ZSRR, położonych między Dźwiną a Dnieprem.
Naciski sztabu brytyjskiego, który przywiązywał do tej koncepcji równie dużą wagę, zaowocowało przystąpieniem do tworzenia specjalnej organizacji o kryptonimie "Wachlarz".
Innym ośrodkiem walki sabotażowo-dywersyjnej, tym razem cywilnej, zostało utworzone jeszcze w marcu/kwietniu 1941 r., Kierownictwo Walki Cywilnej, które skupiało niezaangażowane w pracy wojskowej organizacje polityczne, społeczne i zawodowe.

W myśl "Instrukcji dywersji zbrojnej", wydanej przez Komendanta Głównego ZWZ, prawdopodobnie jako aneks do planu powstania ogólnokrajowego (raport operacyjny nr 54), głównymi przedmiotami dywersji zbrojnej miało być:

- Przerywanie połączeń komunikacyjnych drogowo-kolejowych i łączności.
- Osobowe akcje terrorystyczne, wymierzone przeciwko administracji, policji i wojsku.

Działalność taka miała być ściśle skoordynowana z taktycznymi zadaniami oddziałów powstańczych, stając się jednym z środków walki w ręku dowódcy wykonującego zadania bojowe.
W myśl tej instrukcji, najprawdopodobniej w drugiej połowie 1941 r., rozpoczęto formowanie tzw. Sekcji Specjalnych (SS) w składzie 3-6 osób, do których wybierano wyselekcjonowanych żołnierzy z oddziałów liniowych. Zadaniem Sekcji Specjalnych w okresie przygotowawczym do powstania było rozpoznawanie terenu i obiektów, gromadzenie materiałów i środków bojowych oraz przeszkolenie w zakresie technicznego wykonania planowanego działania dywersyjnego.
Po opracowaniu nowej wersji powstania powszechnego, zwanej Raportem operacyjnym nr 154, z 8 września 1942 r., oraz w wyniku połączenia zawartych tam koncepcji z zadaniem nasilenia działalności sabotażowo-dywersyjnej Sekcje Specjalne utraciły swoje pierwotne przeznaczenie i m.in. w Okręgu Warszawskim zasiliły częściowo szeregi Związku Odwetu, a następnie tworzonego od listopada 1942 Kierownictwa Dywersji.
Obok wymienionych wyżej inicjatyw organizacyjnych, dalszemu rozwojowi ulegała organizacja Związku Odwetu. Było to związane także z głęboką reorganizacją strukturalną ZWZ a w szczególności Obszaru nr 1 z przełomu 1941-1942 r.
Dostępne dane pozwalają tylko częściowo oddać to, jaki był dokładnie udział Związku Odwetu w intensyfikacji walki dywersyjno-sabotażowej w tym okresie.

Bilans działalności ZO w drugim półroczu 1941 r., przedstawia się następująco (meldunek Komendy ZWZ za okres 1 lipca - 1 grudnia 1941 r.):
Dokonano 26 000 różnego rodzaju akcji sabotażowo-dywersyjnych w tym:

- Podpalono szyb naftowy, 3 tartaki, 20 fabryk i magazynów, 134 pociągi.
- Spalono 2670 wagonów, 16 cystern z benzyną.
- Wykolejono 60 pociągów, 16 parowozów i 158 wagonów.
- Uszkodzono 1439 samochodów oraz 22 samoloty.

W okresie tym patrole i komórki sabotażowe ZO działały w 80-ciu dużych zakładach przemysłowych, 120 fabrykach, 32 rafineriach i licznych warsztatach naprawczych.

Wiosną 1942 r., dotychczasowe patrole sabotażowo-dywersyjne ZO zaczęto rozbudowywać w oddziały dyspozycyjne. Zmianom uległy również metody prowadzenia walki bieżącej, a wzrastająca sprawność zespołów ZO sprawiła, że mimo poważnych "wsyp" w jej szeregach, wyniki działalności pozostawały na tym samym poziomie.
Do najaktywniejszych należały grupy ZO na Śląsku, w Warszawie, w Krakowskiem i Kieleckiem.
Tylko w lutym 1942 r., w samym tylko sabotażu kolejowym - na terenach GG, włączonych do Rzeszy i w samej Rzeszy - wykolejono 46 pociągów, 76 wagonów, podpalono 41 pociągów i 55 wagonów, 27 cystern ze środkami pędnymi (22 zanieczyszczono), zalano kwasem panewki w 417 parowozach i 1392 wagonach, spalono 270 ton zboża i 120 ton słomy.

Szczytowymi osiągnięciami Związku Odwetu, nie tylko w Okręgu Warszawskim, ale na całym terenie okupowanej Polski były akcje "Wieniec" i "Odwet kolejowy". Obie zamykały również trwającą od kwietnia 1940 r., sabotażowo-dywersyjną działalność Związku Odwetu.
Pierwsza z nich wykonana została 8 października 1942 r., na liniach warszawskiego węzła kolejowego, przecinając tory w Markach, Rembertowie, Aninie, Legionowie, Gołąbkach, na linii do Kutna.
Drugą, w odpowiedzi na niemieckie represje, przeprowadzono w nocy z 16 na 17 listopada, na linii Radom-Dęblin-Łuków-Terespol, wykolejając 5 pociągów, niszcząc most kolejowy i kolejny uszkadzając. Dodatkowo uszkodzono tory w dwóch miejscach i wykolejono 3 pociągi ratownicze.
Akcję "Odwet kolejowy" kontynuowano w grudniu 1942 r., kiedy to 11-stego tego miesiąca wykolejono pociąg wojskowy na linii Siedlce-Czeremcha (zniszczono 15 wagonów) i pociąg na linii Wyszków-Ostrołęka.

Wraz ze zmieniającą się sytuacją wojenną gen. Rowecki dostrzegł potrzebę przestawienia Armii Krajowej na aktywniejszą działalność bojową. Decyzja ta wymagała powołania specjalnego ośrodka, zapewniającego jednolitość kierownictwa i dowodzenia. Jesienią 1942 r., w ramach Komendy Sił Zbrojnych w Kraju utworzono Kierownictwo Walki Konspiracyjnej, któremu zostały podporządkowane wszystkie inicjatywy oraz ośrodki prowadzące walkę z okupantem na terenie kraju.
Utworzenie KWK pociągnęło za sobą zamknięcie działalności Związku Odwetu, który w listopadzie 1942 r., wszedł w skład tworzonego właśnie Kierownictwa Dywersji "Kedywu", jako zbrojnego ramienia KWK.
Cały okres działalności ZO, ze względu na stosowane metody, można określić raczej jako okres dywersji technicznej. Wystąpienia zbrojne zdarzały się sporadyczne, co było dyktowane przez najwyższe szczeble decyzyjne zarówno w Kraju jak i na emigracji.
Utworzenie KWK jak i "Kedywu" otworzyło nowy okres, w którym punkt ciężkości został przesunięty z sabotażu i dywersji technicznej na dywersję bojową.

Referat Związku Odwetu Komendy Głównej ZWZ-AK/Szefostwo ZO: "ZO", "Związek Odwetowy".

Komendant:

mjr/ppłk Franciszek Niepokólczycki "Teodor". kwiecień 1940 - luty 1943 r.

Zastępcy komendanta:

kpt. dypl. Jan Wojciech Kiwerski "Kalinowski", "Lipiński".: kwiecień 1940 - luty 1942 r.
cc ppłk Henryk Krajewski "Eryk", "Wicher".: luty 1942 - ??

Oficer dyspozycyjny:
kpt. Nawrot "Janusz".

Oficer organizacyjny:
kpt. Marian Sałaciński "Kodzik".

Oficer wyszoleniowy:
cc ppłk Henryk Krajewski "Eryk", "Wicher".

Oficer Operacyjny:
kpt. dypl. Jan Wojciech Kiwerski "Kalinowski", "Lipiński".

Dział Łączności.

Szefowe:
- Wanda Nowicka-Mech "Irena", "Róża".: 1940 - 26 listopada 1943 r. (aresztowana).
- Cecylia Krystyna Tomaszewska "Krystyna".

Dział Zaopatrzenia i Transportu.

Szefowa:
- Wanda Nowicka-Mech "Irena", "Róża".

Dział Produkcji.

Szef:
kpt. inż. Przemysław Kraczkiewicz "Piotr", "Sienkiewiczowski".

P.o. szefa i zastępca:
kpt. "Filip"N.N.

Biuro Studiów Środków Walki Sabotażowo-Dywersyjnej (BSS).

Szef:
por. doc. dr Zbigniew Sujkowski "Hora", "Wyga".

Zastępcy:

- mgr inż. Janina Szabatowska "Janka".

kpt. Czesław Sudlitz "Czesław".
ppor./por. Jan Hirszel "Jaś".

Referat "Reich".
(dywersja na terenach III Rzeszy).

Szefowie:
kpt. Władysław Karaś "Pankracy".: początek 1940 - 23 kwietnia 1942 r. (aresztowany).
por./kpt. Samuel Kostrowicki "Jastrząb".

W latach 1940-1941, Związek Odwetu Komendy Głównej ZWZ, dla realizacji postawionych mu zadań, dysponował następującymi komórkami:

Dwa patrole dywersyjne.

Dowódcy:
por. sap. Mieczysław Kurkowski "Mietek".
por. Jan Kajus Andrzejewski "Jan".

Zespoły sabotażowe w kilku warszawskich i podwarszawskich zakładach przemysłowych oraz w zakładach naprawczych samochodów.
Dowódcy niektórych z nich:

por. pil. inż. Tadeusz Karliński "Korecki".
kpt. rez. inż. Przemysław Kraczkiewicz "Piotr".
rtm. rez. inż. Stefan Hirszel "Stefan", "Budda".
kpt. rez. Zygmunt Okołow "Zygmunt".

Poza patrolami dywersyjnymi i zespołami sabotażowymi do działalności ZO zaangażowano, istniejące przy Wydziale Saperów KG ZWZ następujące komórki:

Biuro Badań Technicznych (BBT).

Szef:
por. sap. inż. Zbigniew Lewandowski "Zbyszek", "Szyna", "Iza".

Komórka utworzona przez mjr Niepokólczyckiego o profilu naukowo-badawczym i eksperymentalnym.
Głównym zadaniem BBT było planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli technicznej produkowanych w konspiracji środków walki sabotażowo-dywersyjnej oraz szkolenie instruktorów i opracowywanie odpowiednich instrukcji. Biuro ściśle współpracowało z Biurem Studiów Referatu ZO KG ZWZ.

Kobiece patrole sabotażowo-dywersyjne (Kobiece Patrole Minerskie).

Dowódca:
por. dr med. Zofia Franio "Doktor".

Tworzone z inicjatywy mjr Niepokólczyckiego od marca 1940 r. Formalnie podlegały Wydziałowi Saperów KG, były jednak z powodzeniem wykorzystywane w akcjach Związku Odwetu.
Współpracy Wydziału Saperów i Referatu ZO KG ZWZ sprzyjał fakt, iż mjr Niepokólczycki skupiał w ręku dowodzenie nad tymi komórkami. Pozwalało to na bezkolizyjne dysponowanie podlegającymi mu jednostkami i łączenie zadań stojących przed saperami z potrzebami walki czynnej.

Mimo, iż Związek Odwetu dysponował własnymi jednostkami wykonawczymi i zapleczem saperskim, to jego możliwości bojowe wzrosły bardzo poważnie po nawiązaniu współpracy z pionami dywersyjnymi innych organizacji. Mowa tu przede wszystkim o:

- Oddziałach sabotażowo-dywersyjnych organizacji wojskowej "Pobudka".
- Oddziałach Specjalnych Związku Syndykalistów Polskich (ZSP).
- Patrolach dywersyjnych Polskiej Organizacji Zbrojnej (POZ).
- Oddziałach sabotażowo-dywersyjnych Okręgu Warszawskiego Tajnej Organizacji Wojskowej (TOW).
- Grupach sabotażowo-dywersyjnych organizacji "Polscy Socjaliści".

Na rok 1942 datuje się systematyczny rozwój zespołów sabotażowo-dywersyjnych na szczeblu KG ZWZ.
Na początku tego roku patrol dywersyjny por. Andrzejewskiego, po zwiększeniu stanu osobowego przemianowano na Oddział Specjalny "Jana" - "Osjan".
W kwietniu utworzono kobiecy pluton sabotażowo-dywersyjny "Disk" (Dywersja i Sabotaż Kobiet), którego dowódcą została por. Wanda Gertz "Lena".
Jesienią 1942 r., utworzono pod dowództwem mjr sap. Jana Wojciecha Kiwerskiego "Kalinowskiego", "Rudzkiego", "Dyrektora" - oddział dywersyjny "Motor", do którego włączono oddziały "Osjan" i "Disk".

Referat ZO Okręgu Warszawa-Województwo.

Referat Związku Odwetowego w okręgu został utworzony w maju, najpóźniej w czerwcu 1940 r.

Szef referatu:
mjr sap. Tadeusz Witalis Marynowski "Witalis", "Marynka".

W związku z kompletnym brakiem informacji, obecnie nic nie wiemy na temat działalności i kształtu ZO Komendy Okręgu "Morskie Oko".

Referat ZO Okręgu Warszawa-Miasto.

Najprawdopodobniej został utworzony równolegle z Referatem ZO w Okręgu Warszawa-Województwo, czyli w maju 1940 r.

Szef referatu:
por. piech. Jan Czyżowski "Bekalski".

Podległe oddziały:

Oddział Saperów Kolejowych.

Dowódca:
ppor. sap. inż. Zbigniew Lewandowski "Zbyszek, "Szyna", "Iza".

Formowanie oddziału rozpoczęto już w listopadzie 1939 r., a jego twórcą był ppor. Lewandowski. Składał się z sześciu kilkuosobowych patroli saperskich. Po krótkim czasie został włączony do Batalionu Saperów m. st. Warszawy.

Dyspozycyjny oddział sabotażowo-dywersyjny ZO Okręgu Warszawa-Miasto.

Dowódca:
por. sap. inż. Zbigniew Lewandowski "Zbyszek", "Szyna", "Iza".

Zastępca:
por. sap. Leon Tarajkowicz "Leon", "Gryf".

W czerwcu 1940 r., oddział ten został wyodrębniony z Oddziału Saperów Kolejowych i podzielony na trzy pięcioosobowe patrole minerskie dowodzone przez:

ppor. Stanisława Gąsiorowskiego "Mieczysława".
ppor. rez. Franciszka Zdankiewicza "Franka".
plut. sap. Lucjana Kosiora "Lutka".

Jesienią 1940 r., w skład oddziału dyspozycyjnego okręgu - wydzielony z Kadrowej Kompanii Saperów lewobrzeżnej Warszawy - wszedł kilkunastoosobowy oddział por. sap. Jerzego Skupieńskiego "Jotesa".

Batalion Saperów Praskich.

W praktyce był używany jako zaplecze materiałowo-techniczne dla oddziałów ZO Okręgu Warszawa-Miasto.

Zespoły sabotażowe kolejarzy warszawskiego węzła kolejowego.

Zespoły te ściśle współpracowały ze Związkiem Odwetu Komendy Okręgu.

Referat ZO Obszaru Warszawskiego.

Szef Związku Odwetu Obszaru Warszawskiego podlegał bezpośrednio komendantowi ZO Komendy Głównej ZWZ-AK. Do listopada 1942 r., Referatowi ZO Obszaru Waszawskiego podlegał Referat ZO Okręgu Warszawskiego.

Szefowie referatu:

kpt./mjr Witalis Marynowski "Marynka".: ?? - 7 lipca 1942 r. (aresztowany przez Gestapo).
p.o. ppor. rez. sap. Kiejstut Bowbelski "Kazik", "Podróżnicki".: lipiec - 1 września 1942 r.
ppor. cz. w. Franciszek Hamankiewicz "Sztygar".: 1 września 1943 - ??

Zastępca i oficer łącznikowy:
ppor. rez. sap. Kiejstut Bowbelski "Kazik".

Kierowniczka łączności:
- Janina Tołwińska "Janka"

Oddziały Dywersyjne:

Grupa "Wschód" - "Adama".

Dowódca:
por. rez. piech. Adam Kompowski "Adam".

Liczebność - około 100 żołnierzy.

Grupa "Zachód" - "Antoniego".

Dowódca:
kpt. Zygmunt Niezgoda-Kłoniecki "Antoni".

Liczebność - około 100 żołnierzy.

Grupa "Walerego".

Dowódca:
ppor. cz. w. Seweryn Skowroński "Walery".

Większość żołnierzy rekrutowała się z wojskowego pionu organizacji "Pobudka". Liczebność - około 60 ludzi.

Grupa szkoleniowa "Pawła".

Dowódca:
rtm. N.N. "Paweł".

Grupa wywiadowcza "Korwina".

Dowódca:
ppłk. w st. spocz. Aleksander Boćkowski "Korwin".

Grupa prowadziła tzw. dywersję osobową. Podlegała Komendzie Obszaru tymczasowo.

Ponadto Referat ZO Obszaru Warszawa ściśle współpracował z Wydziałem Sabotażu Polskich Socjalistów, będącym organem walki bieżącej Formacji Bojowo-Milicyjnych Polskich Socjalistów zwanych również Grupą "Korala".

Referat ZO Okręgu Warszawa.

Po utworzeniu Obszaru i Okręgu Warszawa, z czasem zmianom uległa również struktura Związku Odwetu w obu wspomnianych jednostkach strukturalnych.
Początkowo szefowi ZO Obszaru Warszawskiego podlegali także kierownicy Referatów ZO Okręgu Warszawa oraz trzech Podokręgów. Wkrótce po taktyczno-operacyjnym wydzieleniu Okręgu Warszawskiego z Obszaru Warszawskiego, usamodzielniony został również Referat Związku Odwetu.

Szefowie referatu:
por. piech. Jan Czyżowski "Bekalski".
kpt./mjr sap. Jerzy Lewiński "Jurek" "Chuchro".

Zastępca:
kpt. inż. Zbigniew Lewandowski "Zbyszek".

Oddziały dyspozycyjne:

Po przejęciu oddziałów dyspozycyjnych i zespołów sabotażowo-dywersyjnych Okręgu Warszawa-Miasto, kontynuowano rozbudowę ZO, poprzez organizowanie nowych oddziałów dyspozycyjnych:

W okresie od czerwca do sierpnia 1942 r., z Batalionu Saperów Praskich wyłoniono osiemnastoosobową grupę, dowodzoną przez por. Józefa Pszennego "Chwackiego", z którego po wielu szkoleniach utworzono pięć patroli minerskich, zdolnych do samodzielnego działania.

Samodzielny oddział dyspozycyjny ZO prawobrzeżnej części Obwodu VII.

Dowódca:
por. piech. Roman Grotowski "Epstein", "Ers".

Bazą rekrutacyjną oddziału stały się wspomniane wcześniej Sekcje Specjalne.

Samodzielny oddział dyspozycyjny ZO lewobrzeżnej części Obwodu VII.

Dowódca:
por. sap. Michał Buczy "Michał".

Referat ZO Okręgu Radom-Kielce.

Szefowie:
kpt. Soroczyński.: kwiecień 1940 - jesień 1941 r.
kpt. Henryk Jaworski "Witold".
ppor. Leopold Hipolit Krogulec "Poldek" "Albiński".

Zastępca:
ppor. inż. Mieczysław Płochocki "Mietek".

Obwód Radom:

Referent ZO/Kedywu:
st. sierż./ppor. Ignacy Lechowicz "Marek".: 1940 - styczeń 1945 r.

Najaktywniejsze zespoły dywersyjne:

Grupa dywersyjna Kazimierza Aleksandrowicza "Huragana".

Formalnie podlegała Obwodowi Kozienice, działała jednak także w Obwodzie Radom. Wywodziła się z Socjalistycznej Organizacji Bojowej.

Grupa dywersyjna Stefana Bembińskiego "Harnasia".

Liczyła około 20 żołnierzy.

Grupa dywersyjna Jerzego Nowosada "Jura".

Wykaz ważniejszych akcji:

- W lipcu 1940 r., trzyosobowy patrol ZWZ z Radomia, sterroryzował na szosie pod Modrzejowicami, załogę samochodu zwiadowczego, zabierając broń i sprzęt radiowy.
- W styczniu i w lutym 1941 r., grupy Jerzego Nowosada "Jura" i Henryka Zarębskiego dokonały szeregu akcji sabotażowych na terenie Wytwórni Broni w Radomiu. Niszczono m.in pasy transmisyjne, uszkadzano sieć elektryczną w fabryce, wywołano pożary stolarni i magazynu materiałów pędnych.
- W sierpniu 1941 patrol dywersyjny z placówki Jedlnia-Letnisko włamał się do magazynu broni w obozie wojskowym w Siczkach zdobywając 8 pistoletów i amunicję.
- W marcu 1942 r., grupa dywersyjna "Huragana" rozkręciła szyny na linii kolejowej Radom-Letnia-Letnisko, powodując wykolejenie kilku wagonów towarowych wraz z parowozem. Zaobserwowano kilkunastogodzinną przerwę w ruchu.
- W maju 1942 patrol dywersyjny "Huragana" zatrzymał na szosie Radom-Skaryszew niemiecki samochód wojskowy. Rozbrojono 4 Niemców, zdobywając 1 pistolet maszynowy i 3 pistolety wraz z amunicją.
- W czerwcu 1942 r., oddział dywersyjny "Huragana" stoczył zwycięską walkę z dziewięcioosobowym patrolem żandarmerii, w lesie gęborzewskim. W trakcie wymiany ognia 1 żandarm zginął, pozostali poddali się. Zdobyto 2 pm-y, 6 karabinów, kilka pistoletów, amunicję i granaty.
- W sierpniu 1942, siłami kilku patroli dywersyjnych zniszczono młocarnie w majątkach niemieckich na terenach wysiedlonych oraz znaki drogowe i oznakowania miejscowości na odcinku od Radomia do Pilicy. - We wrześniu 1942 r., patrol dywersyjny "Huragana", uprowadził z ulic Radomia wojskowy samochód ciężarowy z prowiantem.
- Również we wrześniu patrol ZO podpalił samolot wojskowy na lotnisku polowym pod Radomiem.
- W październiku 1942, patrol dywersyjny "Huragana" zniszczył niemiecką kuchnię polową i sprzęt dezynfekcyjny, na szosie Radom-Iłża. Rozbrojono 2 Niemców, zdobywając 1 pistolet i 1 karabin.

Obwód Kozienice..

Referent ZO/Kedywu:
pchor. Jan Molenda "Sewer".: 1940 - 12 lipca 1942 r. (rozstrzelany).
ppor. Jan Dąbkowski "Longin".: lipiec 1942 - 1944 r.

We wszystkich placówkach obwodu działały patrole i zespoły dywersyjne. Do najaktywniejszych należały:

Grupa pchor. Bolesława Krakowiaka "Bilofa".

Grupa należała do Batalionów Chłopskich, współdziałała jednak ze Związkiem Odwetu Obwodu Kozienice. W okresie współdziałania ze Związkiem Odwetu, liczyła około 30-stu żołnierzy.

Grupa dywersyjna ppor. Jerzego Dąbkowskiego "Longina".

Wykaz ważniejszych akcji:

- W listopadzie 1941 r., grupa "Bilofa" zniszczyła urządzenia pocztowe w Gniewoszowie.
- W kwietniu, maju i czerwcu 1942 r., grupy dywersyjne placówek Grabów nad Pilicą i Pionki spaliły wagony kolejowe z sianem, przeznaczonym dla wojska.
- W sierpniu 1942 r., grupa dywersyjna z Radomia, zaatakowała transport wywożonych z Pionek materiałów wybuchowych na trasie Pionki-Jedlnia-Letnisko.
- Na tej samej linii grupa dywersyjna z Garbatki odczepiła wagon z amunicją stojący na stacji w Bąkowcu. Zdobyto pewną ilość min, które ukryto w lesie.

Obwód Iłża..

Obwód Iłża podzielony został na 4 Podobwody (Skarżysko, Starachowice, Starachowice, Iłża i Powiśle). Każdy z nich zorganizował własne oddziały dywersyjne i sekcje likwidacyjne. Dodatkowo na szczeblu Komendy Obwodu działała sekcja dywersyjna do zadań specjalnych.

Do najaktywniejszych zespołów należały:

Sekcja dywersyjna Komendy Obwodu.

Dowódcy:
- Lech Filipczak "Dąbrowa".
- Antoni Stawski "Kret".

Grupa dywersyjna Stanisława Wróbla "Czujnego".

Powstała z 22-osobowego oddziału tzw. "Warszawiaków", który nie złożył broni po klęsce wrześniowej. Oddział ten w przeciwieństwie do oddziału "Hubala" nie podjął jednak walki i ograniczył się jedynie do ukrywania się w lesie.

Oddział dywersyjny ppor. Stefana Bilskiego "Buczyńskiego".

Utworzony w 1941 r., jego stan liczebny wahał się w granicach 20-50 ludzi. Posiadał własną szkołę podchorążych. Oddział prowadził bardzo aktywną działalność niszcząc spisy kontyngentów oraz księgi gminne, unieruchamiał zakłady produkujące dla okupanta, przeprowadzał akcje likwidacyjne.

Działalność grup dywersyjnych Obwodu w czasie istnienia Związku Odwetu jest mało znana. Wiadomo, że w 1941 r., patrole ZO podpaliły tartaki w Suchedniowie i pod Starachowicami.

Obwód Końskie.

Od roku 1941 w Obwodzie nasiliła się aktywność działających tu grup i oddziałów dywersyjnych podporządkowanych zarówno Komendzie Obwodu, jak i Komendzie Okręgu.

Oddział dywersyjny "Cumulusa".

Dowódca:
pchor. Zygmunt Wyrwicz "Cumulus".

Powstał w połowie 1941 r. i był pierwszym oddziałem dywersyjno-bojowym działającym na terenie Obwodu. Do największych akcji oddziału "Cumulusa" należało:

- Rozbicie więzienia w Końskich, w nocy z 2 na 3 listopada 1942 r. i uwolnienie niemal wszystkich więźniów, w tym aresztowanych 1 listopada członków AK, zadenuncjowanych przez Maksymiliana Szymańskiego "Maksa", "Relampago". Zabito 1 strażnika i zdobyto 4 kb i 2 pistolety. Była to jedna z pierwszych akcji odbicia więźniów w Generalnej Guberni.
- Atak na niemiecki posterunek obrony przeciwlotniczej w Czarnieckiej Górze, wykonany 24 grudnia 1942 r. Oddział "Cumulusa" wspierany był przez oddział dywersyjny z placówki w Niekłaniu. Mimo iż posterunku nie udało się zdobyć zdobyto pewną ilość broni i zniszczono samochód.
- 25 grudnia 1942 r., patrol dywersyjny z "Cumulusem" i "Allanem" na czele, wykonał wyrok WSS na zdrajcy Maksymilianie Szymańskim "Relampago", "Maksie" - byłym szefie Oddziału II (Wywiad) Komendy Obwodu Końskie. Wyrok wykonano w mieszkaniu konfidenta.

Obwód Sandomierz.

Oddziały i patrole dywersyjne zorganizowano w pionie Komendy Obwodu oraz przy komendantach podobwodów (Sandomierz, Klimontów, Samborzec, Osiek, Staszów).

Obwód Opatów.

Referent ZO:

- Józef Mularski "Zapała".
por. Antoni Krupa "Witold".

Oddziały i patrole dywersyjne:

Oddział dywersyjny Obwodu Opatów.

Dowódcy:
pchor. Mieczysław Wąs "Rogacz".
pchor. Marceli Godlewski "Poker", "Filip".
pchor. Zbigniew Domański "Doman".

Oddziały i patrole dywersyjne istniały również w pionie podobwodów.

Ważniejsze akcje:

- W kwietniu 1942 r., nieznany do dziś żołnierz oddziału dywersyjnego Obwodu, wrzucił kostkę trotylu do do złomu, powodując uszkodzenie pieca martenowskiego w hucie w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- W lipcu 1942 patrol dywersyjny Obwodu zniszczył rurociąg gazu ziemnego na odcinku między Jakubowicami a Jasicami, powodując zahamowanie produkcji w zakładach przemysłowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach i Skarżysku..
- 11 września patrol dywersyjny Obwodu pod dowództwem Edwarda Perzyńskiego "Rawicza", uszkodził za pomocą trotylu przewód gazu ziemnego na moście na rzece Kamionce. Na skutek powstałego pożaru złamało się przęsło wspomnianego mostu, co spowodowało przerwę w transporcie kolejowym z Huty Ostrowieckiej przez blisko 6 tygodni. Niemcy w odwecie powiesili na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim 30 mieszkańców miasta.
- We wrześniu 1942 r., oddział dowodzony przez por. Antoniego Krupę "Witolda" w sile 20-stu ludzi uderzył na posterunek niemiecki na Kępie Wołowskiej. Zdobyto bez strat własnych 1 pm, 20 kb, 1 pistolet, amunicję, granaty i sprzęt wojskowy.

Obwód Kielce.

Oddziały i patrole dywersyjne zorganizowano w pionie Komendy Obwodu oraz przy komendantach podobwodów (Niewachlów, Suchedniów, Bodzentyn, Dyminy, Piekoszów).

Grupy i oddziały sabotażowo-dywersyjne:

Grupa bojowa ZO.

Dowódca:
- Kaleta "Jan".
kpr. pchor./ppor. Zygmunt Firley "Kajtek".

Ważniejsze akcje:

Na terenie Obwodu Kielce szczególnie aktywnie zwalczano osoby współpracujące z okupantem.
- Większość wyroków WSS na terenie miasta wykonywała grupa bojowa Kalety "Jana", a następnie Zygmunta Firleya "Kajtka".
Na terenie Kielc przeprowadzono najwięcej akcji tego typu w Okręgu Kielce-Radom.
Szczególnym wyrazem konsekwencji podziemnego wymiaru sprawiedliwości może być akcja likwidacyjna na konfidenta Gestapo w Kielcach, Hansa vel Franza Wittka, która ciągnęła się od 1940 r. a zakończyła dopiero 15 czerwca 1944 r., kiedy to zabito konfidenta tuż przed gmachem Sipo i SD w Kielcach.
- W kwietniu 1942 r., podpalono tartak w Zagnańsku.

Obwód Busko.

Oddziały i patrole dywersyjne zorganizowano w każdym z Podobwodów (Busko, Stopnica, Chmielnik, Nowy Korczyn, Szydłów.)

Obwód Jędrzejów.

Oddziały i patrole dywersyjne zorganizowano w każdym z Podobwodów (Dębska Wola, Węgleszyn, Skroniów, Sędziszów, Wodzisław, Węgleniec). W maju 1942 r., powołano patrole dywersyjne w każdej placówce Obwodu.

Oddziały i patrole dywersyjne:

Oddział dywersyjny Obwodu.

Dowódca:
pchor. Władysław Tykwiński "Krata".

Oddział dywersyjny podobwodu Skroniów.

Dowódca:
- Józef Kałwa "Grunt".

Patrol dywersyjny placówki Sędziszów.

Dowódca:
ppor. Ireneusz Maszczyński "Blondyn".

Patrol dywersyjny placówki Mstyczów.

Dowódca:
plut. Stanisław Janowski "Brodacz".

Patrol dywersji specjalnej podobwodu Sędziszów.

Dowódca:
sierż. Franciszek Sokół "Sara".

Patrol zajmował się przede wszystkim penetracją ładunków w transportach wojskowych i niszczeniem wagonów kolejowych.
Ważniejsze akcje:

- W nocy z 24 na 25 stycznia 1942 r., wykolejono pociąg pod Jędrzejowem. Parowóz i 10 wagonów zostało zniszczonych, 6 innych zostało uszkodzonych. Przerwa w ruchu kolejowym trwała 18 godzin. Akcję wykonano bez strat własnych.

Obwód Włoszczowa.

Oddziały i patrole dywersyjne zorganizowano w każdym z Podobwodów (I, II, III, IV, V).

Obwód Częstochowa.

Referenci ZO:
- Daniel Stępień "Daniel".
- Suliga "Jan".
Ważniejsze akcje:

- 4 października 1942 r., w Częstochowie oddział dywersyjny dowodzony przez ppor. Henryka Furmańczyka "Henryka", wykonał akcję na więzienie na Zawodziu, w celu uwolnienia ppłk Stanisława Mireckiego "Butryma". Akcja zakończyła się powodzeniem, bowiem "Butryma" uwolniono i przewieziono do Warszawy. Dodatkowo przeprowadzono ją bez jednego wystrzału i bez strat.

Obwód Radomsko.

Oddziały i patrole dywersyjne zorganizowano w każdym z Podobwodów (Brzeźnica, Kamińsk, Rzejowice, Gidle, Kłomnice, miasto Radomsko).

Ważniejsze akcje:

- We wrześniu 1941 r., członkowie ZO (Wacław Strzeliński, Tadeusz Kwaśniewski, Ignacy Rudziński oraz 6 innych osób) podłożyli 5 bomb zapalających w fabryce mebli giętych "Thonet-Mundus" w Radomsku. Zniszczeniu uległy hale, w których produkowano wozy i sprzęt na potrzeby wojska, a także inne zabudowania.
- W listopadzie 1942 r., w rejonie miejscowości Włynice odebrano zrzut z Anglii bez zakłóceń i przy małej osłonie, który w całości odesłano do Warszawy. Dowódca akcji ppor. Jan Zaremba "Jerzy".

Referat ZO Okręgu Lublin.

Referent ZO:
- Alfons Faściszewski "Konar".

Patrole i oddziały dywersyjne:

Oddział dyspozycyjny ZO Komendy Okręgu - Obwód Puławy.

Dowódca:
ppor. Marian Sikora "Czarny", "Przepiórka".

Oddział dyspozycyjny ZO Komendy Okręgu - Obwód Lubartów.

ppor. cz. w. Bolesław Mucharski "Lekarz", "Kłak".

Oddział Obwodu Puławy ZWZ.

- Alfons Faściszewski "Konar".

Ważniejsze akcje:

- W noc sylwestrową 1942/1943 r., wysadzono mosty kolejowe pod Minkowicami, w powiecie lubelskim oraz na rzece Huczwa pod Werbkowicami w powiecie hrubieszowskim.

Grupy jak i oddziały dywersyjne ZO Okręgu Lublin charakteryzowała dość luźna formuła organizacyjna. Generalnie okręgowy Związek Odwetu nie był strukturą dobrze wykształconą i poza obwodami Puławy i Lubartów utworzono nieliczne grypy ZO w obwodzie hrubieszowskim.
Brak danych o strukturach ZO na terenie innych obwodów pozwala podejrzewać, że nie zostały one tam w ogóle zorganizowane. Przyczyną była zapewne sieć tzw. oddziałów szturmowych, która działała niezależnie od ZO, a którą w listopadzie 1942 r., przemianowano na sieć Oddziałów Dywersji Bojowej. Łącznie Związek Odwetu liczył nie więcej niż kilkadziesiąt osób i przeprowadził kilka akcji likwidacyjnych i ekspriopriacyjnych.

Referat ZO Okręgu Łódź.

Szef ZO:
kpt. Franciszek Chołąckiewicz "Franek".: ?? - ??

Zespoły sabotażowe powstały we wszystkich większych zakładach przemysłowych m. in w zakładach Scheiblera i Grohmanna, Horaka, oraz fabrykach "Promotor", "Zellgarn", gdzie niszczono surowce i uszkadzano maszyny.

Grupy sabotażowo-dywersyjne kolejarzy.

Ważniejsze akcje:

- W lutym 1941 r., w Czastarach podpalono, za pomocą zapalników czasowych, 8 wagonów ze słomą lnianą.
- 29 marca 1941 r., w Karolewie podpalono wagon ze słomą lnianą.
- W marcu na stacji Łódź Kaliska podpalono wagon ze słomą.
- 6 czerwca 1941 r., w Pabianicach podpalono wagony ze słomą i tytoniem.
- W nocy z 8 na 9 lipca 1941 r., w Pabianicach podpalono wagon ze słomą, dwa dalsze wagony uszkodzono.
- W listopadzie lub grudniu 1942 r., na stacji kolejowej Łódź-Widzew zniszczono pociąg z bombami lotniczymi.

Referat ZO Okręgu Poznań. Wielkopolskie Kierownictwo Związku Odwetu.

Referent ZO:
por. Czesław Surma "Marian".
por. Zenon Pluciński "Halski".

Zastępca:
- ppor. cz. w. Franciszek Witaszek "Warta".

Wydział III WKZO:

Szef:
- Edmund Norbecki "Edek".
Łączniczka:
- Czesława Milianowa.

Sekcja techniczna.
Sekcja legalizacyjna.

Komórka studiów i produkcji środków walki sabotażowo-dywersyjnej.

Szef:
ppor. cz. w. dr Franciszek Witaszek "Warta".

Łączniczka:
- Magdalena Monika Cegłowska "Mimi".

Ośrodki WKZO:

Inspektorat Poznań-Miasto.
Inspektorat Gniezno.

Inspektorat Ostrów Wielkopolski.

Inspektorat Leszno.

Szef:
por. Stanisław Kościelny.

Łączna liczba żołnierzy we wszystkich ośrodkach dywersyjnych wyniosła około 200 ludzi.
Szczególnie aktywnie działano na szosach Kalisz-Pleszew i Milicz-Wronki oraz w warsztatach kolejowych i na węźle kolejowym wokół Ostrowa Wlkp.

Oddział Dywersji Bojowej.

Dowódca:
st. sierż. Michał Garczyk "Kuba".

Ważniejsze akcje:

- Akcja przeciw "drogom żelaznym". Według fragmentarycznych danych jej owocem było wykolejenie dwóch pociągów, a także podpalenie 33 wagonów i cystern z benzyną.
- W nocy z 20 na 21 lutego 1942 r., w ramach akcji "Bellwork" podpalono magazyny wojskowe w porcie rzecznym w Poznaniu. Zniszczeniu uległ sprzęt i materiały przygotowywane na front wschodni, wycenione przez okupanta na około 1 000 000 reichsmarek. Akcję wykonał Oddział Dywersji Bojowej st. sierż. Michała Garczyka "Kuby".

W ramach sabotażu komórki WKZO działały czynnie m. in. w:

- Zakładach DMW - Deutsche Waffen-und Munition-Fabricken AG w Poznaniu, gdzie niszczono m.in. pasy transmisyjne.
- Składnicach wojskowych w Gnieźnie, gdzie wrzucano truciznę do pasz dla bydła i koni oraz skażano materiały pędne.

Sieć WKZO została rozbita aresztowaniami, które rozpoczęły się w kwietniu 1942 r.

Obszar Kraków.

Kierownictwo Walki Czynnej.

Kierownik:
- ppłk dypl. Kazimierz Pluta-Czachowski "Paprzyca".: styczeń 1940 - lipiec 1941 r.

I Zastępca:
mjr dypl. Paweł Zagórowski "Andrzej", "Góra", "Maciej", "Strzemię".

II Zastępca (Sprawy Zaolzia, COP i Małopolski):
mjr Kazimierz Tumidajski "Maciej", "Edward".

III Zastępca (Sprawy Śląska, Zagłębia i Reichu):
kpt. Ryszard Margosz "Ryszard".

Referat Studiów i Planowania.
Szef:
kpt. dypl. Aleksander Ratuszny "Gniewosz", "Kowalski", "Miech".

Kwatermistrz:
kpt. inż. Stefan Bock "Gajowy", "Kozioł".

Sekretariat.
Szef:
- H. Zawilska "Halina".

Sekcja kurierska:
Szef:
- R. Gitis "Tur".

Kierownictwo Sabotażu, Dywersji i Lotnych Akcji Odwetu.

(Ekspozytura "B" Szefostwa Dywersji KG ZWZ).

Kierownik:
kpt. Władysław Karaś "Pankracy", "Dyrektor".

I Zastępca (Organizacja terenu):
- inż. Henryk Buzun "Trzebunia".

II Zastępca (Kierownik rejonów dywersyjnych i Biura Studiów).
por. inż. Stolarski "Dąb".

III Zastępca (Gospodarka pieniężna i legalizacja).
- dr Aleksander Szyller (Schiller) "Hel", "Socha".

Produkcja materiału bojowego.
Kierownicy:
- inż. Staronka (?) "Andrzej".
- inż. Burski (?).

Sekretariat i Służba Wewnętrzna.
Kierownik:
- Z. Słabiakówna "Zosia".

Sekcja łącznikowa i transportu.

Związek Odwetu.

Szefowie:
mjr Władysław Cyga "Kozak".: ?? - 9 kwietnia 1940 r. (aresztowany).

- p.o. Aleksander Bugajski "Halny".: ?? - 12 maja 1941 r. (aresztowany).

Krakowska Organizacja Akcji Kolejowej.

(Ekspozytura "C" późniejszego Szefostwa ZO KG ZWZ oraz komenda rejonu N-2 akcji kolejowej).

Kierownik:
- inż Józef Jasieński "Poryw".

I Zastępca (Organizacja terenu i działań).
- inż. Szandro (?) "Gniew".

II Zastępca (Operacje i Biuro Studiów).
- P. Chan "Piotr".

III Zastępca:
- R. Horodziejewski "Roman".

Sekretariat.
Kierownik:
- F. Kralikowski "Michał".

Zakres działania Kierownictwa Akcji Kolejowej: wywiad, kontrwywiad, sabotaż, dywersja techniczna, przerzuty konspiracyjne na liniach kolejowych.
Kierownictwu podlegali kierownicy rejonów akcji kolejowej: krakowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, rzeszowskiego, przemyskiego, dębickiego, rozwadowskiego, jasielskiego.
Do maja 1940 r., podlegały mu, pod względem fachowym i dyspozycyjnym: Kierownictwo Śląskiej Okręgowej Akcji Kolejowej N-3, Kierownictwo Częstochowskiego Rejonu Akcji Kolejowej N-4 oraz Kierownictwo Lubelskiej Okręgowej Akcji Kolejowej N-5.
Oparcie i tzw. "przykrywkę" w działalności konspiracyjnej dawały tzw. Brennstoffversorgung für nicht deutsche Angesteten. Ich kierownikami byli: w Krakowie - inż. Bitenek, w Radomiu - inż. Tatarowski "Rafał", w Lublinie - inż. Chludziński.
Poprzez te biura utrzymywano łączność z rejonami organizacyjnymi i odcinkami akcji kolejowej, z sąsiednimi dyrekcjami i z Szefostwem Komunikacji KG ZWZ, ukrytym w centrali Brennstoffversongung f.n.d.A, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Kruczej 14 i bezpośrednio powiązanym z Szefostwem Dywersji oraz z poszczególnymi Oddziałami Sztabu KG ZWZ.

Kierownictwo granicznych przerzutów kurierskich i pocztowych.

Kierownik:
mjr Jan Kopecki "Skałka", "Gala", "Strzałka".

I Zastępca (Organizacja terenu i nadzór nad trasami).
kpt. Józef Prus "Tadeusz".

II Zastępca (Sprawy pieniężne i legalizacja).
- J. Mikowa (?) "Kinga".

Sekretariat i Służba Wewnętrzna.
Kierownik:
- Wanda Marokini-Gąsiorowska "Wanda", "Jadwiga".

Zespół łączniczek.

Główna składnica dla Komendy Obszaru Południe.

Kierownik centralnego ośrodka łączności wewnętrznej:
- Wanda Górecka.

Lokal konspiracyjny przy ul. Karmelickiej 16.

Odcinek przerzutów na Węgry:

Kierownik przerzutu na Węgry:
- inż. Jurczak "Dąbrówka".

Punkty kontaktowe:

Zakład Instalacji Kanalizacyjnych - ul. Franciszkańska 4, lokal przy ul. Lubicz 27, zakład dentystyczny przy ul. Starowiślnej 18.

Pododcinek Nowy Targ/Trasa "Turbacz".

Kierownicy:
por. Z. Dunin-Borkowski "Zygmunt".

- Maksymilian Kaucki "Antoni".

Pododcinek Nowy Sącz/Trasy "Lubań" i "Poprad".

Kierownicy:
por. K. Gucwa "Góral".
ppor. L. Kwiatkowski "Tomek".

- Jan Freisler "Sądecki" (? według relacji Heleny Latkowskiej-Rudzińskiej).

Pododcinek Sanok/Trasa "San".

Kierownik:
- mgr A. Rybicki.

Pododcinek Szczakowa.

Kierownik:
por. rez. W. Soiński "Jodła".

Pododcinek Cieszyn.

Kierownik:
por. rez. T. Krok "Gruda".

Siedziba w Wadowicach.

Pododcinek Przemyśl (Kierunek na Lwów).

Kierownik:
kpt. mar. Kaputa (?) "Cis".

Zastępca:
- N.N. "San".

Kierownik przerzutu na Śląsk:
- Walter Bartoniak.
- E. Makowski "Erwin".

Punkty kontaktowe:

Fabryka Harlosa w Dębniku, zakład fotograficzny Opiłki przy ul. Lubicz 23, perfumeria Łukowicza przy ul. Karmelickiej 60, Firma "K. Borkowski" przy ul Krzyża 1.

Kierownik przerzutu na Lwów:
por. rez. T. Dobrowolski "Gabriela".

Punkty kontaktowe:

hurtownia galanterii przy ul. Krakowskiej 5, firma L. Jasińskiego w Rynku Św. Jana, sklep z dewocjanaliami Agrewajtisa przy ul. Św. Tomasza 12 (?).

Kierownik przerzutu na Warszawę:
- N.N. "Halina".

Punkty kontaktowe: lokal przy ul. Lubelskiej 20, sklep W. Skąpskiego w Pasażu Bielaka.

Punkt przerzutów specjalnych w Biurze "Wagons Lits Cook".
Kierownik:
- Maria Brandysówna "Marysia".

Lokal biura przy ul. Sławkowskiej 12.

Na każdym z odcinków przerzutowych uruchomiono terenowe punkty wyczekiwania na kurierów. Latem 1940 r., utworzono punkty wypoczynkowe dla kurierów w schroniskach turystycznych na Turbaczu i Lubaniu, we dworach: w Rabie, Wyżnej i Nawojowej, w klasztorach: w Zebrzydowicach, Komańczy i w klasztorze Michaelitów koło Rymanowa.

Samodzielna organizacja informacji, propagandy i walki cywilnej.

Szef:
mjr rez. Kazimierz Kierzkowski "Prezes", "Kazimierz I".: styczeń 1940 - lipiec 1941 r. (aresztowany).

I Zastępca:
kpt. Ludwik Oskierko "Ludwik" (przysłany z Warszawy).

II Zastępca:
- Władysław Kabaciński "Kalina", "Kordian".

III Zastępca:
- Józef Wójtowicz "Orawa".

Sekretariat i Służba Wewnętrzna.
Kierownicy:
- Władysława Kierzkowska "Włada" (żona Kazimierza Kierzkowskiego).
- Marek Kierzkowski "Marek" (syn Kazimierza Kierzkowskiego).

Organizacja kolportażu.
Kierownik:
- Janina Oszastówna "Janka".

Dział Informacji Społeczno-Politycznej.
Kierownik:
- Józef Wójtowicz "Orawa".

Dział Propagandy.
Kierownik:
- Władysław Kabaciński "Kalina", "Kordian".

Samodzielny Dział Narodowościowy.
Kierownik:
- dr Stanisław Długocki "Stanisław", "Ksiądz", "Romin".

Dział Pomocy Społecznej.
Kierownik:
- Zygmunt Stamajzen "Wiktor", "Gąsiorowski".

Redakcja "Nakazów Dnia".
Kierownicy:
- Ludwik Muzyczka "Benedykt".
- Adam Uziębło "Piotr".

Biuro Informacji Propagandy było ściśle powiązane z Kierownictwem Akcji Czynnej Obszaru i koordynowane przez ppłk Plutę-Czachowskiego "Paprzycę".
Pismem BiP-u Obszaru zostały 1 marca 1940 r., "Nakazy Dnia" - wydawane od 1 listopada 1939 r., przez Organizację Orła Białego. Pismo to początkowo wydawano na powielaczu w nakładzie 600, w listopadzie w 1 000, a z końcem grudnia już w 3 000 egzemplarzy tygodniowo.
Twórcami oraz członkami redakcji pisma byli: Ludwik Muzyczka "Benedykt", Władysław Kabaciński "Kalina", Janina Oszastówna "Janka" (jednocześnie kierowniczka kolportażu) oraz Irena Augustyniak "Oleńka".

Okręgowe kierownictwo sabotażu, dywersji i lotnych akcji odwetu Okręgu Kraków. Referat ZO Okręgu Kraków.

Referenci ZO:
kpt./mjr Władysław Karaś „Pankracy".: wiosna - jesień 1940 r.

- Stanisław Kamiński „Dyrektor".: jesień - styczeń/luty 1941 r.

mjr dr Władysław Cyga „Kozak".: styczeń/luty - 9 kwietnia 1941 r.
mjr dypl. Stefan Rychter „Brożyna".: sierpień 1941 - maj 1942 r.
ppłk Stefan Dul „Olszyna".: kwiecień/maj 1942 - styczeń 1943 r.

I Zastępca:
por. K. Murczyński "Selim".

II Zastępca:
- Jan Pańczakiewicz "Grzegorz".

III Zastępca:
- inż. J. Kryński "Kur".

Sekretariat i służba wewnętrzna:
- H. Hofman "Helenka".

Łączniczki:
- L. Stamajzenówna "Lilka".
- Hanna Wysocka "Perełka".

Kurierzy i zlecenia specjalne:
- K. Szkonter "Teofil".
- F. Harlos "Fryderyk".

Tajne Laboratoria ZO.
Kierownik:
- mgr Jerzy Karwaj "Jerzyk".

Zespoły sabotażowo-dywersyjne:

Najaktywniejsze siatki sabotażowo-dywersyjne ZO i współpracujące z ZO, na terenie miasta Krakowa działały od pierwszych miesięcy okupacji na terenie fabryki Zieleniewskiego, w zakładach sodowych „Solvay" i w krakowskiej „Fabryce Kabli", a zespoły bojowe znajdowały się we wszystkich ważniejszych obiektach przemysłowych miasta.

W tym samym czasie na terenie Okręgu ZWZ Kraków podjęły działanie siatki sabotażowo-dywersyjne ZO i TOW oraz siatki współpracujące z ZO rozmieszczone w zakładach chemicznych w Mościcach, w zakładach Stalowej Woli, w rzeszowskiej fabryce silników samolotowych i w mieleckich zakładach PZL, w sanockiej fabryce parowozów i wagonów Cegielskiego, w fabryce sztucznego kauczuku na terenie m. Pustynia k/Dębicy, w fabryce amunicji w m. Majdan w Puszczy Sandomierskiej, w obrębie obiektów przemysłowych jasielsko-krośnieńskiego zagłębia naftowego, w rafineriach na terenie m. Jedlicze k/Krosna i m. Sowliny k/Limanowej oraz we wszystkich niemal zakładach przemysłowych dawnego COP-u.

Silne zespoły sabotażowo-dywersyjne działały również na całej kolejowej sieci komunikacyjnej Okręgu ZWZ Kraków, obejmując przede wszystkim szczególnie ważną dla Niemców magistralę Kraków-Lwów oraz węzłowe stacje kolejowe w Krakowie, Tarnowie, Dębicy, Rzeszowie, Przeworsku i Przemyślu, w Chabówce, Nowym Sączu, Stróżach, Zagórzanach i Jaśle a także w Rozwadowie.
Działalnością dywersyjno sabotażową objęto również duże zakłady naprawcze taboru kolejowego i parowozownie w Płaszowie pod Krakowem, Starym Sączu, Rzeszowie i Rozwadowie, a także kolejowy port towarowy w Żurawicy koło Przemyśla. Prócz działań wymierzonych w transport i przemysł nieprzyjaciela już od pierwszych miesięcy okupacji na terenach Okręgu krakowskiego przeprowadzano planowy sabotaż gospodarczy, który miał charakter ciągły.

Oddziały i patrole dywersyjno-sabotażowe.

Grupa bojowa "Halnego".

Dowódca:
por. Aleksander Bugajski "Halny".

Grupa bojowa "Jaszcza".

Dowódca:
kpt. Tadeusza Naturalisty "Jaszcza".

Ważniejsze akcje:

- marzec 1940 r., podpalono halę zakładów lotniczych w Rzeszowie.
- 1 marca 1940 r., podpalono halę fabryczną z dwoma samolotami i częściami zapasowymi do 200 szybowców w Mielcu.
- 20 sierpnia 1940 r., podpalono zbiorniki z ropą pod Krosnem.
- 21 września 1940 r., podpalono magazyn ropy naftowej w Bankoczycach.
- 26 września 1940 r., podpalono zapasy drewna w Nowym Sączu.
- 26 października 1940 r., podpalono fabrykę w Krakowie (?).
- 27 listopada 1940 r., podpalono urząd finansowy w Krakowie.
- 4 grudnia 1940 r., podpalono wystawę niemiecką w Pałacu Sztuk Pięknych.
- 12 lutego 1942 r., podpalono składy z materiałami wojskowymi w Przeworsku.
- W nocy z 2 na 3 marca 1942 r., dokonano rekwizycji niemieckiego magazynu w Nienadowej n/Sanem, niedaleko Przemyśla. Wypadu dokonały połączone patrole dywersyjne Obwodów Łańcut i Jarosław. Akcja miała charakter dozbrojeniowy, a łupem wykonawców akcji padło ponad 200 sztuk broni radzieckiej, różnego rodzaju.
- 10 marca 1942 r., podpalono hangar wojskowy w Rudniku.
- 8 kwietnia 1942 r., podpalono skład z materiałami wojskowymi w Krakowie.
- W listopadzie 1940 i 1941, oraz w styczniu 1942 r., dokonano akcji wrzucenia pojemników z gazem lub podpaleń restauracji i kin "Nür für Deutsche" w Krakowie.

Według szacunkowych obliczeń w latach 1940 - 1943 (a więc częściowo także w okresie istnienia Kedywu), dokonano przeszło 1 300 akcji bojowych w tym:
25 wykolejeń, spalenia 134 wagonów i cystern, 84 podpaleń zakładów przemysłowych, składów, magazynów, tartaków itp., 22 akcji na posterunki policyjno-wojskowe i straże graniczne, 23 odbić i uwolnień z więzień, aresztów, obozów, szpitali i konwojów, 42 potyczek, starć, walk i zasadzek na drogach, 135 akcji dozbrojeniowych, 150 napadów i uderzeń na obiekty administracyjno-gospodarcze, 334 akcji likwidacyjnych (w tym 64 na pracowników niemieckiego aparatu policyjnego), 24 akcji na kina i 17 ekspopriacji.

Referat ZO Okręgu Śląsk.

Referenci ZO w Komendzie Okręgu:

- inż. Franciszek Kwaśnicki "Rawicz", "Brochwicz".: sierpień 1940 - styczeń 1941 r.

ppor. Wacław Stacherski "Uważny", "Nowina".: 1941 - lato 1942 r.
chor. Stefan Nowocień "Prawdzic".: lato 1942 - ??

Sieć ZO inż. Kwaśnickiego:

Szef:
- inż. Franciszek Kwaśnicki "Rawicz", "Brochwicz".: sierpień 1940 - styczeń 1941 r.

Zastępca:
- mgr. Paweł Kurus "Podbiał".

Finanse i Opieka społeczna.
- Karol Grycz.

Łączniczki:
- Helena Kynast "Halka".
- Bronisława Benesz "Bronka".
- Zofia Kubisz.
- Maria Münich.
- Bronisława Onderek. - Olga Stachurowa.
- Wanda Dylong.
- Maria Adamaszkówna.
- Helena Jacakówna.

Łącznik do specjalnych poruczeń na terenie Rzeszy.
- Edward Tylk.

Obwód Górny Śląsk.

Kierownicy:
- inż. Stanisław Pernak "Głuchman".?? - grudzień 1940 r.
- inż. Gustaw Rózycki.: grudzień 1940 -??

Obwód Żywiec i Bielsko.

Kierownik:
- Franciszek Czudka "Stary", "Grudecki".

Obwód Cieszyn.

Kierownik:
- Paweł Kurus "Podbiał"

Obwód Karwina-Frydek (Zaolzie).

Kierownik.:
- Józef Kominek "Stefan".

Komórka ZO we Wrocławiu.

Kierownik:
- inż. Józef Komorek.

Komórka ZO w Berlinie (dzielnica Charlottenburg).

Kierownik:
- Alfred Urbańczyk.

Komórka ZO w Harligerode (w górach Harzu).

Kierownik:
- Henryk Drewski.

Komórka ZO w Malmitz koło Żagania.

Kierownik:
- Paweł Urbaczek.

Komórka ZO w Saltzgittel.

Komórka ZO w Wiedniu.

Komórka ZO w Lądku Zdrój.

Komórki ZO Okręgu Śląsk, na terenie Generalnej Guberni.
(Kraków, Warszawa, Lublin).

Wszystkie większe i ważniejsze zakłady przemysłowe Śląska miały zainstalowane komórki Związku Odwetu. Dodatkowo istniały komórki ZO poza granicami Rzeczpospolitej sprzed września 1939 r. Mowa tu o grupach dywersyjnych na Zaolziu, we Wrocławiu i w Berlinie.
Siatkę inż. Kwaśnickiego rozbito na przełomie 1940 i 1941 r., kontynuując aresztowania aż do końca 1941 r. Objęto nimi ponad 300 osób.

Sieć ZO Wacława Smoczyka.

Szef:
ppor. Wacław Smoczyk "Jan Szeliga", "Rudolf Wolf".?? - marzec 1942 r.

Sieć Smoczyka działała głównie na obszarach Rzeszy, gdzie miała swoje ekspozytury. Wyspecjalizowała się w tzw. dywersji kolejowej i podlegała również bezpośrednio Szefostwu ZO Komendy Głównej ZWZ.
Niestety brak szczegółowych danych nie pozwala na dokładne opisanie jej działalności. Wiadomo, że osobistym dziełem Smoczyka były wspomniane już zamachy z 15 sierpnia 1940 r., na dworcach w Berlinie i we Wrocławiu.
Siatki Smoczyka nigdy nie rozbito natomiast jej dowódca popełnił samobójstwo podczas próby aresztowania, która nastąpiła w marcu 1942 r., w wyniku denuncjacji Pawła Ulczoka (V-177), agenta Gestapo.

Grupa partyzancko-dywersyjna "Marusza".
(Obwód Oświęcim ZWZ.)

Dowódca:
por. Jan Wawrzyszek "Danuta".

Ważniejsze akcje ZO Okręgu Śląsk ZWZ-AK:

- Zakażenie tyfusem studni niemieckiego ośrodka szkoleniowego w Buczu koło Brennej, pow. Cieszyn.
- 2 grudnia 1940 r., unieruchomiono hutę żelaza Witkowice, poprzez podłożenie 1,5 kg. trotylu pod przewody gazowe pieców hutniczych.
- 23 grudnia 1940 r., wysadzono filar kolei linowej, przewożącej węgiel dla huty żelaza Witkowice w Morawskiej Ostrawie.
- W nocy z 23 na 24 listopada 1940 r., podłożono 5 bomb termitowych w hucie żelaza w Trzyńcu. Trzy z nich zdetonowano.
- We wrześniu 1940 r., rozesłano 1 000 ulotek namawiających do obalenia Hitlera i zakończenia wojny.
- 14 stycznia 1941 r., usiłowano wywołać pożary na terenie Wrocławskiego Parku Południowego.
- Podłożono bombę w pociągu pospiesznym w Berlinie, dodatkowo dokonano aktu dywersyjnego na stacji Anhalter w Berlinie.
- Podpalono rafinerię "Pertal".
- Jesienią 1941 r., grupa "Marusza" zlikwidowała 4 szpicli niemieckich działających na terenie Obwodu Oświęcim, opróżniła 7 sklepów niemieckich, dokonała 14 rekwizycji u Niemców oraz zniszczyła 2 niemieckie urzędy zabijając przy tym 7 Niemców.
- W ciągu 1942 r., "Marusza" zlikwidowała 11 konfidentów, 8 żandarmów, przeprowadziła rekwizycję u 19 niemieckich rodzin osiedleńczych, wykoleiła 3 pociągi (w Kozach i Preciszowie).
- W 1942 r., zorganizowano ucieczkę i udzielono pomocy siedmiu więźniów KL Auschwitz oraz kilku innym więźniom, próbującym ucieczek na własną rękę.

Referat ZO Podokręgu Zagłębie Dąbrowskie.

Referent ZO.
ppor. Wacław Stacherski "Uważny","Nowina".

Zastępca:
chor. Stefan Nowocień "Prawdzic".

Łączność i przerzuty.
- Zygmunt Sokół "Uparty".

Obwód Sosnowiec.

Kierownik ZO:
chor. Stefan Nowocień "Prawdzic".

Obwód Dąbrowa Górnicza.

Kierownik ZO:
- Paszek.

Obwód Zawiercie.

Kierownicy ZO:
por. Jan Bartonez "Szary".
ppor. Stanisław Laskowski "Koga".

Po rozbiciu Komendy Obszaru Kraków na przełomie 1940/1941 r., Podokręg Zagłębie zlikwidowano i włączono do nowo odtwarzanych struktur Okręgu Śląsk ZWZ, przekazując tym samym aktywa ZO Podokręgu Zagłębie, do nowo powstałego samodzielnego okręgu. Na fundamentach tej organizacji, dowodzonej przez ppor. Stacherskiego rozpoczęto odbudowę struktur ZO Okręgu Śląsk.

Referat ZO Okręgu Polesie.

Związek Odwetu w Okręgu Polesie rozpoczęto organizować równolegle ze strukturami jego komendy. Mimo tak szybkiego rozpoczęcia prac organizacyjnych, ZO nigdy nie stanowiła tu trzonu dywersyjnego. Było to spowodowane faktem, iż główny ciężar walki dywersyjno-sabotażowej w okręgu, ponosiły dwie inne organizacje, zupełnie niezależne od ZO. Obie - tak samo jak i Związek Odwetu - weszły w 1943 r. w skład Kedywu Komendy Okręgu. Mowa tu oczywiście o Odcinku III "Wachlarza" oraz o Zgrupowaniu Sabotażu i Dywersji Kolejowej (DSK, "Drużyna") podległemu bezpośrednio Komendzie Okręgu.

Mizerność materiału źródłowego nie pozwalana na szczegółowe odtworzenie obsady strukturalno-osobowej, jak i działalności referatu odwetu KO.
Szczątkowe informacje pozwalają jedynie na identyfikację referentów odwetu w niektórych obwodach i obsady czterech oddziałów dyspozycyjnych:

Obwód Prużana.

Szef ZO:
- Kazimierz Jastrzębski "Głuszec".

Obwód Drohiczyn Poleski.

Szef ZO:
- Lucjan Świerszcz "Lucek".

Patrole i oddziały dywersyjne.

Pluton dywersyjno-bojowy "ZO-1", "Adam".

Dowódca:
sierż. Józef Boruch "Kruk".

Powstał w sierpniu 1942 r. i liczył wówczas 24 żołnierzy. Został rozbity wiosną 1943 r., w wyniku aresztowań, spowodowanych najprawdopodobniej przez denuncjację niejakiego Zawadzkiego - żołnierza plutonu.

Pluton dywersyjno-bojowy "ZO-2", "Kije".

Dowódcy:
kpr. Józef Flaga "Nut".: ?? - sierpień 1942 r.
plut. N.N. "Wilk".: sierpień 1942 - ??

Pod koniec 1942 r., oddział liczył 31 żołnierzy. Oprócz działalności sabotażowo-dywersyjnej pluton wykonywał również akcje likwidacyjne, których miał na koncie sześć.

Pluton dywersyjno-bojowy "Samograj".

Dowódca:
st. sierż. Kazimierz Zerynger "Wiktor".

Pluton jeszcze w trakcie organizowania został rozbity aresztowaniem dowódcy i części jego żołnierzy.

Pluton dywersyjno-bojowy.

Dowódca:
- "Młot".

Brak szczegółowych danych.

Ważniejsze akcje:

- Koniec 1942 r., podpalenie niemieckich magazynów zaopatrzeniowych.
- Przedziurawienie 3 cystern na bocznicy w Brześciu.
- Sierpień 1942 r., rozbicie posterunku ukraińskiej policji pomocniczej w Brzesciu, mieszczącego się przy zbiegu ulic Długiej i 3 Maja i uwolnienie kilku aresztowanych.
- Jesień 1942 r., spalenie stogów prasowanego siana.

Ciąg dalszy w opracowaniu.powrót.


copyright 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion