Rok 1921

Styczeń

styczeń

Pod koniec stycznia na konferencji paryskiej, narzucono Niemcom konieczność zapłaty z tytułu reparacji wojennych 226 miliardów marek. Całe Niemcy czuły się upokorzone.
Na fali powszechnego oburzenia i korzystając z faktu zranienia dumy narodowej, Hitler postanawia zwołać największy do tej pory wiec NSDAP.

Luty

3 luty

Do cyrku Krone, na spotkanie z Hitlerem, przyszło 6.000 słuchaczy. Temat przemówienia Hitlera "Przyszłość albo zagłada".
Przedstawił w nim "jarzmo" odszkodowań narzuconych Niemcom przez aliantów oraz piętnował słabość akceptującego je rządu. Był to ogromny sukces propagandowy, w wyniku czego Hitler jeszcze bardziej wzmógł propagandę NSDAP w Monachium.

Marzec

marzec

Próba połączenie NSDAP z DSP - Deutschsozialistische Partei (Niemiecka Partia Socjalistyczna).
DSP opanowała północne Niemcy, które dla NSDAP, mającej nadal charakter lokalny, były niedostępne. (Wstępne rozmowy na temat połączenia, rozpoczęły się w sierpniu 1920 roku na spotkaniu w Salzburgu partii narodowosocjalistycznych z Niemiec, Austrii, Czechosłowacji i Polski, na którym obecny był także Hitler.)
Liderzy DSP wielokrotnie podejmowali próby nawiązania rozmów. Pod koniec marca doszło do spotkania w Zeitz w Turyngii. Drexler, delegowany przez NSDAP przystaje na wstępne propozycje połączenia obu partii oraz przeniesienia głównej siedziby partii do Berlina. Hitler zdołał doprowadzić do odrzucenia osiągniętego porozumienia.

Kwiecień

kwiecień

Zerwanie negocjacji z DSP na spotkaniu w Monachium. Winą obarczono Hitlera.
----------
W NSDAP zaczyna narastać opozycja przeciwko A. Hitlerowi. Główną przyczyną były różnice w dalszej strategii politycznej. Kilku członkom komitetu nie podobały się metody ordynarnej agitacji Hitlera i krytykowali przewodniczącego Drexlera o zbytnie ustępstwa wobec niego. Krytykowali "gwiazdorstwo" i uprzywilejowaną pozycję Hitlera, którą wykorzystuje bez skrupułów do torpedowania wszystkiego, co nie pokrywało się z jego wyobrażeniami o przyszłości partii. Był gwiazdą w partii i umiał to wykorzystać.

Lipiec

13 lipiec

Na początku miesiąca, Hitler usiłuje nie dopościć kolejnej póby połączenia NSDAP z partią Deutsche Werkgemeinschaft, zorganizowanej przez jego przeciwników. Widząc że nie jest w stanie przeszkodzić rozmowom opuszcza spotkanie. Grozi opuszczeniem szeregów partii, co uświadamia części kierownictwa, że strata jedynej prawdziwej gwiazdy może być śmiertelnym ciosem dla NSDAP. Odejście Hitlera mogło wywołać w partii rozłam a kto wie jak by się to skończyło.

13 lipca 1921 roku Drexler uzgadnia warunki z Hitlerem, który godzi się pozostać w NSDAP. Warunki Hitlera były odpowiedzią na ostatnie niepokoje w partii i jego główne żądania miały być przyjęte przez nadzwyczajny zjazd członków NSDAP. Oto jego warunki:
   - stanowisko przewodniczącego z władzą dyktatorską,
   - siedzibą partii miało zostać raz na zawsze Monachium,
   - program partii ma zostać uznany za niezmienny,
   - zaprzestanie wszelkich prób łączenia się z innymi organizacjami.

14 lipiec

Komitet partii wyraził gotowość w uznaniu jego "ogromnej wiedzy", zasług dla ruchu oraz "niezwykłego talentu mówcy" do oddania mu "władzy dyktatorskiej". Komitet wyraził też zadowolenie, że Hitler jest gotów przyjąć, odrzuconą w przeszłości ofertę Drexlera przejęcia kierownictwa w partii.

20 lipiec

W wypełnionym po brzegi cyrku Krone Hitler jeszcze raz pokazał, że jest niezastąpionym mówcą i święcił triumf.
Hitler wywołuje burzliwy aplauz 554 płacących składki członków obecnych na nadzwyczajnym zjeździe w Festaal w Hofbräuhaus i zdecydowanie pokonuje swych przeciwników. Nie tylko obronił swoją pozycję w partii ale ją zdecydowanie wzmocnił. Zgodził się przyjąć przewodnictwo NSDAP.
Nowy statut partii, w pośpiechu przez niego naszkicowany, w trzech miejscach zawierał sformułowania o indywidualnej odpowiedzialności pierwszego przewodniczącego za działania partii, (podlegał jedynie walnemu zgromadzeniu członków).
Anton Drexler zadowolił się tytułem honorowego przewodniczącego. Uchwalony w tym samym dniu, nowy statut NSDAP stwierdzał że partia działa na podstawie wodzostwa (Führerprinzip).

21 lipiec

Hitler przemawia w Rosenheim, gdzie założono pierwszy lokalny oddział partii poza Monachium. Jego działalność zaczynała przynosić sukcesy. Nie tylko stał się kimś niezastąpionym dla NSDAP ale i rosła liczba jej członków.

lipiec

W lipcu 1921 roku organizacja Sekcja Gimnastyczno - Sportowa, (Turn - Sportabteilung) zostaje przekształcona i otrzymuje ważne zadanie: zgodnie z nowym statutem partii, miała przejąć odpowiedzialność za "trening fizyczny młodzieży męskiej należącej do ruchu". Poprzednio nosiłą nazwę: Saalschutz - nadzór sali.

Sierpień

sierpień

Hitler zawiera porozumienie z Ehrhardtem, (Brygada Ehrhard należąca do Freikorpsu), które przyciągnęło do partyjnej Sekcji Gimnastyczno-Sportowej byłych członków morskiej Brygady Ehrhardta. Byli to żołnierze zaprawieni w działalności paramilitarnej, z których większość, niedawno powróciła z akcji prowadzonych na Górnym Śląsku. Dowództwo nad Sekcją otrzymał porucznik Klintzsch, były podwładny, Ehrhardta.
Członkowie - do listopada, ich liczba sięgała 300. Wszyscy poniżej 24 roku życia. Przygotowywali się do zdecydowanej walki z wrogami politycznymi, rozwijając w sobie cechy agresywnego braterstwa i ślepego posłuszeństwa przywódcy.

Wrzesień

17 wrzesień

Hitler w swoim pierwszym, jako przewodniczący NSDAP, liście okólnym, wprowadza obowiązek noszenia odznak i przynależności organizacyjnej. Obowiązek ten miał uzewnętrznić masowość NSDAP, do której zmierzał nowy szef partii.

wrzesień

W połowie września, Hitler kierował akcją rozbicia wiecu w Löwenbräukeller, na którym miał wystąpić jeden z jego największych wrogów w owym czasie, lider separatystów Bayernbundu, Otto Ballerstedt. Przybycie Hitlera do wypełnionej sali stało się sygnałem dla jego zwolenników, w tym wielu członków sekcji sportowej. W wyniku bójki wiec został zerwany a Ballerstedt i wielu członków jego partii zostało pobitych. Hitler był zadowolony. Jednak ta akcja miała swój epilog w sądzie, gdyż Ballerstedt wniósł oskarżenie przeciwko Hitlerowi.

Październik

4 październik

Powstaje SA - Sturmabteilung, (Oddziały Szturmowe). Od jednostki pilnującej porządku na sali obrad (Saalschutz), przeszła do formy organizacji paramilitarnej. Główną rolę w jej przekształceniu odegrał Ernst Röhm i początkowo kpt. Ehrhardt.

Listopad

4 listopad

Tego dnia, SA przeszła swój "chrzest bojowy" na wiecu w Hofbräuhaus, tzw. Saaschlacht ("bitwa w Sali").
Doszło do gwałtownych zajść i bitwy na kufle od piwa, służące jako amunicja. SA-mani, chociaż w mniejszości, (46 członków Ordnertruppe i SA kontra 300 marsistów)), pokonali swoich wrogów socjalistów i różnych awanturników chętnie biorących udział w burdzie. Pozwoliło to, później twierdzić Hitlerowi, że ulice Monachium należą do nazistów.

7 listopad

Prasowy organ NSDAP "Volkischer Beobachter", oficjalnie zastępuje tytuł "przewodniczącego NSDAP" na pojęcie "Führer". Od tego dnia zaczęto oficjalnie nazywać Hitlera tym mianem.

listopad

Dekretem rządu centralnego, formalnie rozwiązano zrzeszenia paramilitarne, które de facto stały się rezerwą kadrową dla NSDAP. Rozrost partii staje się coraz żywszy.


powrót do strony głównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion