Walter Stein

SS-Oberführer
Nr SS - 12 780
Nr NSDAP - 255 956

Urodzony - 06.11.1896 r. w Schweln
Zmar³ - 11.08.1985 r. w Garmisch Partenkirchen

Promocje:
06.12.1931 - SS-Sturmführer
01.10.1932 - SS-Sturmhauptführer
03.09.1933 - SS-Sturmbannführer
01.12.1933 - SS-Obersturmbannführer
22.03.1934 - SS-Standartenführer
01.01.1936 - SS-Oberführer

Kariera:
Bra³ udzia³ w I wojnie ¶wiatowej
22.03.1934 - 15.03.1936 - offcer w SS-Oberabschnitt "Ost"
15.03.1936 - 14.11.1938 - oficer w SS-Abschnitt XXIX (Konstanz)
??.11.1938 - ??.03.1941 - Polizeiprasident Konstanz
15.03.1941 - ??.10.1941 - komisaryczny Polizeidirektor w Horn
04.10.1941 - 10.02.1943 - komisaryczny administrator w dowództwie Polizeipräsidenten w Danzig
10.02.1943 - ??.08.1945 - Polizeipräsident Danzig i Zoppot (od 1944.11.01 do 1945 zastêpowa³ go Erich Rottmann) - mimo upadku Gdañska oficjalnie nadal pe³ni³ to stanowisko
01.11.1944 - ??.01.1945 - Polizeipräsident Litzmannstadt
19.01.1945 - ??.05.1945 - intendent (IVa) w sztabie XII KA SS (jednocze¶nie pe³ni³ obowi±zki Polizeipräsident Danzig i Zoppot)

Odznaczenie m. in.:
1914 Eisernes Kreuz II. Klasse
Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern
Verwundetenabzeichen, 1918 in Schwarz
Ehrenkreuz fur Frontkampfer
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS

Po wojnie:
27.11.1953 - zostaje wypuszczony z polskiego wiêzienia
nie wiem, kiedy i na ile lat zosta³ skazany.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion