Rok 1934

Styczeń

26 styczeń

Podpisanie pomiędzy Polską a Niemcami paktu o nieagresji na dziesięć lat.
Pakt pozwalał Niemcom podważyć wpływy Francji w Europie Wschodniej i w ten sposób usunąć groźbę francusko - polskiej akcji zbrojnej przeciwko Niemcom. Polsce dawał natomiast, przynajmniej czasowe bezpieczeństwo, którego tak potrzebowała, wobec wątpliwej ochrony ze strony Ligi Narodów, słabnącej zresztą w wyniku wystąpienia z jej szeregów Niemiec.

Luty

2 luty

Hitler na spotkaniu z Gauleiterami, krytykuje SA - "Tylko "głupcy" sądzą, że rewolucja się nie skończyła; są to ci, którym
"rewolucja" kojarzy się z "nieustannie trwającym chaosem".
Coraz wyraźniej narasta napięcie pomiędzy kierownictwem III Rzeszy a SA.

19 luty

Wprowadzenie w armii nowy emblemat suwerenności (Hoheitsabzeichen) - połączenie niemieckiego orła ze swastyką. Miało on symbolizować zespolenie starej tradycji państwowej z ruchem narodowosocjalistycznym.

21 luty

Hitler nakazuje redukcję oddziałów SA o dwie trzecie.

28 luty

Wystąpienie Hitlera w ministerstwie Reichswehry. Odrzuca na nim plany Röhma dotyczące stworzenia milicji SA, a z czasem zastąpienie wojska przez "armie ludową" powstałą na bazie SA. Kierownictwo Reichswehry udziela mu swojego poparcia.
----------
Na mocy zarządzenia Ministra Reichswehry, zastosowano do członków sił zbrojnych 3 (tzw. aryjski) paragraf ustawy o
przywróceniu stanu zawodowego urzędników z 03.04.1933 r., ma to umożliwić pozbycie się z wojska osób pochodzenia
żydowskiego.

Marzec

5 marzec

Spotkanie Hitlera z namiestnikami Rzeszy, ponowna krytyka poczynań SA.

Kwiecień

12 kwiecień

Podczas bałtyckich manewrów Kriegsmarine dochodzi do uzgodnienia stanowisk pomiędzy Hitlerem a dowództwem wojskowym Niemiec, (na pokładzie pancernika "Deutschland").
Hitler otrzymał poparcie armii w walce o sukcesję po prezydencie, natomiast on sam zagwarantował, że raz na zawsze położony zostanie kres wybujałym ambicjom SA i Röhma, Reichswehra zaś zachowa nadal wyłączne kompetencje we wszystkich zagadnieniach militarnych.

16 kwiecień

Rząd niemiecki potwierdza wobec rządu brytyjskiego zamiar dalszego zmniejszenia liczebności SA.

19 kwiecień

Himmler zostaje szefem policji w Prusach, a Heydrich szefem policji politycznej.

27 kwiecień

Prasa niemiecka po raz pierwszy, opublikowała komunikat o pogorszeniu się stanu zdrowia feldmarszałka Hindenburga, co zapowiadało kulminację rozgrywki o przyszły kształt ustrojowy Rzeszy, o rolę i znaczenie armii.

Maj

16 maj

Podczas konferencji generalicji wojsk lądowych w Bad Nauheim, postanowiono przeciwstawić się wszelkimi dostępnymi środkami desygnowania Röhma na stanowisko ministra Reichswehry.

Czerwiec

4 czerwiec

Ogłoszono nowy tekst regulaminu, zatytułowanego "Obowiązki zawodowe niemieckiego żołnierza", który wprowadzał szereg nowych pojęć i treści, raz jeszcze podkreślał pozycję wojska, jako jedynej siły zbrojnej kraju odpowiedzialnej za obronę Rzeszy. Jednocześnie pominięto zawarte w analogicznym dokumencie z czasów Republiki Weimarskiej funkcje "asystencyjne", zobowiązujące armię do udziału w akcjach policyjnych w warunkach zagrażających ustrojowi państwa.

6 czerwiec

Obwieszczenie o urlopowaniu oddziałów SA na czas jednego miesiąca.

16 czerwiec

Ponowne potwierdzenie wobec zagranicy zamiaru dalszej redukcji liczebności SA, (oświadczenie Ribbentropa w Paryżu).

21 czerwiec

Hitler zostaje przyjęty na audiencji u prezydenta Hindenburga. Upoważniony przez Hindenburga gen Blomberg, przekazuje mu ostrzeżenie od armii:
"Otrzymałem zadanie - powiedział generał - abym w imieniu prezydenta omówił przedsięwzięcia, jakie są niezbędne dla zapewnienia w Niemczech wewnętrznego pokoju. Jeżeli rząd rzeszy nie będzie sam w stanie doprowadzić do pełnego uspokojenia napiętej sytuacji, prezydent wprowadzi w kraju stan wyjątkowy oraz przekaże kontrolę interesów państwowych w ręce armii".
Hitler zapewnił prezydenta, że rząd Rzeszy sam podoła tym zadaniom.

25 czerwiec

Reichswehra zostaje postawiona w stan pogotowia.

28 czerwiec

Kapitan rezerwy E. Röhm zostaje formalnie wykluczony z Niemieckiego Związku Oficerów.

29 czerwiec

W "Völkischer Beobachter" ukazuje się artykuł ministra Blomberga, w którym obwieszczał on, że armia stoi nieugięcie za swym Führerem - droga do rozprawy z SA jest już przygotowana.

30 czerwiec

Rozpoczyna się "Noc długich noży", krwawa rozprawa Hitlera z kierownictwem SA, przy pomocy oddanych mu oddziałów SS.

Lipiec

1 lipiec

W rozkazie do armii, w którym odwoływał stan pogotowia, minister Blomberg sławił Hitlera, który z:
"żołnierską stanowczością i przykładną odwagą zaatakował i rozgromił zdrajców i spiskowców", za co "Wehramcht, jako obrońca całego narodu, daleki od walk wewnątrzpolitycznych, okaże mu wdzięczność swoim oddaniem i wiernością.... Wymagane przez Führera dobre stosunki z nową SA będą przez Wehrmacht z radością kultywowane w poczuciu wspólnych ideałów".

3 lipiec

Ustawa o nadzwyczajnej obronie państwa.
Działała wstecz, dzięki czemu Hitler mógł zalegalizować wszystkie morderstwa popełnione podczas "Nocy długich noży".
W jednym zwięzłym paragrafie ustawa stanowiła że: "środki powzięte 30 czerwca oraz 1 i 2 lipca dla stłumienia zdrady stanu i zdradzieckich ataków na państwo są, jako konieczne dla nadzwyczajnej obrony państwa, legalne".
----------
Kierownictwo Reichswehry składa wyrazy podziękowania za jego "przemyślaną i odważną akcję, która uchroniła naród niemiecki przed wojną domową. Kanclerz Rzeszy zadziałał jak mąż stanu i żołnierz w duchu, który wśród członków rządu Rzeszy i całego narodu niemieckiego woła o uznanie, lojalność i szacunek w tej trudnej godzinie".
----------
Depesza gratulacyjna od prezydenta Hindenburga: "(...) Uratował Pan naród niemiecki od wielkiego niebezpieczeństwa. Wrażam Panu za to swą głęboko odczuwaną wdzięczność oraz szczere uznanie".

4 lipiec

Spotkanie Hitlera z prezydentem Hindenburgiem, na którym Hitler przedstawia swoją wersję wydarzeń z 30 czerwca.

13 lipiec

Hitler przemawia w Reichstagu - mowa na temat wydarzeń z 30 czerwca.
"Rebelie się likwiduje według odwiecznego, żelaznego prawa. Jeśli ktoś zrobi mi zarzut i zapyta, dlaczego nie odwołałem się do normalnej drogi sądowe, to mogę mu tylko odrzec: w tamtej godzinie ja byłem odpowiedzialny za los narodu niemieckiego i dlatego zostałem najwyższym sędzią narodu niemieckiego (...) Wydałem rozkaz rozstrzelania najbardziej winnych zdrady i kazałem wypalić do żywego mięsa wrzody zakażające nas od wewnątrz i przenoszące truciznę z zagranicy".

14 - 15 lipiec

Spotkanie Mussoliniego i Hitlera w Wenecji. Mussolini nie wyraził poparcia dla planów Hitlera w sprawie przeprowadzeniu wyborów w Austrii i włączenia do jej rządu narodowych socjalistów.

20 lipiec

Hitler uznając szczególne zasługi SS w "Nocy długich noży", znosi jej formalną podległość szefowi sztabu SA. Rozporządzenie Führera następującej treści:
"W uznaniu wielkich zasług SS, a szczególnie w związku z wydarzeniami 30 czerwca 1934 r., podnoszę tę formację do rangi samodzielnej organizacji w ramach NSDAP. Reichsführer SS podporządkowany zostaje w ten sposób bezpośrednio, podobnie jak szef sztabu SA, najwyższemu zwierzchnikowi SA, [czyli samemu Führerowi]. Szef sztabu SA i Reichsführer mają więc w hierarchii partyjnej tę samą rangę Reichsleitera".

25 lipiec

Nieudany pucz narodowych socjalistów w stolicy Austrii Wiedniu. Kanclerz Dollfuss podczas tej akcji zostaje zamordowany.

Sierpień

1 sierpień

Wobec spodziewanej lada chwila śmierci prezydenta Hindenburga, rząd niemiecki pod przewodnictwem Hitlera, tworzy ustawę, według której po śmierci prezydenta, urząd prezydenta Rzeszy zostanie połączony z urzędem kanclerza. Ustawa ta oznaczała, że w razie śmierci Hindenbugra, Hitler automatycznie zostanie naczelny wodzem sił zbrojnych.

2 sierpień

Śmierć prezydenta Hindenburga.
----------
Hitler przejmując, jako Führer i zwierzchnik sił zbrojnych, władzę należną prezydentowi, ale nie przyjmując jego tytułu, już tego samego dnia odebrał przysięgę wierności od generałów: Blomberga, Fritscha, Becka i Raedera, a ci z kolei od wszystkich żołnierzy Wehrmachtu.
"Składam wobec Boga tę świętą przysięgę - tak brzmiała przyjęta formuła uroczystego aktu - iż wodzowi Niemieckiej Rzeszy i Narodu, Adolfowi Hitlerowi, jako naczelnemu dowódcy sił zbrojnych, bezwzględnie będę posłuszny jako dzielny żołnierz gotowy będę za tę przysięgę w każdej chwili życie swe poświęcić".

4 sierpień

Pogrzeb Hindenburga w Tannenbergu w Prusach Wschodnich.

19 sierpień

Referendum narodowe. 89,9 % głosujących poparło nieograniczoną teraz konstytucyjnie władzę Hitlera jako głowy państwa, rządu, lidera partii i naczelnego wodza sił zbrojnych.

Wrzesień

24 wrzesień

Himmler otrzymuje zgodę od dowództwa Wehrmachtu na utworzenie jednostek dyspozycyjnych SS (Verfügungstruppe). Miały powstać trzy pułki SS, których celem miału być zapewnienie porządku wewnętrznego, gdy Wehrmacht będzie zajęty wrogiem zewnętrznym.


powrót do strony głównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion