Władysławowo.Kliknij, aby powiększyć.

Polscy rybacy mieszkający na północnym wybrzeżu odczuwali brak portu rybackiego, z którego mogliby wypływać na połowy. Burzliwe wody Morza Bałtyckiego uniemożliwiały im cumowanie kutrów na głębokiej wodzie i zmuszały do codziennego wyciągania ich na plażę. W 1933 roku Rada Ministrów wyasygnowała środki finansowe na prace studialne nad lokalizacją przyszłego portu, umożliwiającego poprawę tej sytuacji.
Po podjęciu decyzji o budowie portu najważniejszą sprawą był wybór odpowiedniej lokalizacji. Jako najbardziej odpowiednie miejsce uznano brzeg morza u nasady Półwyspu Helskiego. Za wyborem tym przemówiły następujące względy:
   - położenie Wielkiej Wsi w centrum całego wybrzeża polskiego, dzięki czemu port będzie połączony dogodniej ze wszystkimi       osiedlami rybackimi,
   - jednostajniejszy i zarazem mniejszy ruch przenoszonego piasku i tym samym mniejsze możliwości zapiaszczania portu i wjazdu       do niego oraz jednostajniejsze pokłady geologiczne, lepiej nadające się do fundamentowania budowli,
   -  dogodniejsze położenie względem linii komunikacyjnych tak kołowych jak i kolejowych,
   -  przeważające wiatry zachodnie / z kierunku W, NW i N /.

Pierwszy projekt portu opracowali w 1929 roku Stanisław Łabuć i Piotr Szawernawski, jako pracę dyplomową na Politechnice Warszawskiej, pod kierunkiem prof. Rybczyńskiego. Ostateczny projekt wykonawczy opracowano w 1935 roku pod kierunkiem inż. Zygmunta Adamskiego.
Ministerstwo Przemysłu i Handlu wykonanie robót związanych z budową portu powierzyło w grudniu 1935 roku "Konsorcjum francusko-polskiemu dla budowy portu w Gdyni", które w marcu 1936 roku przystąpiło do budowy. Roboty hydrotechniczne prowadziła firma "Hojgaard og Schultz". Roboty ziemne, bocznicę kolejową, drogi oraz niektóre roboty czerpalne wykonywała firma "Ackermanns i Van Haaren".

Położenie geograficzne portu określono współrzędnymi 54° 48' szerokości północnej i ok. 18° 26' długości wschodniej. Basen portowy o kształcie "wyoblonego trapezu" zostaje utworzony przez dwa falochrony, tj. przez falochron zachodni o długości około 760 metrów i wschodni o długości około 320 metrów; wprowadzając po raz pierwszy na świecie w budownictwie portów tzw. zakryte wejście, usytuowane w kierunku najmniejszego falowania. Wejście to o szerokości 70 m zakryte było zachodzącym na nie na długości około 100 m falochronem zachodnim. Wewnątrz basenu portowego o głębokości do 5 m zaplanowano budowę pirsu o długości około 190 m, który miał dzielić port na dwie części: awanport i basen eksploatacyjny. W części lądowej portu przewidziano budowę ulicy biegnącej równolegle do dawnego brzegu morskiego, od której miały odchodzić dwa pomosty konstrukcji drewnianej, długości 100 i 120 m. Na przedłużeniu głównego pomostu portowego zwanego Pomostem Żeglugi wytyczono ulicę dojazdową, prowadzącą do portu. Na zapleczu portu planowano wybudowanie bocznicy kolejowej, wykorzystywanej już w czasie budowy portu.

Pod względem obszaru port miał być drugim po Gdyni portem handlowym na polskim wybrzeżu, o powierzchni wodnej wynoszącej około 14,5 ha i powierzchni łącznej około 17 ha.

Pierwszą budowlą jaką wzniesiono w porcie był gmach kierownictwa robót, później wykorzystywany jako Kapitanat Portu. Gdy go wznoszono tuż za szosą dojazdową do portu biegła linia brzegowa.

Dzień 18 marca 1936 roku, w którym zamontowano kafar i wbito w dno pierwsze pale pod falochron zachodni, uważany jest za datę rozpoczęcia prac budowlanych. W maju 1936 roku oddano do użytku bocznicę kolejową, przystąpiono do budowy kuźni, baraków robotniczych, a także do montażu maszyn. Prace budowlane postępowały bardzo szybko, z uwagi na równoczesną budowę obu falochronów. Po wybudowaniu obu falochronów, pomostu żeglugi oraz dwóch pomostów drewnianych, w IV kwartale 1937 roku budowa w stanie surowym została zakończona. Przez pół roku trwały jeszcze w porcie prace wykończeniowe.

Pierwsze statki jakie wpłynęły do portu 5 listopada 1937 roku to kutry rybackie HEL 18 i HEL 90 Augustyna i Franciszka Netzla, które powróciły z taklowych połowów łososi.

Z okazji zakończenia prac budowlanych wiosną 1938 roku do portu przywieziono duży głaz narzutowy, na którym umieszczono pamiątkową tablicę, uzasadniającą nadanie nazwy "Władysławowo" - ku czci Króla Władysława IV , jedynego króla polskiego, który miał konkretny program morski, a także na pamiątkę portu wybudowanego przez Jana Pleitnera w latach 1634-1636 między Chałupami a Kużnicą.

Uroczyste poświęcenie i oddanie portu do eksploatacji nastąpiło 4 maja 1938 roku. Uroczystość tą zaszczycili swą obecnością m.in. wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, biskup pomorski Stanisław Wojciech Okoniewski, dr Michał Siedlecki, dr Kazimierz Demel i inne osobistości. W dniu uroczystości w porcie stacjonowało już 21 kutrów rybackich oraz szereg mniejszych łodzi rybackich. Wraz z portem wybudowana została również kolonia rybacka składająca się początkowo z pięciu bliźniaczych domów dla 10 rodzin, która to kolonia dała początek miejscowości Władysławowo (prawa miejskie nadane w 1963 roku). Obok kolonii powstało letnisko Hallerowo, a dalej na zachód znajdował się folwark Cetniewo.

Granice administracyjne portu zostały określone w dniu 27 kwietnia 1938 roku przez Ministra Przemysłu i Handlu, który w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych wydał rozporządzenie w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Wielkiej Wsi (opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1938 roku, numer 31, pozycja 273, z dnia 6 maja 1938 roku). Ustalone tym aktem prawnym granice portu obowiązują bez żadnych zmian do dziś.

Źródła:
Kazimierz Małkowski, "Port rybacki we Władysławowie" w Biuletyn specjalny, 50 lat portu, 25 lat miasta Władysławowa, maj-czerwiec 1988, Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Szkuner",
Józef Wiesław Dyskant "Polska Marynarka Wojenna w 1939 roku", wyd. Bellona, Warszawa 1994powrót do strony głównej

© copyright 2006-2007, Marcin "Virtualbob" Skrzypacz   &   Rafał "Zelint" Białkowski
Design by Scypion.