Nr ISSN 2082-7431
Polska Podziemna
Okręg Warszawa ZWZ-AK.
Część II.
Obwód VII - Powiat Warszawa , "Koleba", "XXVII", "Obroża".


Dowódcy:
ppłk Kazimierz Krzyżak "Kalwin", "Bronisław", "Obszarnik".: grudzień 1940 - październik 1944 r.
mjr Edmund Krzywda-Rzewuski "Paweł".: październik 1944 r.
ppłk Roman Kłoczkowski "Grosz".: październik 1944 - styczeń 1945 r.

Zastępcy i szefowie sztabu:
kpt./mjr Bronisław Czarniawski "Józef", "Profesor".: ?? - ??
mjr Stanisław Mazgis "Edward", "Portier".: ?? - ??

Adiutant dowódcy "Pomocnik":
kpt./mjr Stanisław Mazgis "Edward", "Portier".: 1941 - ??

Oficer żandarmerii "Ekspert":
ppor. Stanisław Adamski.

Pluton dyspozycyjny "Mariana".

Kapelan:
kpt. kap. Mieczysaw Paszkiewicz "Ignacy".

Sztab Obwodu.

Struktura sztabu Obwodu była wzorowana najpierw na strukturze Komendy Okręgu Warszawa-Województwo, a następnie na Komendzie Okręgu Warszawa. Większość referatów rozpoczęła swoją działalność na przełomie 1940 i 1941 r.

Referat Organizacyjno-Personalny "Sekretarz".

Kierownik:
ppor. Mieczysław Kwietniewski "Piotr".: koniec 1940 - 1944 r.

Zadania: Prowadzenie kontroli rozwoju organizacji. Nadzór nad werbunkiem nowych osób na stanowiska funkcyjne, zaprzysiężanie nowych żołnierzy, udzielanie pomocy w nawiązywaniu potrzebnych kontaktów.
Prowadzenie ewidencji personalnej wszystkich członków organizacji, podległych Komendzie Obwodu. Pomoc przy pracach organizacyjnych w terenie, kontrola stanów liczbowych oddziałów.

Referat Wywiadowczy "Inżynier".

Kierownicy:
por./kpt. Marian Bródka-Kęsicki "Leon".: ?? - 29 września 1941 r.
por. Witold Zdanowicz "Butrym".: ?? - ??
ppor. Wacław Sadowski.: ?? - grudzień 1943 r.
mjr Józef Załoga "Andrzej".: grudzień 1943 - 1944 r.

Zadania: Zbieranie wiadomości o siłach wojskowych nieprzyjaciela, o jego ruchach i działalności na terenie obwodu. Referat wykonywał także tzw. zadania zlecone do których należało np. rozpracowywanie posterunków niemieckich w danej miejscowości, co było wykorzystywane w akcjach Oddziałów Dywersji Bojowej Obwodu oraz oddziałów Kedywu Okręgu Warszawskiego.

Referat Kontrwywiadu.

Kierownik:
ppor. Konstanty Rogaliński "Karo".: 1942 - wiosna 1944 r.

Zadania: Przeciwdziałanie inwigilacji ze strony służb nieprzyjaciela, nadzorowanie przestrzegania zasad konspiracji wśród żołnierzy Obwodu.
Kontrwywiad wyodrębniono ze struktur wywiadowczych ostatecznie w 1942 r.

Referat Taktyczno-Szkoleniowy "Profesor".

Kierownik:
kpt./mjr Bronisław Czarniawski "Józef", "Profesor".: ?? - ??

Zadania: Opracowywanie celów, przygotowywanie dowódców oraz ich oddziałów do opanowania wyznaczonych celów podczas planowanego powstania powszechnego.

Podreferaty:

Podreferat Wyszkolenia.
Kierownik:
mjr Waldemar Woroniecki.

Zadania: Podniesienie poziomu wyszkolenia ogólnowojskowego żołnierzy obwodu poprzez organizowanie szeregu szkoleń w placówkach. Dostarczanie odpowiednich regulaminów, instrukcji i innych pomocy szkoleniowych.

Podreferat Saperski.
Kierownik:
por./kpt Michał Bucza "Michał", "Mechanik".

Podreferat Dywersji.
Kierownik:
kpt. Władysław Bałaj "Władysław".: wrzesień 1943 - ??

Zadania Podreferatów Saperskiego i Dywersji zazębiały się i polegały przede wszystkim na współpracy w kwestiach organizacji i szkolenia oddziałów walki bieżącej oraz na kierowaniu ich działalnością.

Referat Kwatermistrzowski "Ekonom".

Kwatermistrz Obwodu:
kpt. Antoni Huebner "Zadra".: 1940 - wrzesień 1941 r.
- inż. Tomasz Dziama "Roman".: 1941 - 1944 r.

Działy:

Dział Gospodarczy.
Dział Żywnościowy.
Dział Kwaterunkowy.
Dział Służby Zdrowia.
Dział Taborowy.
Dział Materiałowy.
Dział Techniczny.
Dział Uzbrojenia.

Referat Łączności.

Kierownicy:
por./kpt. Włodzimierz Nieścierowicz "Robert".: maj 1941 - czerwiec 1944 r.
ppor. Bolesław Lessman "Lassota".: czerwiec - 1 sierpnia 1944 r.

Zadania: Planowanie i przygotowanie łączności na okres powstania powszechnego, zorganizowanie produkcji i zaopatrzenie w sprzęt łączności, przygotowanie łączności na użytek bieżący.

Kierownik łączności konspiracyjnej:
kpt. Stanisław Mazgis "Edward", "Portier".

Referat Informacyjno-Propagandowy.

Kierownik:
- Roman Goldman "Bartłomiej", "Fiszer".

Zadania: Przeciwdziałanie bierności społeczeństwa, spowodowaną klęską wrześniową. Wytworzenie sprzyjającej atmosfery do pracy konspiracyjnej.

Działy:

Dział Wydawniczy.
Kierownicy:
- Stanisław Lenartowicz "Kubisty".
- Jan Janiczek "Bolesław", "Świadek".

Dział Kolportażu.
Kierownik:
- Tadeusz Pociej-Braun "Mikołaj".

Dział Akcji "N".
Dział "Serwis 6".
- prof. Józef Rzuska.

Referat Wojskowy.

Kierownik:
- Witold Wierzbowski "Słoń".

Zadania: Sprawowanie czynności administracyjnych w razie wybuchu powstania lub wycofania się Niemców. Załatwianie spraw legalizacyjnych, nawiązywanie kontaktów politycznych i społecznych. Opracowanie planu zabezpieczenia znajdujących się w powiecie zakładów przemysłowych w momencie wybuchu powstania.

Referat Wojskowej Służby Kobiet.

Kierowniczka:
- Helena Nieć "Helena", "Bona".

Zadania: Rekrutacja kobiet do organizacji, zaprzysiężanie, szkolenie wstępne, przydzielanie do pracy konspiracyjnej, kontrolowanie ich działalności, czuwanie nad warunkami służby.

Referat WSOP.

Inspektorzy WSOP dla rejonów lewobrzeżnych:
kpt. Roniewicz.
- Jan Strzałkowski "Żar".

Inspektor WSOP dla rejonów prawobrzeżnych:
mjr Kazimierz Karaszewski "Wołk".

Zadania: Organizacja oddziałów gotowych w przypadku wybuchu powstania powszechnego, do obsadzenia ważnych obiektów przemysłowych i administracyjnych w powiecie oraz pełnienie tam funkcji wartowniczych.

Kadra Oficerska.

Kierownik:
- Władysław Maliszewski "Wiktor", "Opiekun", "Wujek".

Zadania: Komórka ta powstała w ramach Komendy Obwodu jako organizacja pomocnicza. Jej głównym zadaniem było stworzenie szerokiego zaplecza społecznego dla działalności ZWZ-AK oraz zintensyfikowanie pomocy ludności powiatu warszawskiego na rzecz obwodu.

Działy:

Dział Organizacyjno-Gospodarczy.
Dział Finansowy.
Dział Propagandy.
Sąd Obywatelski.

Warszawska Kompania osłony sztabu "Lubicz". Rejon IX.

Dowódca:
sierż. pchor./ppor. Stefan Koralewski "Marian".

Pluton 1 796.
Dowódcy:
sierż. N.N. "Bogusław".
st. sierż. Jan Kreter "Grześ".

Pluton 1 797.
Dowódca:
sierż. Mieczysław Radwański "Tygrys".

Pluton 1 798.
Dowódcy:
ppor. Andrzej Bielicki "Bomar".
- N.N. "Kazik".

Pluton 1 799.
Dowódca:
chor. Józef Ciesielski-Cymerman "Sylwester".

Pluton 1 795.
Dowódca:
plut. pchor. Zbigniew Nowakowski "Wojtek".

W czerwcu 1944 r., tzw. Rejon IX został podzielony na dwie kompanie:

1 Kompania.
Dowódca:
ppor. Andrzej Bielicki "Bomar".

Pluton 1 796.
Dowódca:
sierż. Jan Kreter "Grześ".

Pluton 1 797.
Dowódca:
sierż. Mieczysław Radwański "Tygrys".

Pluton 1 798.
Dowódca:
- N.N. "Kazik".

2 Kompania.
Dowódca:
chor. Józef Ciesielski-Cymerman "Sylwester".

Pluton 1 799.
Dowódca:
chor. Józef Ciesielski-Cymerman "Sylwester".

Pluton 1 795.
Dowódca:
plut. pchor. Zbigniew Nowakowski "Wojtek".


Struktura terenowa.


Wobec specyficznych warunków terenowych tego obwodu (był największym powiatem w Polsce), rozdzielonego Wisłą, zostało tu przydzielonych dwóch inspektorów, przewidzianych na dwóch samodzielnych dowódców:

Inspektor terenów prawobrzeżnych:
ppłk kaw. Mieczysław Bigoszewski "Groch".

Inspektor terenów lewobrzeżnych:
mjr/ppłk kaw. Karol Błasiński "Rymarz".

Sztaby poszczególnych rejonów zostały utworzone na wzór sztabu Obwodu. Poszczególne działy tych sztabów podlegały bezpośrednio swoim odpowiednikom w sztabie "Obroży".

Rejony:
Rejon I. Legionowo.Rejon II. Marki.Rejon III. RembertówRejon IV. Otwock.Rejon V. Piaseczno.Rejon VI. Pruszków.Rejon VII. Ożarów.Rejon VIII. Łomianki.

Koniec.powrót.


copyright 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion