Ernst DamzogSS-Brigadeführer und Generalmajor der PolizeiNr SS - 36 157 (wst±pi³ w dn. 15.06.1933 r.)
Nr NSDAP - 5 081 001 (wst±pi³ w dn. 01.05.1937 r.)

Urodzony - 30.10.1882 r. w Strassburgu
Zmar³ - 24.07.1945

Promocje:
01.08.1934 - SS-Untersturmführer
20.04.1935 - SS-Obersturmführer
20.04.1936 - SS-Hauptsturmführer
??.??.???? - SS-Sturmbannführer
01.08.1938 - SS-Oberstrumbannführer
??.??.???? - SS-Standartenführer
20.04.1941 - SS-Oberführer
21.08.1944 - SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei

Kariera:
1912 - wst±pi³ do pruskiej policji kryminalnej jako urzêdnik
1914 - 1918 - nale¿a³ do tajnej policji polowej
1934 - by³ pracownikiem Urzêdu tajnej Policji Pañstwowej w Berlinie
1937 - ??.11.1939 - kierownik placówki Gestapostellen we Frankfurcie nad Odr±
1939 - jako inspektor graniczny Gestapo by³ odpowiedzialny za przygotowywanie prowokacji na granicy Polski oraz za
wystawienie ruchomych oddzia³ów Gestapo
??.08.1939 - 20.11.1939 - dowódca Einsatzgruppe V podczas wojny z Polsk±
23.10.1939 - 20.11.1939 - Befehlshaber der Sicherheitspolizei (BdS) w Poznaniu
20.11.1939 - 02.02.1945 - Inspekteur der SIPO und SD (IdS) w Poznaniu

Odznaczenia m.in.:
1914 EK II
KVK I m. Schw.
KVK II m. Schw.
1940 - 1939 Spange zum 1914 EK II
Totenkopfring der SS


powrót

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion