Nr ISSN 2082-7431
Polska Podziemna
Narodowe Siły Zbrojne.


Struktura terenowa i obsada personalna Okręgów NSZ-ZJ od kwietnia 1944 r.


W lipcu 1944 r., w NSZ-ZJ powstała koncepcja podziału okupowanego terytorium Polski na NSZ-Zachód (tereny okupacji niemieckiej) i NSZ-Wschód (tereny okupacji sowieckiej).
Formalnie oba Obszary powołał do życia ówczesny Komendant Główny NSZ-ZJ gen. Tadeusz Jastrzębski "Powała". W skład Inspektoratu Zachód weszły Okręgi: V Kielce, VII Kraków i VIII Częstochowa, natomiast w skład Inspektoratu Wschód Okręgi: III Lublin, XII Podlasie, XIII Białystok.
Inspektorem Obszaru-Wschód został płk dypl. Wacław Świeciński "Tuwar", który został wysłany do Lublina, gdzie próbował sformować Komendę Ziem Wschodnich NSZ-ONR.
Okręg Lublin uznał jednak zwierzchność płk Albina Raka "Lesińskiego", czyli stanął po stronie scalenia z Armią Krajową. W Okręgu tym istniała już Komenda Ziem Wschodnich NSZ-AK, którą mylnie określa się jako podległą wpływom ONR.
Finalnie płk "Tuwar" nie zdołał utworzyć Obszaru Wschód NSZ-ZJ. Pod koniec 1944 r., został on aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa.

Inspektorem Obszaru-Zachód mianowano płk/gen. bryg. Zygmunta Broniewskiego "Boguckiego", dotychczasowego komendanta Okręgu III (Lublin). Powierzone mu stanowisko objął on 26 sierpnia 1944 r., ale pierwszy rozkaz organizacyjny wydał dopiero 5 września.
Formalnie podlegały mu Komendy Okręgów i oddziały NSZ działające na zachód od linii frontu wschodniego. "Bogucki" posiadał szerokie pełnomocnictwa, miał bowiem prawo do decydowania w zastępstwie Rady Politycznej i Komendanta Głównego NSZ-ZJ.

Faktycznie zasięg oddziaływania "Boguckiego" ograniczył się do Okręgów: V Kielce, VI Warszawa-Powiaty, VII Kraków, VIII Częstochowa i Grupy Operacyjnej Zachód (późniejszej Brygady Świętokrzyskiej).
Jego sytuację komplikował dodatkowo fakt, że oprócz Okręgu VII krakowskiego, we wszystkich pozostałych okręgach istniały komendy NSZ-AK, znacznie silniejsze od tych, które uznawały zwierzchność NSZ-ZJ.
Pozostałe Okręgi: II Mazowsze Północ, IX Łódź, X Poznań i XI Pomorze pozostały poza zasięgiem wpływów NSZ-ZJ, co jest najlepszym dowodem na lojalne wykonywanie umowy scaleniowej na ich terenach.

Struktura terenowa NSZ-ONR została zreorganizowana 1 kwietnia 1945 r., czyli już pod okupacją sowiecką. Całość podległych NSZ-ONR struktur podzielono na trzy Obszary (Inspektoraty): Zachód, Wschód i Południe, natomiast wszystkie Okręgi otrzymały nową numerację.
Jak wynika z rozkazów wydawanych przez Komendę NSZ-ZJ, organizacja ta miała charakter wybitnie kadrowy i starała się ograniczać akcje wojskowe przeciwko komunistom do niezbędnego minimum.
Ograniczenia te wynikały przede wszystkim z przechodzenia poszczególnych części NSZ do tworzonego w tym czasie (od lutego 1945 r.) Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), które organizowano także w oparciu o siły NOW-AK, NSZ-AK i części podziemia poakowskiego.

W okresie od lipca do listopada 1945 r., okręgi NSZ-ONR zostały rozbite aresztowaniami Urzędu Bezpieczeństwa, natomiast dowództwo uległo dezorganizacji. W sierpniu tego roku kraj opuścił gen. bryg. Zygmunt Broniewski "Bogucki".
Na czele resztek rozbitych struktur stanął ppłk Stanisław Kasznica "Przepona", jako szef tzw. Rady Inspektorów (komendantów Obszarów). W tym czasie sprawnie działał jedynie wywiad, natomiast oddziały partyzanckie, w dużej mierze zostały włączone do wspomnianego NZW lub działały już zupełnie samodzielnie.

Największe wątpliwości i kontrowersje w dotychczasowej historiografii NSZ budzą szacunki liczebności rozłamowej jej części. Brakuje prawie zupełnie dokumentów organizacyjnych z zestawieniami liczebnymi.
Dodatkowo historycy zajmujący się tą problematyką z reguły błędnie utożsamiają NSZ-ONR z całością organizacji, według niektórych szacunków liczącej w momencie rozłamu 70 do nawet 90 tysięcy żołnierzy.
Pewne światło na zagadnienie liczebności NSZ-ZJ rzucają notatki Stanisława Kasznicy "Wąsowskiego" z rozmowy z Delegatem Rządu RP na Kraj Janem Stanisławem Jankowskim "Janem", "Sobólem":

1. Opisałem KG - przyczem orientował się on w personaliach Boguckiego i Suwalskiego (...) całością nie był zbudowany.
2. Za Wisłą mamy rozproszone oddziały i szereg ludzi pozostawionych tam i zaskoczonych. Montujemy dowodzenie. (...)
3. Grupa 1 800 ludzi, 80 oficerów i około 200 podchorążych. Dowodzi "Bohun".
(Ppłk Antoni Szacki).
Grupa Operacyjna Zachód, czyli Brygada Świętokrzyska, w dniu 6 grudnia 1944 r., liczyła 73 oficerów, 92 podchorążych, 164 podoficerów i 493 szeregowych, czyli razem 822 ludzi.
4. VI (Okręg Warszawa - Powiaty) - komendant rezerwista, okręg likwidacyjny, ogromne rozkręcenie tak, że adamowcy (Zwolennicy scalenia z AK. Nazwa stosowana w NSZ-ONR od pseudonimu Wacława Pacholczyka) nawet swojego odebrać nie mogą. Siły 3 000.
5. VII
(Okręg Kraków) z niczego 2 000 w ciągu 2 m-cy. Utrata przez front silnego COP. Na południu (Podkarpacie) nic. Przerzuty i osiągnięcia na Cieszyńskim - rejon ewakuacyjny.
7. VIII Śląsk 5 000, Zagłebie 5 000, 4 powiaty GG 300 ale 1-2 miesięcy dużo więcej (...).
W rzeczywistości na Śląsku i w Zagłębiu nie było Komendy Okręgu, a te tereny podlegały Okręgowi VIII Częstochowa.
8. Grupa Północ (z winy "Kmicica" brak D-dcy). Jest kilku wybitnych partyzantów. Bazą II i XIII Okr. (...) Przygotowujemy dla nich Dowódcę.
Grupa Północ nie została zorganizowana, a Okręgi: II Mazowsze Północ i XIII Białystok poparły scalenie z Armią Krajową.

Na terenie GG ogromne usprawnienie i podniesienie morale. Ogółem dysponujemy 20-30 tys. Uzbrojenie, nie licząc oddziałów leśnych na 10 %.
Na Pomorzu duże możliwości (zarzut J
(Delegat Rządu), że ich nie wykorzystujemy). Odpowiedź - wysyłamy najlepszego człowieka z zadaniem zorganizowania Pomorza (...).
Nasz plan operacyjny przewiduje odwrót po Odrę i Nissę. A dalej nie potrafimy jeszcze przewidzieć prócz ogólników (przebijanie się, rozpuszczenie ludzi).
Na miejscu stawiamy słabe siły (trudności z doborem D-dców (...)). Gros ludzi zdolnych do noszenia broni ewakuujemy i to zdekonspirowanych przy grupach a innych np. przez Todt`a, uzyskując w tzw. Reichu większe ich skupienia. To jednak dopiero w opracowaniu. (...) Jan pragnie jak najprędzej to ujrzeć, celem uzgodnienia w tej materii obu rozkazodawstw.
Próbował narzucić nam koncepcję przejścia Gr. Op. Zachód na Pomorze , gdzie on najprędzej oczekuje aliantów. Po fachowej dyskusji wykazałem mu niewykonalność operacyjną takiego przedsięwzięcia (...).


Stany liczebne NSZ-ONR, wymieniane przez "Wąsowskiego" w przytoczonych wyżej notatkach, trzeba traktować z dużą ostrożnością. Liczba 20-30 tys. ludzi wydaje się być mocno zawyżona, tym bardziej, że sam Kasznica traktuje te dane jako "raczej potencjalne", niż zgodne z rzeczywistością. W znacznie późniejszych publikacjach, o charakterze bardziej propagandowym niż historycznym, siły te były jeszcze bardziej wyolbrzymiane.
Ich prawdziwość weryfikuje na przykład raport Komendanta Głównego AK (gen. Okulickiego) z 26 października 1944 r., w których informował on Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza iż:

... większość Okręgów NSZ podporządkowała się Komendantowi wyznaczonemu przez "Bora".

Fragment ten można za całą pewnością traktować jako kolejny głos podważający wiarygodność danych, podawanych przez stronę ONR-owską.

Okręg I Warszawa-Miasto.

(Istniał do wybuchu Powstania Warszawskiego).

Komendant:

mjr Mieczysław Osmólski "Kozłowski".: kwiecień/maj - 1 sierpnia 1944 r.

Szef Sztabu:

mjr Edward Jaworowicz "Bicz Edward".: ?? - 16 wrzesień 1944 r. (zginął w Powstaniu Warszawskim).

Wydział I.

Szef:
por. Franciszek Tymowski "Mroziński Paweł".

Wydział II.

Szefowie:
mjr Mieczysław Osmólski "Kozłowski" (?).: 1944 r.
kpt. N.N. "Ostaszewski".

Wydział III.

Szef:
p.o. kpt. Ryszard Godlewski "Ożóg".

Wydział IV.

Szef:
kpt. N.N. "Żarski Jan".

Wydział V.

Szef:
kpt. N.N. "Jankowski Piotr".

Wydział VI.
Szef:
ppor. N.N. "Romański".

Komendy Powiatowe:

Dzielnica Południowa.

Komendant:
mjr N.N. "Trajan".

Dzielnica Północna.

Komendant:
mjr Stanisław Szymański "Szeptycki".

Dzielnica Praga.

Komendant:
kpt. Ryszard Godlewski "Ożóg Ryszard".

Powiat Wschodni (Rembertów).

Komendant:
- N.N. "Leszczyc Janusz".

Powiat Zachodni (Pruszków).

Komendant:
ppor. Wiktor Roman Skiba "Jacek Wolański".

*****

Inspektorat (Obszar) Zachód.

Komendant:

płk/gen. bryg. Zygmunt Broniewski "Borucki".: 26 sierpień - 20 październik 1944 r.

*****

Okręg V Kielce/Okręg VI Kielecki.

(od 1 kwietnia 1945 r.)

Komendanci:

p.o. mjr/ppłk N.N. "Kordian".: ?? - czerwiec 1944 r.
ppłk N.N. "Kordian".: czerwiec 1944 - marzec 1945 r.
p.o. por./kpt. Mirosław Ostromęcki "Mirski Kazimierz".: od 1 kwietnia 1945 r. ( faktycznie nie objął tej funkcji).

Szefowie sztabu:

mjr Antoni Szacki "Bohun", "Dąbrowski".: ?? - 11 sierpnia 1944 r.
mjr Eugeniusz Kerner "Balcerowski Janusz".: sierpień 1944 - styczeń 1945 r.

Wydział I.

Szefowie:
kpt. Stefan Marcinkowski "Poraj Karol".: ?? - sierpień 1944 r.
por. N.N. "Boratyński".: ?? - styczeń 1945 r.

Okręgowe Kierownictwo Akcji Specjalnej.

Szef:
kpt. Telesfor Piechocki "Gustaw".: ?? - październik 1944 r.

*****

Okręg VI Warszawa-Powiaty/Okręg III Warszawski .

(od 1 kwietnia 1945 r.).

Komendanci:

ppłk lotn. Piotr Abakanowicz "Grey Antoni".: 1 czerwca 1944 - do Powstania Warszawskiego.
p.o. kpt. (tytularny) N.N. ( por.Wiktor Skiba ?) "Wolański Jacek".: wrzesień - październik 1944 r.
kpt./mjr Michał Pobocha "Michałowski Michał".: listopad 1944 - marzec 1945 r.
p.o. por./kpt. Władysław Drybs "Suma Władysław".: 1 kwiecień - 5 lipiec 1945 r.
por./kpt. Stefan Jaszczurowicz "Jasiński Stefan".: lipiec - październik 1945 r.

Szef sztabu:

ppor./por. Wiktor Skiba "Jacek Wolański".: październik 1944 - marzec 1945 r.

Adiutant:
por./kpt. Stefan Celichowski "Andrzej Skalski".: czerwiec - sierpień 1944 r.

Zastępcy komendanta:

kpt./mjr Stefan Sopoćko "Czacki".: 1 czerwca 1944 - do Powstania Warszawskiego.

- Tadeusz Kercz "Olbromski".: kwiecień - lipiec 1945 r.

kpt. Władysław Drybs "Suma".: lipiec - październik 1945 r.

Wydział I.

Szefowie:
kpt. Michał Pobocha "Michałowski".: ?? - do Powstania Warszawskiego.
pchor./ppor. Andrzej Tretiak.: kwiecień - październik 1945 r.

Wydział II.

Szef:
- Ludwik Ciecierski "Ludwik Nowicki".: 1 czerwiec 1944 - 3 wrzesień 1945 r.

Wydział V.

Szefowie:
por. N.N. "Baron".: ?? - grudzień 1944 r.
- Jadwiga Chojnacka "Jadzia".: ?? - marzec 1945 r.

Wydział VI.

Szefowie:
pchor. N.N. "Szczepański".: ?? - grudzień 1944 r.
- Franciszek Kotulecki "Basiński".: ?? - lipiec 1945 r.

Okręgowe Kierownictwo Akcji Specjalnej.

Szef:
ppor. N.N. "Żelazny", "Las", "Bruzda".: kwiecień - lipiec 1945 r.

Komendy Powiatowe:

Warszawa-Miasto.

Komendant:
- Ludwik Ciecierski "Ludwik".: marzec - 3 września 1945 r.

Warszawa-Powiaty.

Komendant:
- Tadeusz Linowski "Ciesielski".: styczeń - lipiec 1945 r.

Błonie.
Komendant:
por. Bolesław Wyczółkowski "Marcin".: ?? - lipiec 1945 r. (?).

*****

Okręg VII Kraków/Okręg VIII Krakowski.


Komendanci:

- N.N. "Smok Józef".: lipiec 1944 r.

p.o. kpt. Lech Neyman "Butrym", "Domarat".: 5 wrzesień 1944 - 31 marzec 1945 r.
ppor. Gustaw (Dobrogost) Potworowski "Zych Zygmunt".: 1 kwiecień - 5 lipiec 1945 r.
kpt. Stanisław Salski "Smuszowicz".: lipiec 1945 r.

Szef sztabu:

- N.N. "Wilczek Jan".: 1 lipiec - wrzesień 1944 r.

Wydział I.

Szef:
por./kpt. Franciszek Wąs "Warmiński".

Wydział II.

Szef:
p.o. por. Stefan Kośmider "Jerzy", "Wolbromski", "Jerzy Melawski".

Wydział III.

Szefowie:
por./kpt. Franciszek Wąs "Warmiński".
ppor./por. Eugeniusz Mięso "Mirski", "Konrad".

Wydział IV.

Szefowie:
ppor. N.N. "Bartosz".
pchor. Franciszek Nowak "Marek".
por. Stanisław Kocem "Onufry Śląski".

Wydział V.

Szefowie:
- Józef Argasiński "Rawicz".
pchor. Jan Mięso "Marek", "Sarnecki".

Wydział VI.

Szef:
ppor. Gustaw Potworowski "Zych".

*****

Okręg VIII Częstochowa/Okręg V Częstochowski.

(od 1 kwietnia 1945 r.) Zlikwidowany ostatecznie 5 lipca 1945 r., i terytorialnie włączony do Okręgu VI Łódzkiego.

Komendanci:

kpt./mjr Stanisław Kasznica "Wąsowski Stanisław".: wrzesień 1944 - marzec 1945 r.
mjr Leon Janik "Janosik".: 1 kwietnia - 7 czerwca 1945 r.

Szefowie sztabu:

kpt. Włodzimierz Żaba "Żniwiarz".: ?? - 18 października (zamordowany).
mjr Leon Janik "Janosik".: ?? - 31 marca 1945 r.

Wydział I.

Szef:
ppor. N.N. "Wapniewski".

Wydział II.

Szef:
por. Franciszek Krawczykowski "Adamski Adam", "Kaczynos".: wrzesień 1944 - kwiecień 1945 r.

Wydział III.

Szef:
ppor. N.N. "Cieszyński".

Wydział IV.

Szef:
kpt. N.N. "Gałczyński".

Wydział V.

Szef:
ppor. N.N. "Halny".

Wydział VI.

Szef:
ppor. N.N. "Cieszyński".

PWSK.

Kierowniczki:
- p.o. N.N. "Prądzyńska Renata".: ?? - wrzesień 1944 r.
- N.N. "Dobrowolska Ewa".

Zastępczyni:
- p.o. N.N. "Zawadzka Wanda", "Zawadzka Katarzyna".

Kierownictwo Akcji Specjalnej.

Kierownicy:
por./kpt. Władysław Kołaciński "Żbik".: ?? - sierpień 1944 r.
pchor. N.N. "Pług Jerzy".: ?? - wrzesień 1944 r.
pchor. N.N. "Grześ".: 25 września 1944 - ??

*****

Inspektorat (Obszar) Wschód.

Komendant:

płk dypl. Wacław Świeciński "Tuwar".: ?? - ??

*****

Okręg XII Podlasie/Okręg Siedlecki.

(od 1 kwietnia 1945 r.). Komenda Okręgu nie została zorganizowana.

Komendant:

ppłk Stanisław Miodoński "Sokół".: czerwiec - sierpień 1945 r.

*****

Okręg XIII Białystok/Okręg X Białostocki.

(od 1 kwietnia 1945 r.). Podporządkowany Dowództwu NSZ-ONR od maja 1945 r.

Komendanci:

p.o. por./kpt. Stanisław Kuchciński "Orłowski".: ?? - czerwiec 1945 r.
- N.N. "Zieliński Antoni".: (nie objął powierzonej mu funkcji).

Zastępca:

- N.N. "Karpiński Stanisław".

Szef Sztabu:

ppor./por. Stefan Kwasiborski "Samum".

Wydział I.

Szef:
- N.N. "Karpiński Stanisław".

Wydział II.

Szef:
ppor. Eugeniusz Stempkowski "Serwus Eugeniusz".

Wydział III.

Szef:
- N.N. "Stefaniak Stanisław".

Wydział IV.

Szef:
- N.N. "Turowski Jan".

Wydział V.

Szef:
ppor. Eugeniusz Stempkowski "Beniowski".

Wydział VI.

Szef:
- N.N. "Jasiński Jan".


Inspektoraty i Okręgi utworzone 1 kwietnia 1945 r.


Inspektorat Zachód.


Okręgi: I Pomorski i II Poznański.

Inspektor:

mjr Stanisław Kasznica "Wąsowski Stanisław", "Msszkowski".: 1 kwietnia - sierpień 1945 r.

Szef Sztabu:

- N.N. "Downarowicz".

*****

Okręg I Pomorski.

Komendanci:

kpt. Lech Neyman "Domarat Lech".: od kwietnia 1945 r. (nie objął funkcji).
kpt./mjr Edward Kemnitz "Szczeciński".: kwiecień - lipiec 1945 r.

Wydział II.

Szef:
- N.N. "Sroczyński".

*****

Okręg II Poznański.

Komendanci:

p.o. mjr Stanisław Kasznica "Wąsowski Stanisław".: ?? - sierpień 1945 r.

Zastępca:

kpt. Józef Stanisław Wysocki "Białozór".

*****

Inspektorat Wschód.


Okręgi: III Warszawski, IX Północno-mazowiecki, X Białostocki, XII Siedlecki, XIV Lubelski.

Komendant:

por./kpt. Mirosław Ostromęcki "Mirski Kazimierz".: ?? - październik 1945 r.

*****

Okręg Północno-mazowiecki.

Nie został zorganizowany.

*****

Okręg Lubelski.

Okręg nie został zorganizowany.

Komendant:
p.o. kpt./mjr Wacław Piotrowski "Cichy", "Cis".: lipiec 1945 - ??

*****

Inspektorat Południe.


Utworzony 5 lipca 1945 r. Okręgi: VI Kielecki, VII Śląski, VIII Krakowski, Rejon VIIIa Rzeszów.

Komendanci:

ppłk dypl. Jan Kamieński "Klimaszewski".: lipiec - sierpień 1945 r.
ppłk Piotr Abakanowicz "Grządziel".: sierpień - październik 1945 r.

*****

Okręg Śląski.

Utworzony 1 kwietnia 1945 r., 5 lipca tego roku włączony do Inspektoratu Południe.

Komendanci:

p.o. por./kpt. Stanisław Salski "Sokołowski Stanisław", "Szczęśniewicz".: kwiecień - lipiec 1945 r.
kpt./mjr N.N. "Łamigłowa".: lipiec - wrzesień 1945 r.

Zastępca i szef sztabu:
kpt. Stanisław Salski "Szczęśniewicz".: lipiec - wrzesień 1945 r.

We wrześniu 1945 r., Okręg VII Śląski podzielony został na dwa nowe Okręgi:

*****

Okręg Dolnośląski.

Komendant:
ppłk Stanisław Miodoński "Sokół".: wrzesień - październik 1945 r.

*****

Okręg Górnośląski.

Komendant:
mjr N.N. "Górny", "Łamigłowa".

*****

Rejon Rzeszów/Okręg VIII A Rzeszowski (od 7 lipca 1945 r.).

Nie został zorganizowany.

*****

Okręg IV Łódzki.
W lipcu 1945 r., włączono do niego zlikwidowany Okręg V Częstochowski.

Komendant:
p.o. mjr Bolesław Woźniak "Gronowski".: lipiec 1945 - ??

Zastępca:
- N.N. "Leśniewski Władysław".

Wydział I.
Szef:
ppor. Zdzisław Wasilewski "Dan Roman".

Wydział II.
Szef:
- N.N. "Korwin Karol".

Wydział III.
Szef:
ppor. Zdzisław Wasilewski "Dan Roman".

Wydział IV.
Szef:
por. Lech Wojciechowski "Prażmowski".

Wydział V.

Szef:
por. Lech Wojciechowski "Prażmowski".

Wydział VI.

- Jerzy Krawczyk "Dyzma Kryspin".

Dowódca oddziałów leśnych.
kpt. Zbigniew Wyrwicz "Witold".: ?? - lipiec 1945 r.

Koniec.


powrót do strony głównej.


copyright 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion